Cena města

Cena statutárního města České Budějovice je udělována jednotlivci nebo kolektivu za výrazný či mimořádný počin nebo dílo. Udělování ocenění se řídí Statutem ceny města.

Rok Nositel/é ocenění Charakteristika počinu nebo díla
2023 Jan Mareš za celoživotní přínos literatuře, spoluzaložil portál Kohoutí kříž, přispívá tak k česko-německému porozumění
2022 Jakub Krejčí za získání titulů mistr světa a mistr Evropy ve vodním slalomu v kategorii do 23 let
2021 cena neudělena  
2020 cena neudělena  
2019 cena neudělena  
2018 Václav Študlar za projekt revitalizace historického objektu Solnice na Piaristickém náměstí
2017 cena neudělena  
2016 Divadelní spolek J. K. Tyl ve městě působí nepřetržitě již 122 let, významně obohacuje život obyvatel a návštěvníků Českých Budějovic
2015 Milan Binder exteriérové výstavy Když století městem proletí, výstavy k výročí 750 let města České Budějovice, vydání knih i vlastní kulaté známky k založení města, tiskových a pamětních listů i kalendáře
2014 Josef Pleskot, Norbert Schmidt a bratři Josef a Vojtěch Prokešovi za obnovu kostela Sv. Rodiny, která začala v roce 2011. Během tří let se podařilo vytvořit nový duchovní prostor pro širokou veřejnost, v němž se vedle bohoslužeb konají kulturní akce i přednášky
2013 cena neudělena  
2012 Jiří Hájíček za román Rybí krev, který získal hlavní cenu Magnesia Litera
2011 cena neudělena  
2010 cena neudělena  
2009 Zdeněk Mládek za mimořádný jevištní výkon v oboru balet, zvláště za ztvárnění role Solo boy v baletu So In Love, za kterou jako první Jihočech získal Cenu Thálie
2008 cena neudělena  
2007 Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit za snahu o udržení a rozvíjení hudebních, písňových a tanečně lidových tradic jihočeského regionu
2006 Otta Sepp za celoživotní práci fotografa a obrazovou dokumentaci proměn Českých Budějovic v průběhu 20. století
2005 cena neudělena  
2004 Pavel Šporcl za uměleckou tvorbu, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovic v tuzemsku i zahraničí a za osobitou propagaci a přiblížení vážné hudby zejména mladé generaci
2003 ak. malíř Jiří Tichý za aktivity v Klubu přátel Českých Budějovic a za celoživotní uměleckou činnost, která svým významem přesahuje hranice města a přispívá k reprezentaci města Českých Budějovice
2002 cena neudělena  
2001 Karel Pletzer za autorské a badatelské zpracování rukopisu publikace "Českobudějovické ateliéry 1853 - 1929" a další rukopisy, které vyšly v roce 2001
2000 cena neudělena  
1999 Antonín Kazil za organizaci X. Hudebních slavností Emy Destinnové
1998 Petr Uhlíř za vybudování Staročeského dvora v Krajinské ulici v Českých Budějovicích

STATUT CENY MĚSTA

Preambule

Statutární město České Budějovice s vědomím toho, že je významným kulturně historickým centrem, a na důkaz podpory všem počinům, které významně obohacují život obyvatel a návštěvníků statutárního města České Budějovice, se rozhodlo udělovat

„Cenu statutárního města České Budějovice“ za významný a mimořádný počin nebo dílo.

Článek 1
Statutární město České Budějovice uděluje „Cenu statutárního města České Budějovice“ za výrazný a mimořádný počin nebo dílo, které bylo vytvořeno v uplynulém kalendářním roce (dále jen „Cena města“).

  • Cena města je udělována maximálně jedenkrát do roka,
  • Cena města nemusí být udělena každoročně,
  • Cena města může být udělena jednotlivci i kolektivu,
  • na Cenu města není právní nárok; Cena města je nedělitelná a nelze ji převést na jinou osobu či kolektiv.

Článek 2
Záležitosti Ceny města spravuje kancelář primátora.

Cenu města uděluje zastupitelstvo města na návrh rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města návrh na nositele Ceny města pro daný rok ve formě usnesení rady města, nejpozději do 30. června roku následujícího za rokem, za který má být Cena města udělena.

Návrhy radě města podávají komise rady města a občanská veřejnost.

Odbor kancelář primátora může vyzvat navrhovatele prostřednictvím sdělovacích prostředků k podání návrhů na udělení Ceny města. Všechny návrhy na udělení Ceny města musí být doručeny odboru kancelář primátora - Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. č. 1,2, 370 92 České Budějovice nebo prostřednictvím podatelny magistrátu města nejpozději do 31. května roku následujícího za rokem, za který má být cena města udělena.

Článek 3
Návrh na udělení ceny města musí obsahovat:

a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu,
c) jméno, adresu a podpis navrhovatele.

Článek 4
Cena města je tvořena:

a) grafickým listem,
b) finanční odměnou ve výši 50 000 Kč,
c) zápisem do pamětní knihy města České Budějovice.

Článek 5
Cenu města předává primátor města.

Článek 6
Tento Statut „Ceny statutárního města České Budějovice“ je vydán v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a je platný dnem schválení Zastupitelstvem města České Budějovice.

Stránka byla upravena 29. 5. 2024.