Úmrtní list

Oprávněnými osobami pro vydání úmrtního listu jsou osoby podle § 25 zák. č. 301/2000 Sb. - manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a dále fyzická osoba, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Po obdržení oznámení o úmrtí se rodina obrátí na pohřební službu a objedná pohřeb. Úmrtní list vystaví úřad pověřený vedením matrik, v jehož matričním obvodu osoba zemřela. Úmrtní list je zasílán na doručenku do vlastních rukou vypraviteli pohřbu.

Při úmrtí občana ČR v cizině a žádosti o zapsání tohoto úmrtí do zvláštní matriky v Brně je nutná konzultace o potřebných dokladech s pracovnicemi matriky; tel. 386 802 119, 386 802 122.
 

Poplatky

Vystavení prvopisu matričního dokladu nepodléhá správnímu poplatku; každý další stejnopis podléhá správnímu poplatku 100,-Kč (správní poplatek se vybírá v hotovosti při podání žádosti).
 

Formuláře

Potřebné formuláře se vyplní přímo na matrice. 

Kontakt

Matriční úřad, oddělení matrik, matrika úmrtí
historická budova radnice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
1. patro, kancelář č. 111
tel. 386 802 117

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 20. 4. 2022.