Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra poskytuje každoročně dotace z Programu prevence kriminality. V roce 2022 byla v souvislosti s vlnou uprchlíků z Ukrajiny získána dotace na ukrajinské komunitní centrum. 

 

Ukrajinské komunitní centrum NADIJA II

Cílem projektu je zajištění provozu a aktivit komunitního centra v roce 2023, které bude řešit a zlepšovat situaci osob s dočasnou ochranou, jedná se především o poradenství v sociální oblasti, oblasti vzdělávání a zaměstnání, dále o psychosociální pomoc odborníků jako je psycholog, psychosociální intervent a krizový intervent, jazykové překlady, výuku českého jazyka, volnočasové aktivity jak pro děti, tak i pro dospělé. 

Celkové náklady:  1.276.440,- Kč
Přidělená dotace: 1.200.000,- Kč

Ukrajinské komunitní centrum NADIJA

Cílem projektu je do jednoho místa koncentrovat poradenství, výuku českého jazyka, integrační a adaptační aktivity a zároveň zajistit pro cílovou skupinu bezpečné místo pro setkávání a vzájemné sdílení; místo, kde mohou získat potřebné informace z několika oblastí. Zajištěna bude: výuka českého jazyka; psychosociální podpora, krizová intervence; základní sociální poradenství; poradenství v oblasti vzdělávání; poradenství v oblasti uplatnění se na trhu práce; volnočasové aktivity; práce s českou veřejností. 

Celkové náklady: 1.000.386,- Kč
Přidělená dotace:   950.000,- Kč

Další získané dotace město získalo z programu Prevence kriminality:

České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2022

Cílem je zaměstnání asistentů prevence kriminality. Stejně jako v minulých letech se očekává snížení trestné činnosti a jinak závadového jednání, zvýšení pocitu bezpečí občanů v místech, kde se zdržuje komunita sociálně nepřizpůsobivých občanů. Lze očekávat pokles stížností a přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. 

Celkové náklady: 1.179.600,- Kč
Přidělená dotace:   586.440,- Kč

České Budějovice - Asistent prevence kriminality - 2021

Cílem je zaměstnání asistentů prevence kriminality. Stejně jako v minulých letech se očekává snížení trestné činnosti a jinak závadového jednání, zvýšení pocitu bezpečí občanů v místech, kde se zdržuje komunita sociálně nepřizpůsobivých občanů. Lze očekávat pokles stížností a přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. 

Celkové náklady: 1.976.943,57 Kč
Přidělená dotace:   582.120,- Kč

Prevence kriminality 2018

Cílem je zaměstnání 6 asistentů prevence kriminality. Stejně jako v minulých letech se očekává snížení trestné činnosti a jinak závadového jednání, zvýšení pocitu bezpečí občanů v místech, kde se zdržuje komunita sociálně nepřizpůsobivých občanů. Lze očekávat pokles stížností a přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku. Dotace byla poskytnuta pro tříleté období - 2018-2020.

Celkové náklady: 4.690.800,- Kč
Přidělená dotace: 3.518.100,- Kč

ČB - Asistenti prevence kriminality 2017

Cílem projektu bylo zaměstnat 7 asistentů prevence kriminality, jejich proškolení vč. proškolení mentora, supervizí a pořízení výstroje pro nového asistenta. Činnost asistentů zahrnuje především: dohledy na dětských hřištích u základních škol, dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové činnosti samostatně nebo spolu se strážníky Městské policie, dále řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, asistenci při návštěvách problémových rodin, atd.

Celkové náklady: 1.504.800,- Kč
Přidělená dotace:    895.000,- Kč

Prevence kriminality - APK 2016

Cílem projektu bylo zaměstnat 7 asistentů prevence kriminality, jejich proškolení vč. proškolení mentora, supervizí a pořízení výstroje pro nového asistenta. Činnost asistentů zahrnuje především: dohledy na dětských hřištích u základních škol, dohledy nad veřejným pořádkem, nočním klidem, vandalismem apod. formou hlídkové činnosti samostatně nebo spolu se strážníky Městské policie, dále řešení rodinných nebo sousedských sporů v zárodku, zvyšování pocitu bezpečí místních obyvatel, asistenci při návštěvách problémových rodin, atd.

Celkové náklady: 1.522.800,- Kč
Přidělená dotace:    917.000,- Kč

ČB - Asistenti prevence kriminality 2015

Cílem projektu bylo zaměstnat 4 asistenty prevence kriminality, jejich proškolení vč. proškolení mentora, supervizí a pořízení výstroje.

Celkové náklady: 1.706.400,- Kč
Přidělená dotace: 1.102.000,- Kč

ČB - Prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže ve vytipovaných lokalitách

Náplní projektu bylo dosažení snížení výskytu rizikového, kriminálního a jinak nevhodného jednání u cílové skupiny a tím zajistit zvýšený pocit bezpečí občanů žijících a pohybujících se ve vytipovaných lokalitách. Nosnou aktivitou projektu byla terénní práce s rizikovou mládeží.

Celkové náklady: 482.000,- Kč
Přidělená dotace: 177.000,- Kč

ČB - Asistenti prevence kriminality 2014

Cílem projektu bylo zaměstnat 4 asistenty prevence kriminality, jejich proškolení vč. proškolení mentora, supervizí a pořízení výstroje.

Celkové náklady: 928.400,- Kč
Přidělená dotace: 816.000,- Kč

ČB - Prevence kriminality na sídlišti Máj v ČB

Záměrem bylo formou kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež v lokalitě sídliště Máj a sídliště Čtyři Dvory v jeho těsném sousedství v Českých Budějovicích a formou odborně vedené práce jak s dětmi, tak s jejich rodinnými příslušníky, zabránit další eskalaci napětí mezi místními obyvateli a dosáhnout snížení rasově motivovaných napadání a útoků, snížení páchání drobných přestupků a zvýšení pocitu bezpečí v dané lokalitě.

Celkové náklady: 243.780,- Kč
Přidělená dotace: 179.000,- Kč

ČB - tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním

Díky projektu se uskutečnil sedmidenní tábor pro 16 dětí ve věku 6-12 let. Šlo o pobyt určený pro děti pocházející z náročných rodinných poměrů, s jejichž rodinou je pracováno v rámci poradenských služeb poradny Eva. Aktivity tábora byly tematicky zaměřeny na získání právního povědomí, posilování kompetencí a obecně na prevenci patologických jevů.

Celkové náklady: 83.300,- Kč
Přidělená dotace: 77.000,- Kč

České Budějovice -asistenti prevence kriminality 2013

Cílem projektu bylo zaměstnat 4 asistenty prevence kriminality, jejich proškolení vč. proškolení mentora, supervizí a pořízení výstroje.

Celkové náklady: 382.800,- Kč
Přidělená dotace: 339.000,- Kč

České Budějovice - vzdělávání strážníků MP

Obsahem bylo připravit strážníky na spolupráci s asistenty prevence kriminality, jejich vyškolení pro výkon služby v sociálně a etnicky odlišných komunitách sídliště Máj, Palackého náměstí a přilehlé okolí. 

Celkové náklady: 48.600,- Kč
Přidělená dotace: 40.000,- Kč

České Budějovice - Psychosociální pomoc obyvatelům žijícím v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením

Šlo o poskytnutí odborné psychosociální pomoci a podpory obyvatelům sídliště Máj a Novohradské ulice v Českých Budějovicích a díky těmto činnostem přispět ke zklidnění napjaté situace v těchto lokalitách.

Celkové náklady: 59.850,- Kč
Přidělená dotace: 45.000,- Kč

České Budějovice - Streetwork Novohradská

Prostřednictvím terénní práce a preventivních aktivit realizovaných v lokalitě Novohradská bylo působeno na zdejší obyvatele, kteří mají z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace či etnického původu omezené šance zapojit se do života společnosti.

Celkové náklady: 110.850,- Kč
Přidělená dotace:   53.000,- Kč

České Budějovice - Prevence kriminality na sídlišti Máj

Záměrem bylo formou kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež v lokalitě sídliště Máj a sídliště Čtyři Dvory v jeho těsném sousedství v Českých Budějovicích a formou odborně vedené práce jak s dětmi, tak s jejich rodinnými příslušníky, zabránit další eskalaci napětí mezi místními obyvateli a dosáhnout snížení rasově motivovaných napadání a útoků, snížení páchání drobných přestupků a zvýšení pocitu bezpečí v dané lokalitě.

Celkové náklady: 199.000,- Kč
Přidělená dotace: 134.000,- Kč

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému České Budějovice II.

Realizací projektu byly vybudovány 2 nové kamerové body v oblasti Lannovy třídy a ulice Okružní. Cílem projektu je snížení pouliční kriminality a souvisejících negativních jevů za pomoci kamer v MKDS.

Celkové náklady: 1.024.686,- Kč
Přidělená dotace:    550.000,- kč

Systém včasné intervence České Budějovice  - investiční část

Cílem projektu bylo zavedení systému SVI a tím zefektivnění metod práce jednotlivých součástí systému, které se vztahují k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně – právní ochrany dětí. Byla zakoupena aplikace software SVI včetně implementace a pilotního a testovacího provozu.

Celkové náklady: 1.410.000,- Kč
Přidělená dotace: 1.242.000,- Kč

Systém včasné intervence České Budějovice - neinvestiční část

Cílem projektu bylo  zavedení SVI. V rámci projektu bylo provedeno zaškolení pro práci s SVI (k zakoupení aplikaci), školení pro práci v Týmu pro mládež. Dále bylo zakoupeno technické vybavení související s SVI:  2 ks notebook, digitální fotoaparát, digitální záznamník a skener s podavačem.

Celkové náklady: 190.000,- Kč
Přidělená dotace: 171.000,- Kč

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému České Budějovice

Realizací projektu byly vybudovány 2 nové kamerové body v oblasti Palackého náměstí a Pekárenské ulici. Cílem projektu je snížení pouliční kriminality a souvisejících negativních jevů za pomoci kamer v MKDS.

Celkové náklady: 738.000,- Kč
Přidělená dotace: 738.000,- Kč

Lepší prevence, než…

Cílem projektu je pomoc dětem školního věku, které žijí v sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách na území obce České Budějovice. Projekt odborně zajistila  externí firma THEIA o. s. Uspořádala  besedy s malými dětmi (648 žáků) v ZŠ Pohůrecká, J. Š. Baara + ZŠ Nová.  Zvýšila se informovanost žáků ZŠ v oblasti prevence kriminality.

Celkové náklady: 77.500,- Kč
Přidělená dotace: 69.750,- Kč

Jak na dluhy

Cílem projektu bylo zvýšení finanční gramotnosti u osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách v Českých Budějovicích. Dalším cílem bylo zvýšit povědomí o věřitelích, o exekuci a zmapování problematiky.

Celkové náklady: 24.000,- Kč
Přidělená dotace: 21.000,- Kč

Vzdělávání strážníků MP v oblasti výkonu služby v sociálně vyloučených lokalitách

Cílem projektu bylo připravit strážníky  k profesionálnímu výkonu služby v sociálně odlišných komunitách. Na 3 seminářích bylo proškoleno 48 osob (strážníků). Podařilo se zlepšit chování strážníků v krizových situacích při službě v sociálně vyloučených lokalitách (asertivita, psychická odolnost, atd.).

Celkové náklady: 73.200,- Kč
Přidělená dotace: 65.000,- Kč

Senioři, nedejte se!

Cílem projektu bylo snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Aktivitami projektu se zvýšilo povědomí seniorů o rizikových situacích vedoucích k trestné činnosti, o možnostech obrany a ochrany před kriminalitou páchanou na seniorech. Do projektu bylo zapojeno 326 účastníků z řad seniorů, u nichž proběhla osvěta. U 180 seniorů se zvýšila osobní  bezpečnost díky předmětům osobní ochrany, které v rámci projektu obdrželi. 

Celkové náklady projektu: 55.000,- Kč

Přidělená dotace:              46.000,- Kč