Městské investice a rekonstrukce

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2021 realizované v gesci Investičního odboru a odboru Správa veřejných statků. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

Realizované akce

ČOV ČB – čerpání primárního kalu

/ Doplnění sestavy stávajících čerpadel primárního kalu. / Více

Vodojem Hosín – hygienizace a sušení vzduchu

/ Instalace nového zařízení včetně souvisejících stavebních úprav. / Více

Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice

/ Modernizace stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek. / Více

ZŠ Nerudova - žaluzie

/ Dodávka a instalace ručně ovládaných venkovních předokenních žaluzií. / Více

ČOV ČB – mechanické česle a míchání kalu v uskladňovací nádrži

/ Výměna technologie na zachycování, odvodnění a dopravu hrubých nečistot a kompresoru pro zajištění míchání uskladňovací nádrže. / Více

ČOV České Budějovice – mobilní čerpací zařízení

/ Pořízení vybavení na přečerpávání kalových odpadních vod mobilním samonasávacím přečerpávacím zařízením. / Více

Modrý most přes Malši

/ Oprava povrchu mostu (č. CB-009) / Více

Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice

/ Instalace systémů meteorologických měřících zařízení sloužících pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí. / Více

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova – Klaricova)

/ Výměna kanalizační a vodovodní infrastruktury, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení. / Více

Zeyerova ulice – stavební úpravy – 1. etapa

/ Obnova vodovodu a kanalizace, obnova povrchů chodníků a komunikace. / Více

Modernizace SSZ křižovatky Mánesova – Novohradská

/ Dokončení dříve započaté akce. / Více

Čistírna odpadních vod České Budějovice – výměna a doplnění automatických odběráků

/ Výměna tří souborů stávajících plně automatických odběráků pro odběr reprezentativního vzorku odpadní vody. / Více

Hlinecká ulice (Vrbenská - Dobrovodská) - stavební úpravy

/ Provedení stavebních úprav v ulici Hlinecká v úseku Vrbenská – Dobrovodská ul. / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 27 sídliště Vltava - Krčínova

/ Stavební úprava odlehčovacího potrubí spočívající v osazení zpětné vsuvné klapky s pružnou membránou ve tvaru kužele s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou. / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

/ Modernizace stávající technologie odvodnění kalu. / Více

Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most

/ Eliminace jednoho z potencionálně nebezpečných míst na strategickém páteřním vodovodním řadu pro město České Budějovice v případě povodní /12-2020 / Více

Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - instalace drtiče vláknitých látek

/ Nové strojní zařízení zajistí plynulý provoz ČOV. / Více

Stavební úpravy odlehčovací komory č. 3 - Hroznová

/ Stavební úprava odlehčovacího potrubí spočívající v osazení zpětné vsuvné klapky s pružnou membránou s funkcí protizáplavovou a zároveň protizápachovou. / Více

Přestupní zastávky MHD, autobusový bypass, napájecí a propojovací kabely SSZ

/ Úprava zastávek MHD, napojení autobusového bypassu na křižovatku a zavedení napájecích a propojovacích kabelů SSZ na Senovážném náměstí / 11 - 2020 / Více

MŠ E. Pittera - rekonstrukce VZT kuchyně

/ Rekonstrukce stávající nefunkční VZT kuchyně. / Více

Odstranění zastřešení chodníku na Pražské třídě v Českých Budějovicích

/ Odstranění přístřešků pro velmi špatný technický stav / 8 - 2020 / Více

VDJ Dubičné – modernizace servopohonů, armatur a elektroinstalace

/ Kompletní výměna stavební elektroinstalace vodojemu Dubičné / Více

Stránky

Aktuální akce

Vzdálené detektory pro řízení dopravy v Českých Budějovicích II. etapa

/ Komplexní řešení systému strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací / 12 - 2021 / Více

Parkovací místa Máj

/ Sídliště Máj čeká výstavba místní komunikace, parkoviště a chodníků. / 12 - 2021 / Více

Stavební úpravy a změna užívání části pavilonů MŠ Jizerská

/ Úprava nevyužívaných prostor v areálu MŠ Jizerská pro volnočasové využití / 09 - 2021 / Více

Revitalizace parku Dukelská v Českých Budějovicích

/ Rekonstrukce městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací. / Více

Stavební úpravy ulice U Malše

/ Jedná se o provedení stavebních úprav v ulici U Malše v Českých Budějovicích / 1-2022 / Více

České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy, 2. etapa

/ Celková rekonstrukce ulice v úseku ul. M. Vydrové - Havlíčkova / 12 - 2021 / Více

Celková oprava mostu v ul. Karla IV.

/ Oprava mostu bude prováděna za celkové uzavírky / říjen 2021 / Více

ZŠ Oskara Nedbala, zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám (výtah)

/ Účelem stavby je přístavba výtahu pro bezbariérový přístup / 11 - 2021 / Více

Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha

/ Ve 3. etapách dojde k zateplení, výměně oken a elektroinstalace, rekonstrukci vzduchotechniky, úpravě rozvodů tepla ad. / 11 - 2021 (11 - 2023) / Více

ČOV ČB – modernizace technologie zahušťování kalu

/ Obnova stávajícího zahušťovače včetně příslušenství a kompletního technologického vystrojení / 12-2021 / Více

Projekt systému dynamického navádění vozidel individuální automobilové dopravy na hromadné parkovací plochy nebo objekty

/ Projekt řeší instalaci proměnných dopravních značek na celkem vytipovaných místech v rámci území města / jaro 2022 / Více

Rozšíření městského kamerového systému

/ Účelem rozšíření stávajícího kamerového systému na území města je sledovat a vyhodnocovat dopravní situaci na vybraných křižovatkách a místech / jaro 2022 / Více

Parkovací dům Na Dlouhé louce České Budějovice

/ Cílem je vybudování parkovacího v místě stávajícího parkoviště u Všesportovní haly včetně veškerého napojení na dopravní infrastrukturu. / 2021 - 2022 / Více

Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ II - Kubatova

/ Stavební práce spočívají v eliminaci negativních vlivů nesystémových skladeb střechy, odstranění nevyhovujících konstrukcí a splnění hodnot součinitele prostupu tepla / 08 - 2021 / Více

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova

/ Výstavba nových spojovacích chodeb / 2021 - 2022 / Více

Dopravně informační a řídící centrum České Budějovice

/ Dopravně informační a řídící centrum bude poskytovat především ucelený přehled o aktuální dopravní situaci. / 12 - 2022 / Více

Stavební úpravy a přístavba, Autis Centrum – týdenní stacionář

/ Předmětem plnění jsou stavební úpravy a přístavba objektu Autis Centra / 12 - 2021 / Více

Stránky

Stránka byla upravena 19. 5. 2021.