Základní informace o krizovém řízení

Vymezení pojmů

Krizové řízení - Souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Krizové plánování – Soubor postupů a opatření, které se využívají při přípravě a řešení krizových situací. Výsledkem jsou krizové plány.

Mimořádná událost - Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizová situace - Mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidační práce - činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Krizová situace, mimořádná událost

Každého z nás v běžném životě může zasáhnout neočekávaná nežádoucí situace (mimořádná událost, krizová situace). Pro představu jsou tyto situace rozděleny podle charakteru:

 1. Přírodní mimořádné události
  • Způsobené neživou přírodou (sněhové kalamity, přirozené povodně, extrémní sucha atd.).
  • Způsobené živou přírodou (rozsáhlá nákaza rostlin, rozsáhlá nákaza zvířat, epidemie atd.).
  • Způsobené kosmickými vlivy (narušení ozónové vrstvy atd.).
 2. Antropogenní mimořádné události (způsobené činností člověka)
  • Technogenní (požáry, havárie, narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu atd.).
  • Společenské a sociální (migrační vlna, teroristické útoky atd.).
  • Ekonomické (hospodářská krize atd.).
 3. Mimořádné události způsobené smíšenými příčinami

 

Orgány krizového řízení

 • Vláda.
 • Ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
 • Česká národní banka.
 • Orgány kraje (hejtman, krajský úřad, Hasičský záchranný sbor kraje, Policie ČR).
 • Orgány obce s rozšířenou působností (starosta, obecní úřad).
 • Orgány obce (starosta, obecní úřad).

 

Ostatní orgány s územní působností

 1. Bezpečnostní rady
  Bezpečnostní rady jsou poradními orgány pro přípravu na krizové situace. Na jednání bezpečnostní rady se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace.
  • Bezpečnostní rada státu - tvoří předseda vlády a další členové vlády.
  • Bezpečnostní rada kraje – předsedou je hejtman, který jmenuje další členy.
  • Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností – předsedou je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy.
 2. Krizové štáby
  Krizové štáby jsou pracovním orgánem pro řešení krizových situací.
  • Ústřední krizový štáb – předsedou je ministr vnitra nebo ministr obrany (dle situace).
  • Krizový štáb kraje - předsedou je hejtman, který jmenuje další členy.
  • Krizový štáb obce s rozšířenou působností - předsedou je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy.
  • Krizový štáb obce (nemusí být zřízen).

 

Krizové stavy

Legislativa

Ústavní zákony

 • č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky
 • č. 2/1993 Sb. – Listina základních práv a svobod
 • č. 110/1998 Sb. – O bezpečnosti České republiky

Zákony

 • č. 2/1969 Sb. – Kompetenční zákon
 • č. 128/2000 Sb. – Zákon o obcích
 • č. 129/2000 Sb. – Zákon o krajích
 • č. 239/2000 Sb. – Zákon o integrovaném záchranném systému
 • č. 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení (krizový zákon)
 • č. 241/2000 Sb. – Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • č. 97/1993 Sb.  -  Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
 • č. 189/1999 Sb. - Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů
 • č. 133/1985 Sb. – Zákon o požární ochraně
 • č. 219/1999 Sb. – Zákon o ozbrojených silách ČR
 • č. 222/1999 Sb. – Zákon o zajišťování obrany ČR
 • č. 585/2004 Sb. – Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • č. 374/2011 Sb. – Zákon o zdravotnické záchranné službě
 • č. 273/2008 Sb. – Zákon o Policii ČR
 • č. 320/2015 Sb. – Zákon o hasičském záchranném sboru
 • č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon
 • č. 224/2015 Sb. – Zákon o prevenci závažných havárií
 • č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon
 • č. 412/2005 Sb. – Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhláška

 • č. 246/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • č. 247/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • č. 328/2001 Sb. – Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č. 380/2002 Sb. – Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Nařízení

 • č. 139/2017 Sb. – Nařízení vlády o plánování obrany státu
 • č. 462/2000 Sb. - Nařízení vlády k provedení zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (GDPR)

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 28. 12. 2021.