Státní fond dopravní infrastruktury

logo sfdiStátní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu.
Informace jsou dostupné na www.sfdi.cz.

Městu se podařilo získat prostředky ze SFDI na tyto záměry:

Oprava lávky u Povodí Vltavy

Žádost se týká výměny zábradlí na lávce převádějící pěší provoz přes komunikaci I/3 ulice Litvínovická v Českých Budějovicích a umožňující pohyb pěších ze střední a jižní části města do klidové, rekreační zóny Stromovka. Lávka je spojitá o pěti polích, půdorysně přímá. Střední pole přechází přes komunikaci I/3. Záchytný systém tvoří ocelové prvkové zábradlí z uzavřených profilů a se svislou výplní, vetknuté do žlabových říms. Délka lávky je 73,60 m. Na zábradlí na lávce navazuje oboustranné  dvoumadlové zábradlí, které je součástí navazující místní komunikace IV. třídy. Technický stav zábradlí je již na hranici životnosti. Jelikož je zábradlí tvořené uzavřenými profily, dochází k zadržování vody v dutinách a to je hlavně příčinou koroze sloupků zábradlí. Staré zkorodované a zdeformované zábradlí na lávce bude nahrazeno novým zábradlím z otevřených válcovaných profilů se svislými prvky z pásoviny. Na předmostích bude staré zábradlí nahrazeno novým dvoumadlovým trubkovým zábradlím osazeným do betonových patek. Cílem této akce bude obnovení záchytné funkce zábradlí a zajištění bezpečnosti chodců, procházejících po této frekventované místní komunikaci.

Celkové náklady: 1.771.689,-
Přidělená dotace: 1.755.897,-

Technická studie opatření k ochraně osídlení a defragmentaci území na silniční a železniční síti

V rámci projektu byly zhotoveny dvě technické studie objektů, které umožní průchod přes bariéry dvou připravovaných liniových staveb na území města České Budějovice a pomohou zabránit nežádoucí fragmentaci území. Obě studie obsahují nejen technické a konstrukční řešení, ale zohledňují také urbanistický, architektonický a krajinářský návrh objektů, který umožňuje jejich lepší napojení do okolního území. Studie budou sloužit jako podklad pro zpracování následných stupňů dokumentace a pro pořízení nutných změn v územně plánovací dokumentaci města tak, aby došlo k ochraně příslušných dopravních koridorů.  

Cílem podprojektu Trasa plánované přeložky silnice III/14539 (technická studie víceúčelového migračního objektu) bylo omezit negativní dopady stěžejního dopravního propojení dvou největších sídlišť v Českých Budějovicích na životní prostředí se zvláštním důrazem na území nedaleké přírodní památky Vrbenské rybníky (součást NATURA 2000) a zachování tzv. zelených klínů definovaných v územním plánu města. Na základě analýzy a průzkumných prací byly navrženy dva víceúčelové migrační objekty (ekodukty), které propojují přirozená stanoviště oddělená zářezem komunikace a které umožní nejen volný pohyb fauny, ale i chodců a cyklistů.

Cílem druhého podprojektu Trasa nové železniční tratě ČB - Linz - železniční projekt č. 22 sítě TEN-T (technická studie objektů k překonání bariéry nové tratě) je návrh souboru opatření a staveb, které omezí negativní dopady výstavby nové železniční tratě na osídlení a zástavbu a zamezí tak vzniku nové územní bariéry. Studie opět vychází z rozsáhlé analýzy a průzkumů. Pro zmírnění negativních dopadů výstavby železničního koridoru je navrženo částečné zastropení železničního tělesa, úprava biokoridoru, úpravy silniční a místní komunikační sítě a další opatření.

Celkové náklady:  2.911.930,-
Přidělená dotace:  1.980.000,-

Údržba cyklostezky – lávka přes Vltavu pro cyklisty a pěší v Českých Budějovicích u OMV

Jednalo se o údržbu části velmi frekventované cyklostezky č.12 - opravu lávky pro pěší a cyklisty. Stezka je součástí mezinárodní cyklistické stezky Greenways vedoucí z Německa do Rakouska a zároveň je důležitou součástí systému městských páteřních cyklotras - převádí pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu z Plzeňské ulice pod ulici na Dlouhé louce do ulice J. Boreckého. Lávka samotná byla v dopravním průzkumu cyklistické dopravy vyhodnocena nejzatíženějším profilem ve městě. Lávka byla postavena v roce 1990, avšak při povodních v roce 2002, kdy hladina vody dosahovala až k samotné lávce, došlo k poškození lávky a většímu průhybu než předpokládal původní projekt. To zapříčinilo výrazné zhoršení odtokových poměrů na lávce a zároveň došlo ke vzniku dalších přidružených problémů - průsaky vody skrz desku mostovky, poruchy v krytu chodníku a trhliny v monolitické části říms. Z tohoto důvodu bylo v rámci údržby nezbytné provést opravu lávky.

Celkové náklady: 13.802.081,-
Přidělená dotace:   3.453.159,-

Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy úsek Heliport – Mánesova

Projekt představoval vybudování nového úseku cyklostezky č. 12 na pravém břehu Vltavy. Řešený úsek začíná podchodem pod ulicí Mánesova a vede podél řeky Vltavy po stávající nezpevněné stezce směrem k ulici E. Pittera přes napojení na novou stavbu „Lávka pro cyklisty v ulici E. Pittera“ a pokračuje směrem k heliportu (okraj areálu papíren), kde opět navazuje na zpevněný úsek stezky.

Celkové náklady: 1.806.000,-
Přidělená dotace: 1.074.000,-

Technicko – ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3

a) Podprojekt Trasa plánované přeložky silnice III/0341 - Studie pro ochranu trasy Hlinský přivaděč a obchvat Hlinska
b) Podprojekt Trasa plánované přeložky silnice II/157 - Studie pro ochranu trasy 6. etapa přeložky včetně obchvatu Srubce.

Celkové náklady: 3.550.000,-
Přidělená dotace: 2.130.000,-

Studie řešení přeložky silnice III/14322 včetně nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354

a) Podprojekt Trasa přeložky silnice III/14322 - 2. etapa - Vyhledávací studie pro ochranu trasy v úseku hranice k.ú. Č. Budějovice/Litvínovice včetně - silnice I/3
b) Podprojekt Trasa přeložky silnice III/14322 - 3. etapa včetně přemostění Vltavy - Technická studie nového přemostění Vltavy včetně variant umístění a napojení silnice I/3 a III/00354

Celkové náklady: 3.460.000,-
Přidělená dotace: 2.422.000,-

Úpravy přechodů pro chodce

Projekt řešil úpravy přechodů pro chodce, jejichž stav byl vyhodnocen jako nevyhovující - přechod u školy v Nových Hodějovicích a přes Rudolfovskou ulici v Novém Vrátě. Oba přechody jsou umístěny na frekventovaných komunikacích v blízkosti zastávky MHD a základní školy. Na obou byly identifikovány stejné problémy: špatné osvětlení přechodu, nerespektování maximální povolené rychlosti 50 km/hod., nevyhovující šířka přechodu, chybějící úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Došlo zde i k několika vážným dopravním nehodám, při kterých bylo zraněno dítě. Za zlepšení situace na obou přechodech byla podána petice občanů.

Celkové náklady: 2.812.079,-
Přidělená dotace:    987.077,-

Cyklostezky H,I na sídlišti Vltava v Č.Budějovicích

Náplní projektu bylo provedení úprav páteřních městských cyklotras na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích, včetně instalace veřejného osvětlení a parkových úprav. Jednalo se o úpravy na části stezky H – úsek od ulice J. Boreckého k ulici Labská, část stezky I – úsek od H k přechodu přes Boreckého ulici. Cílem bylo uspořádání chaotického pěšího, cyklistického  a místy i motorového provozu na sídlišti Vltava, který probíhal na původních zpevněných plochách, které byly vybudovány před 20 lety jako přístupové komunikace při stavbě panelových domů.

Celkové náklady: 4.147.674,-
Přidělená dotace:    680.000,-

Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Č. Budějovicích (heliport - Trilčův jez)

V tomto projektu šlo o vybudování nového úseku cyklostezky č. 12 na pravém břehu Vltavy. Úsek navazuje na nově vybudovaný úsek Mánesova - heliport (okraj areálu papíren) a pokračuje směrem k Trilčovu jezu, kde opět navazuje na zpevněný úsek stezky.

Celkové náklady: 2.100.319,-
Přidělená dotace:    822.000,-

Technicko - ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 Napojení levého břehu

V rámci projektu byly zhotoveny dvě technicko-ekonomické studie, které budou sloužit jako podklad k řešení dopravního napojení levého břehu na dálnici D3: 

  • trasa přeložky silnice III/15529 - 4. etapa napojení včetně přemostění Malše (studie pro ochranu trasy v úseku Plavská - Novohradská)
  • trasa přeložky silnice III/15529 - 5. etapa napojení s připojením revitalizovaného areálu železniční stanice (studie napojení přeložky a areálu přes silnici II/156 k dálnici D3) 

Celkové náklady: 3.320.100,-
Přidělená dotace: 2.158.000,-

Zabezpečení přechodu pro chodce na ul. Pražská – Nemanice

Cílem projektu bylo provedení stavebních úprav přechodu pro chodce za účelem cílem zvýšit bezpečnost dopravy v daném úseku a zpřístupnit přechod osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci úprav byl vybudován zvýšený záliv přes jeden jízdní pruh, bylo nově osazeno dopravní značení a instalováno světelné signalizační zařízení a zábradlí.

Celkové náklady: 2.400.852,-
Přidělená dotace: 1.872.000,-

Cyklostezka podél řeky Vltavy (ul. E. Pittera - zahrádky Litvínovická)

V rámci projektu byl vybudován další úsek cyklostezky, který navázal na stavbu lávku v ulici E. Pittera a cyklostezku na pravém břehu Vltavy.

Celkové náklady: 8.199.462,-
Přidělená dotace: 1.377.005,-

Lávka u Vodárny

V rámci projektu byla lávka ve špatném technickém stavu, umístěná v těsné blízkosti silničního mostu u Vodárny (Mánesova ulice), nahrazena nově vybudovanou lávkou pro pěší a cyklisty. Tímto došlo k propojení cyklostezky č. 12 a č. 1092. 

Celkové náklady: 19.933.842,-
Přidělená dotace: 10.842.857,-

Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace

V rámci realizace akce byla zhotovena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení  "Zřízení přechodu pro pěší na Senovážném náměstí a související úpravy". Cílem projektu bylo odstranění místa s rizikových chováním chodců zřízením nového přechodu před kulturním domem. Existence průchodu pod kulturním domem, který navazuje na nejkratší směr do centra města a zastávky MHD, je příčinou zvýšeného pohybu osob přecházejících čtyřpruhovou sběrnou místní komunikaci. Komunikaci v tomto místě přebíhají také děti, zejména školáci z blízké základní školy. Přechod je navržen s ochranným ostrůvkem, který bude prodloužený do zvýšeného dělícího pásu, na němž bude osazeno zábradlí pro zamezení přecházení chodců mimo přechod. Světelné signalizační zařízení (SSZ) přechodu bude zkoordinováno se SSZ na nejbližší křižovatce. Na základě zpracované projektové dokumentace bylo vydáno sdělení k ohlášení stavebních úprav a pravomocné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

Celkové náklady: 330.000,-
Přidělená dotace: 158.400,-

Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa

Jedná se o novostavbu cyklostezky v rámci stavební úpravy komunikace č. III/14539 (ul. Rošického), která byla dokončena v roce 2011. Cyklostezka je projektována jako smíšená pro chodce a cyklisty, částečně obousměrná. Dotčený úsek vede téměř celým zastavěným územím obce Zavadilka a v současné době končí u vjezdu k výměníkové stanici mezi křižovatkami s ulicí U Rozvodny a ul. K.Štěcha. V průběhu příštího roku budecyklostezka postupně prodloužena až ke kruhové křižovatce s ul. M. Horákové.

Celkové náklady: 4.246.660,-
Přidělená dotace: 3.076.000,-

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 5. 5. 2022.