Zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě za rok 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení“), v ustanovení článku 7 odst. 1 ukládá příslušným orgánům členských států zveřejnit v předepsaném rozsahu souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, o vybraných provozovatelích veřejných služeb, o platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb prostřednictvím kompenzace.
V návaznosti na toto nařízení upravuje zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.

Statutární město České Budějovice

  1. v návaznosti na čl. 3 odst. 1 nařízení a § 3 odst. 1, 3 zákona č. 194/2010 Sb.,
    o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje,
  1. v návaznosti na čl. 3 odst. 2 nařízení kompenzuje ztrátu vzniklou dopravci na základě poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou provozovanou autobusovými linkami městské hromadné dopravy a veřejnou drážní osobní dopravou provozovanou trolejbusovými linkami městské hromadné dopravy
    k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje.

ad a)

Veřejné služby v oblasti městské hromadné dopravy pro statutární město České Budějovice zajišťoval v období roku 2021 dopravce Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice, a to na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje pro roky 2019 až 2028.

Dopravci bylo v roce 2021 vyplaceno v rámci vyrovnání za veřejné služby:

položka trolejbusová MHD autobusová MHD celkem
tis. Kč km tis. Kč km tis. Kč km
Statutární město české Budějovice 149 730 2 340 927 129 301 2 622 906 279 031 4 963 833
Celkem kompenzace 149 730 2 340 927 129 301 2 622 906 279 031 4 963 833
Zaplacené zálohy         264 170  
Přeplatek (čistý příjem dopravce) / Nedoplatek         - 14 861  

Kompenzační platba na 1 km v roce 2021 činila u autobusové MHD 49,30 Kč a u trolejbusové MHD 64,07 Kč.

ad b)

Úhrada probíhala na základě výchozích finančních modelů a výkazů skutečných nákladů a výnosů zpracovaných dle citované Smlouvy o závazku veřejné služby.