Elišky Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

Stručný popis

Jedná se o zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu v ulici E. Krásnohorské v části Suché Vrbné, v Českých Budějovicích. Součástí prací je kácení dřevin.

Otevřený příkop se nachází na rozhraní průmyslové zóny (pravý břeh) a individuální obytné zástavby (levý břeh). Pravý břeh příkopu prakticky kopíruje linii oplocení průmyslových areálů (Penam a.s., Infrazet a.s.).

Příkop je využíván pro odvádění vytékající vody z požeráku rybníku Hliník a srážkových vod z přilehlého ZTV a dále části srážkových vod z průmyslových areálů. Do příkopu jsou také svedeny povrchové vody z ul. El. Krásnohorské, jelikož zde není vybudována dešťová kanalizace.

Koryto příkopu bude upraveno v délce 373,77 m. Úprava je navržená pro celou délku v identické skladbě, vyjma řešení u lávek a některých kabelových šachet. Koryto je řešeno jako lichoběžníkové. Ve dně bude osazen betonový příkopový žlab a svahy budou opevněny zatravňovací betonovou dlažbou. Ty budou následně ohumusovány a osety.

Ve vyznačených místech budou v místech stávajících propustků a přechodů pro chodce vybudovány dvě lávky šířky 2,5 m pro provoz automobilů do 3,5 t a dvě lávky šířky 1,5 m pro pěší.

Cíl projektu

Účelem stavby je zkapacitnění problémového úseku otevřeného příkopu vodoteče. Toto zkapacitnění a opevnění příkopu bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry v této oblasti.

Předpoklad zahájení prací

09/2019

Předpoklad dokončení prací

01/2020 (Aktualizace: práce pozastaveny z důvodu klimatických podmínkek, pokračování terénních úprav na jaře)

Zhotovitel 

VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 17. 6. 2020.