Stejnopisy matričních dokladů

Stejnopisy matričních dokladů vystavuje matriční úřad příslušný podle místa matriční události. Za vydání stejnopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Dle § 25, § 25a a § 25b zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, matriční úřad vydá matriční doklad:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob, podle § 8 citovaného zákona se za členy rodiny považuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci (příbuzenský vztah je nutné doložit matričním dokladem, např. rodným, oddacím listem),
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Požádá-li fyzická osoba uvedená dle písm. a), c) a d) o vydání matričního dokladu knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Registrující matriční úřad vydá doklad o partnerství:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci,
b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, 
c) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Požádá-li fyzická osoba uvedená dle písm. a) a c) o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

Formuláře

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1
matriční úřad, oddělení matrik, 1. patro
kancelář č. 134, tel. 386 802 115

Úřední hodiny