Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje každoročně vyhlašuje řadu grantových a příspěvkových programů, zaměřených do různých oblastí, jako např. cestovní ruch, sociální oblast, kultura, podpora biodiverzity, ochrana před povodněmi, podpora práce s dětmi a mládeží, sport atd.

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2021

Ošetření kamenné desky hrobu Johanna Lampla, Hřbitov Sv. Otýlie, České Budějovice

Ošetření kamenné desky u hrobu, kde je rovněž pohřben kromě Johanna Lampla další význačný občan Českých Budějovic, Dr. Matthias Koch. Bude zde uvedeno také jeho jméno a životní data. Cílem je uctění památky četných občanů Budějovic obnovou tohoto pietního místa.

Celkové náklady: 57.254,- Kč
Přidělená dotace: 40.000,- Kč

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice - výměna oken a vstupních dveří v objektu tělcvičen ZŠ Čéčova

Akce se zaměřuje na výměnu oken ve dvou tělocvičnách a v jejich zázemí v ZŠ Čéčova a dále výměnu vstupních dveří. ŽŠ Čéčova je součástí ZŠ Nerudova. Tělocvičny jsou během dne využívány pro výuku tělesné výchovy a zájmovou činnost žáků školy. V odpoledních a večerních hodinách jsou pak využívány sportovními oddíly a veřejností.

Celkové náklady: 1.200.000,- Kč
Přidělená dotace: 590.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2020

Oprava zázemí pro sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská

V rámci projektu byla provedena oprava koupelny a 2 šaten, které tvoří zázemí sportoviště školy. Škola disponuje 3 tělocvičnami a venkovním sportovním areálem (hřiště na kopanou, atletická dráha, doskočiště, vržiště, hřiště na beach volejbal). Výsledkem je plně funkční, hygienicky a esteticky odpovídající a provozně efektivní koupelna a 2 šatny. Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z Dotačního programu Podpora sportu.

Celkové náklady: 1.323.740,- Kč
Přidělená dotace: 550.000,- Kč

Doplnění vybavení sportoviště u Jiráskova nábřeží

Účelem projektu bylo doplnění venkovních fitness prvků u veřejného sportoviště na Jiráskově nábřeží - umístění 4 posilovacích strojů. Veřejné sportoviště se nachází u křižovatky ulic Jiráskovo nábřeží a Nerudova. Veřejné sportoviště velikosti 19 x 15 m s prosívkovým povrchem je vybaveno sloupky na volejbal a basketbalovým košem. V blízkosti je dětské hřiště. Nové posilovací stroje jsou umístěny na travnaté ploše mezi sportovištěm a dětským hřištěm. Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z Dotačního programu Podpora sportu.

Celkové náklady: 159.526,40 Kč
Přidělená dotace: 80.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2019

Antony Gormley

Výstava britského umělce Sira Antonyho Gormleye bude realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury koncem března a je připravena speciálně pro prostory galerie. Antony Gormley představuje jednu z největších osobností světového sochařství. Autor není v Čechách poprvé, ale vzhledem k tomu, že výstava je připravována již několik let, bude jistě dalším mimořádným zážitkem. Ten galerii sám navštívil, aby zde připravil výstavu na míru.

Doba konání výstavy: 27. 3. 2019 – 28. 4. 2019.

Celkové náklady: 319.000,- Kč
Přidělená dotace: 30.000,- Kč

Revize stavu HDPE chrániček v majetku města a zkapacitnění částí trasy pro vybudování metropolitní optické sítě

Cílem projektu provést revizi stavu vybraných úseků HDPE chrániček v majetku SMČB a provést zkapacitnění vybraných částí trasy, včetně „zafouknutí“ optického kabelu. Vzniklá optická trasa bude sloužit jako východisko pro budování metropolitní optické sítě jako základu všech budoucích Smart Cities technologií v rámci města České Budějovice.Tento projekt je podpořen z dotačního programu „Podpora chytrých měst a obcí“ pro rok 2019.

Celkové náklady: 988.812,- Kč
Přidělená dotace: 240.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2018

Nahum Tevet

Výstava inzraelského umělce Nahum Teveta bude realizována v Domě umění Č. B. v gelerii současného umění a architektury. Vystavovat bude prostorovou instalaci, která bude vybrána přímo pro galerii v Domě umění.

Celkové náklady: 103.000,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městských útulcích 2018

Záměrem pro rok 2018 je zakoupení krmiva pro psy, pro kočky, biologické stelivo pro kočky a mycí a dezinfekční prostředky.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 40.000,- Kč

Identifikace potenciálu města České Budějovice v oblasti Smart Cities

Předmětem projektu bylo zpracování analýzy, která se zabývá identifikací potenciálu inovativních technologických řešení v oblasti Smart Cities a také doporučení konkrétních priorit a cílů, které mají pro město České Budějovice nejvyšší přidanou hodnotu.

Celkové náklady: 496.100,- Kč
Přidělená dotace: 297.660,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2017

Martin Rauch - hliněná architektura (podpora kultury)

Výstava Martina Raucha byla realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury. Výstava tohoto umělce byla první v Čechách i východní Evropě. Výstava se konala v Domě umění od 16.06.2017 do 13.08.2017.

Celkové náklady: 137.378,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017

Záměrem pro rok 2017 bylo pořízení krmiva pro psy a kočky a ekologická podestýlka pro kočky.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 50.000,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2016

Sean Scully (podpora kultury)

Výstava Seana Scullyho byla realizována v Domě umění České Budějovice v galerii současného umění a architektury. Sean Scully, původem Ir, dnes žijící v New Yorku a Barceloně - patří k současným nejrespektovanějším a nejuznávanějším umělcům světové malby.  Tato výstava byla jeho první nejen v Čechách, ale také pouze druhá ve východní Evropě. Výstava se konala v Domě umění od 21. 06. 2016 do 21. 08. 2016.

Celkové náklady: 103.000,- Kč
Přidělená dotace: 30.900,- Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2015

Podpora plánování sociálních služeb na území správních orgánů s rozšířenou působností v Jč. kraji

Město České Budějovice plánuje sociální služby kontinuálně již od roku 2003. Finančně bylo v minulosti plánování podporováno z různých dotačních zdrojů (MPSV, JčK, EU - SROP, EU - OP LZZ). V březnu 2015 končila realizace projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice, spolufinancovaného z OP LZZ. Aby bylo zajištěno udržení nastavených procesů plánování i po zbytek roku 2015, město využilo grantový program Jihočeského kraje na podporu plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. 

Celkové náklady: 111.500,- Kč
Přidělená dotace: 100.000,- Kč

Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2015

Městský útulek čerpá dotaci Jihočeského kraje každoročně, tyto finanční prostředky výrazně pomáhají provozu zařízení. Záměrem tohoto projektu bylo pořízení krmiva pro psy a hygienických potřeb k úklidu kotců.

Celkové náklady: 50.000,- Kč
Přidělená dotace: 50.000,- Kč

Dodatečný doplatek z JčKÚ na 15% konfinancování k žádostem o dotace - Povodně č. 1, 2, 3, podaných v r. 2014

Jednalo se o doplatek na pokrytí výdajů vynaložených městem na spolufinancování projektu, který činil 15 % z celkových uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace v r. 2015 použil nerozdělené finanční prostředky k výše uvedenému účelu a v důsledku toho se zvýšil podíl dotace ze strany poskytovatele na 100 % místo původně plánovaných 85 %.

Celkové náklady: 95.642,16 Kč
Přidělená dotace: 95.642,16 Kč

Projekty města podpořené z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2014

Propagace motocyklového muzea 2014

V rámci projektu byl umístěn před Expozici historických motocyklů na Piaristickém náměstí v ČB poutač v životní velikosti, dále byly vyrobeny směrové cedule, které byly umístěny na hlavních příjezdových komunikacích k muzeu a také transparent nad komunikaci informující o expozici. 

Celkové náklady: 29.642,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Výstava Kateřiny Šedé

Autorka připravila svou první prezentaci na jihu Čech, speciálně pro prostory Domu umění a zdejší situaci. Význam pro město spočíval hlavně v realizaci dalšího důležitého počinu na poli kultury - současného umění s patrným sociálním přesahem. Během výstavy byla uspořádána komentovaná prohlídka za přítomnosti autorky a řada pořadů pro školy. Výstava se konala od 15. 10 do 16. 11. 2014. 

Celkové náklady: 29.212,- Kč
Přidělená dotace: 20.000,- Kč

Povodeň č. 1 (pytlové hráze), Povodeň č. 2 (mobilní protipovodňová ochrana), Povodeň č. 3 (likvidace odpadu)

Na základě rozhodnutí Evropské komise byl České republice udělen finanční příspěvek z Fondu solidarity (EU) na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013. Pro statutární město České Budějovice, jako oprávněného žadatele, byl administrátorem žádostí o dotace Jihočeský kraj. Statutární město České Budějovice podalo 3 žádosti o dotaci na zpětné proplacení výdajů města spojených s povodní v červnu 2013. Jednalo se o následující výdaje:

- stavba pytlových hrází

- instalace mobilní protipovodňové bariéry

- likvidace odpadu

Celkové náklady: 594.642,- Kč
Přidělená dotace: 505.446,- Kč