Dotační projekty

Jedná se o akce města, které byly zcela či částečně financovány z vnějších zdrojů, konkrétně z národních zdrojů, či zdrojů EU. V případě národních zdrojů jde o prostředky ministerstev, Jihočeského kraje či nadací. Zdroje EU znamenají Evropské strukturální a investiční fondy, kdy prostředky jsou čerpány v rámci různých operačních programů (Integrovaný operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí aj.).

Národní zdroje

Tyto zdroje představují dotační prostředky od krajského úřadu, státních fondů, nadací a různých ministerstev. Z národních zdrojů byly spolufinancovány projekty na regeneraci panelového sídliště Vltava, výstavbu a rekonstrukci cyklostezek, výrobu propagačních materiálů, revitalizaci rybníka Stařeček, dále jsme díky těmto dotacím mohli investovat do úpravy na Dubenském rybníku, do digitalizace kina Kotva a dalších akcí.

Státní fond životního prostředí

Je státní institucí rezortu životní prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. 

Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje každoročně vyhlašuje řadu grantových a příspěvkových programů, zaměřených do různých oblastí, jako např. cestovní ruch, sociální oblast, kultura, podpora biodiverzity atd.

Státní fond dopravní infrastruktury

Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo každý rok vyhlašuje dotační programy na podporu regionálního rozvoje, odstraňování bariér v budovách, programy na podporu regenerace panelových sídlišť a další. 

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytovalo v minulých letech prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru dotace na koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně městu poskytuje dotaci na výkon sociální práce, dále na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí.

Nadace ČEZ

Podpora Nadace ČEZ směřuje především do tří oblastí: podpora aktivit dětí a mládeže (výstavba Oranžových hřišť), podpora handicapovaných spoluobčanů (putovní Oranžové kolo) a aktivní spolupráce s regiony.

Ministerstvo kultury ČR

Z prostředků ministerstva je každoročně financována řada projektů, směřovaných do oblasti památek, profesionálního umění, kinematografie, muzeí, literatury a knihoven atd.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je řídícím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace. Kromě toho poskytuje různé účelově vázané dotace.

Zdroje EU 2014 - 2020

Operační program Zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR.

Integrovaný regionální operační program

Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

Operační program Doprava

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. 

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.

Zdroje EU 2021 - 2027

Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU.

Integrovaný regionální operační program

Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Operační program Doprava 2021+

Hlavním cílem podporovaných intervencí je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Doprava a dopravní obslužnost stále patří mezi nejvýznamnější problémové oblasti v ČR, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Operační program Životní prostředí

Mezi hlavní cíle patří ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni.

Norské fondy

Revitalizace náměstí před KD Vltava (výzva Stavanger)

Výzva byla zaměřena na podporu realizace tzv. zelených a modrých opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu na lokální úrovni.