Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

Statutární město České Budějovice nechalo zpracovat „Strategický plán udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

SUMP lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.

Plán mobility je také strategický dokument z hlediska možnosti čerpání dotací z fondů EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Příprava plánu mobility je rozdělena na jednotlivé fáze:

Přípravná: nastavení organizace a koordinace, zpracování předběžné analýzy a nastavení participace partnerů (koordinační výbor, odborné skupiny atd.)
Analytická: definovat zájmové území a jeho jednotlivé dopravní vazby, analyzovat stávající stav všech druhů dopravy včetně hlukové a imisní zátěže, hodnotit vnitřní i vnější bezpečnost všech druhů dopravy a definovat dopravní chování obyvatel včetně ukazatele dělby přepravní práce ve městě a okolí.
Strategická: navrhnout strategickou koncepci rozvoje dopravy na řešeném území s cílem určit potenciál města pro realizaci plánu udržitelné mobility a stanovit vize města v otázce mobility v konsenzu s klíčovými partnery a veřejností. Prostřednictvím strategické části budou nalezeny odpovědi na stěžejní otázky: Kam chceme, aby České Budějovice směřovaly a proč? Jak chceme, aby České Budějovice vypadaly za 15 až 30 let? Jak chceme, aby byla zajištěná související nezbytná mobilita?
Návrhová: návrh opatření neinvestičního i investičního, charakteru vedoucích k dosažení stanovených cílů a naplnění sdílené vize. Navržená opatření budou seskupena do souborů (tzv. balíčků), které svými synergiemi a ekonomickou efektivitou umožní jejich nejoptimálnější uvedení do praxe v souladu s navrženým časovým plánem.
Akční plán (aktualizovaný akční plán viz. níže): harmonogram realizace jednotlivých navržených opatření dle stanovených priorit.

Plán mobility bude sloužit k zajištění trvale udržitelného rozvoje Českých Budějovic založeném na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle:

  • Zajistit rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel
  • Zvýšit vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy
  • Snížení znečištění ovzduší, hluku z dopravy, emise skleníkových plynů a spotřebu energie
  • Zlepšit efektivitu přepravy osob i zboží
  • Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel
     

Aktualizace akční plán: (09/2022)
Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice (dále jen SUMP České Budějovice) byl zpracován v letech 2016 – 2018 společností AF-CITYPLAN, s.r.o., předchůdcem dnešní společnosti AFRY CZ, s.r.o. Od dokončení díla již uplynuly 4 roky, přičemž přirozeným vývojem došlo během této doby k situaci, kdy již některé části dokumentace nejsou aktuální. Jedná se zejména o Zásobník projektů a Akční plán. Tyto části původní dokumentace obsahují projekty, které již byly realizovány, projekty, jejichž realizace naopak již není předpokládána, případně projekty, které je nutné upravit (například posunem realizace mezi lety, či úpravou výše alokovaných finančních prostředků). Na základě vývoje města je potřebné také doplnit nové projekty udržitelné mobility. Z těchto důvodů předkládá tento dokument aktualizací následujících částí SUMP České Budějovice:

  • Zásobník projektů – tabulková část (příloha č. 1),
  • Zásobník projektů – grafická část (příloha č. 2),
  • Akční plán (příloha č. 3).

Ostatní části SUMP zůstávají touto aktualizací nezměněny, nedochází tak ke změně koncepce ani ke změně textové části SUMP, a není proto potřebné nové posouzení metodikou SEA.

Výstupy

Ke stažení balíčky (zip) dokumentů zpravidla ve formátu PDF

Analytická část

Strategická část

Návrhová část

Výkresy

Akční plán

Akční plán - aktualizace

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 20. 7. 2023.