Integrovaný regionální operační program

1. Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice

Záměrem projektu je modernizace a rekonstrukce stávající zastávky pro autobusy MHD a linkové dopravy na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. Stavba bude zahrnovat položení nových silničních zastávkových panelů, rekonstrukce stávajícího chodníku z důvodu bezbariérových úprav zastávkového prostoru, modernizace stávajících zastávek včetně nového přístřešku pro cestující, dvou přístřešků se stojany na jízdní kola celkem pro 24 kol a nového mobiliáře.

Rozpočet projektu: 11.037.573,- Kč

Výše podpory: 3.533.931,90 Kč

2. Moderní jazyková multimediální učebna na ZŠ Kubatova

Cílem projektu ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt byl zaměřen na klíčové kompetence, a to komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Výstupem projektu je modernizace odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Kubatova v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků. Byly provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové učebny včetně nábytku pro 24 žáků a také zřízení bezbariérového WC v budově školy.

Rozpočet projektu: 3.255.032,27 Kč

Výše podpory: 2.676.571,19 Kč

3. Informační  systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz magistrátu města České Budějovice

Projekt napomohl rozvoji informačního systém Magistrátu města Č. Budějovice s cílem podpořit pokročilé techniky eGorvernmentu pořízením ICT. Připravil bezpečné a důvěryhodné prostředí pro výkon eGovernmentových služeb, vybudoval portál úředníka, doplnil prvky pro řízení identit. Rozvinul funkcionaliy IS, sdílení elektronických služeb pro organizace města, využívání centrál. služeb eGovernmentu  a doplnil infrastrukturu pro uskutečnění záměru. Záměrem projektu byla příprava IS magistrátu na zavedení úplného elektronického podání.

Rozpočet projektu: 8.100.632,98 Kč

Výše podpory: 6.494.583,83 Kč

4.  Parkoviště Jírovcova

Předmětem projektu je vybudování záchytného parkoviště P+R, které bude sloužit jako veřejná parkovací plocha s možností přestupu na linku MHD provozovanou elektrobusy směrem do centra města České Budějovice. Stavba je situována v místě stávajících zpevněných ploch bývalých kasáren na křižovatce ulic Jírovcova, U Trojice a Nádražní. Cílem je řešení deficitu parkovacích míst v širším centru města, omezení zatížení města automobilovou dopravu a z toho plynoucích negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví lidí pohybujících se ve městě. Výstupem bude 185 vytvořených parkovacích míst. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 27.374.945,- Kč

Výše podpory: 8.125.005,88 Kč

5.  Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká

Cílem a výstupem projektu byla modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na základní škole Pohůrecká, Suché Vrbné v Českých Budějovicích, za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci technických a řemeslných oborů a přírodních věd. Celková kapacita učebny je 30 žáků. Za tímto účelem byla provedena modernizace učebny fyziky v 2. NP, včetně potřebných stavebních úprav, pořízení nábytku a adekvátních pomůcek a vybavení učebny a zřízení bezbariérového WC v 1.NP. Zmodernizovaná učebna pro 30 žáků je nyní vybavena moderními pomůckami (tablety, 3D tiskárna, robotická stavebnice, soupravy pro analýzu vody a půdy…), které usnadňují praktickou výuku. V rámci katedry byl zabudovaný počítač, na kterém může pedagog vysvětlovat látku/pokusy či příklady, které přenáší do monitoru na stěně.

Rozpočet projektu: 3.696.238,19 Kč

Výše podpory: 3.323.297,77 Kč

6. Zřízení bezbariérového přístupu podchodu u hřbitova sv. Otýlie, České Budějovice

Předmětem projektu bylo zajištění bezpečného a bezbariérového převedení chodců přes ulici Pražská třída, v blízkosti zastávek MHD u hřbitova sv. Otýlie.  Stavba zahrnovala vsazení výtahové šachty do každého ze dvou vstupů do podchodu, dále úpravy osvětlení a osazení kamerového systému, a modernizaci navazujících chodníků podél Pražské třídy.

Rozpočet projektu: 7.058.824,- Kč

Výše podpory: 6.352.941,60 Kč

7.  Vybudování technických a přírodovědných učeben ZŠ Bezdrevská, České Budějovice

V tomto projektu jde o vybudování čtyř technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Účelem je zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci technických a přírodních věd. Celková kapacita učeben bude 80 žáků. Bude provedena nástavba jednoho patra na stávající přízemní objekt včetně přístavby schodiště, výstavby konstrukcí zabezpečujících bezbariérové využívání těchto nových učeben, tj. přístavbu výtahové šachty k sousednímu čtyřpodlažnímu objektu a vytvoření bezbariérové rampy u hlavního vstupního objektu školy. Součástí projektu bude i vybudování odpovídajícího provozního a sociálního zázemí. Na každou učebnu navazuje přípravna a kabinet. Vybudována bude i denní místnost s malým skladem a sociální zázemí. Součástí je i nákup potřebného vybavení učeben i zázemí, které se bude vztahovat k příslušné klíčové kompetenci a vyučovanému předmětu. Moderní technologie a vybavení, které bude v nových učebnách, současně podpoří zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Umožní zavést inovativní přístupy do výuky, které pomohou žákům pochopit základní i složitější fyzikální či chemické jevy a také lépe proniknout do technických a řemeslných oborů. Vše s využitím moderního vybavení využívající digitální technologie.

Rozpočet projektu: 33.000.000,- Kč

Výše podpory: 29.700.000,- Kč

8.  Multifunkční učebnou k podpoře výuky výpočetní techniky a cizích jazyků na ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Rovněž na ZŠ L. Kuby byla rekonstruována stávající učebna na novou moderní multifunkční učebnu pro výuku cizích jazyků a výpočetní techniky pro 30 studentů. Byly zajištěny adekvátních prostory pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Za tímto účelem budou provedeny potřebné stavební úpravy a pořízeno vybavení. Učebna je plně bezbariérová, rovněž tak sociální zařízení. Při modernizaci učebny byla provedena demontáž stávající podlahové krytiny, rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna byla vybavena novou podlahovou antistatickou krytinou, provozním LED osvětlením, novou výmalbou, elektricky ovládanou stínicí technikou a specializovaným nábytkem, určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Jako koncové zařízení byla osazena technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposlední řadě interaktivní zobrazovač. Moderní technologie a vybavení, které je v nové učebně, současně podpotuje zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Umožňuje zavést inovativní přístupy do výuky. Každý student má vlastní PC stanici s monitorem, klávesnicí a myší.

Rozpočet projektu: 3 178 778,90 Kč

Výše podpory: 2.860.900,74 Kč

9. Podpora rozvoje jazykové gramotnosti na ZŠ Bezdrevská

Cílem projektu ve shodě s cílem opatření 2.4. IROP bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Projekt byl zaměřen na jednu z klíčových kompetencí, a to komunikaci v cizích jazycích, když využívá stávající kvalitní konektivitu školy a připojení k internetu i fyzickou dostupnost učebny v přízemí objektu školy a jeho bezbariérovost. Výstupem projektu je modernizace 1 odborné učebny pro výuku cizích jazyků na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Byly provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízeno vybavení jazykové laboratoře včetně nábytku pro 24 žáků, jako doplňková aktivita byla realizována zeleň v areálu školy formou výsadby, výhodou je stávající aktivní zapojení školy do sítě Ekoškol. S ohledem na to, že nebyla potřeba dále zvyšovat konektivitu školy a dělat rozsáhlejší opatření zajišťující bezbariérovou dostupnost, byl projekt ekonomicky efektivnější s dalšími srovnatelnými projekty. Moderní technologie, které jsou v nové jazykové laboratoři využívány, současně podporují zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Prostřednictvím modernizovaného materiálně technického vybavení, kdy vznikla jazyková laboratoř, došlo k významnému zvýšení míry možností interaktivity pro výuku cizích jazyků včetně možností vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro samostudium žáků, když díky použitým technologiím mohou být rozvíjeny všechny čtyři klíčové kompetence související s cizím jazykem: mluvení, poslech, čtení i, psaní. Cílem je také využít v jazykové laboratoři vysokou modularity použití výukových materiálů a zúročit tak dosavadní přípravu PP, a také umožnit širší propojení s dalšími školami formou kooperací a sdíleným využíváním výstupů projektu.

Rozpočet projektu: 3.137.681,59 Kč

Výše podpory: 2.823.913,43 Kč

10. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Cílem projektu bylo prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup k předškolnímu vzdělávání, a to prostřednictvím navýšení nedostatečné kapacity vzdělávacích zařízení zajišťujících péči, výchovu a vzdělávání dětí v předškolním věku v obvodu obce s rozšířenou působností, v Českých Budějovicích v lokalitě Suché Vrbné. Projekt zajistil fyzickou dostupnost, bezbariérovost vzdělávacího zařízení v uvedené územní aglomeraci a podpořil kvalitu předškolního vzdělávání. Realizace projektu umožnila nástup rodičům malých dětí zpět do zaměstnání a podpořila skloubení rodinných a profesních aspirací a lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Projekt přispěl k dosažitelnosti předškolního vzdělávání ve smyslu finanční dostupnosti a vytvořil také několik nových míst pro pedagogické a ostatní pracovníky v nové části stávající mateřské školy.

Rozpočet projektu: 29.485.539,- Kč

Výše podpory: 18.881.360,30 Kč

11. Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice

Předmětem projektu byla výstavba samostatné cyklolávky, která převádí stezku pro pěší a cyklisty přes koryto řeky Vltavy u TJ Meteor včetně napojení na stávající komunikace na obou březích. Jedná se o lávku o jednom kolmém poli o délce přemostění 39,13 m a šířce 3 m. Nově bylo vybudováno 121 metrů cyklostezky a 24 metrů bude zrekonstruováno. Vybudováním nové cyklostezky byla rozšířena síť cyklostezek. Došlo k propojení pravého a levého břehu řeky Vltavy.

Rozpočet projektu: 20.024.724,78 Kč

Výše podpory: 17.272.786,32 Kč

12. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice

Projekt se týká vybudování nového dvoupodlažního pavilonu mateřské školy se dvěma třídami pro děti předškolního věku a pořízení vnitřního vybavení. Součástí projektu byly také úpravy okolního prostranství a pořízení herních prvků do přilehlé zahrady. Nově vybudovaný pavilón v Českých Budějovicích v lokalitě Nemanice se stal součástí stávající Mateřské školy K. Šatala, která je jedním z pracovišť příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice (ZŠ a MŠ Nerudova 9, ČB). Díky výstavbě nového dvoupodlažního pavilonu určeného pro dvě třídy mateřské školy došlo k navýšení kapacity stávající mateřské školy o 56 míst. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 16.029.575,07 Kč

Výše podpory: 14.426.617,56 Kč

13.  Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce dvoupodlažního pavilonu bývalé školní jídelny. Ve 2. NP jsou umístěny tři třídy mateřské školy. 1. NP slouží jako kuchyně a školní jídelna nejen pro žáky mateřské školy, ale také pro žáky základní školy. Součástí projektu bylo také vybavení kuchyně gastro-technologií, vybavení zahrady herními prvky a úpravy okolního prostranství a školní zahrady. Zrekonstruovaný pavilon je součástí školy zřízené žadatelem - statutárním městem České Budějovice. Výstupem projektu je nově vzniklá kapacita mateřské školy pro 75 dětí. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 26.756.669,15 Kč

Výše podpory: 24.081.002,22 Kč

14.  Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – I. etapa

Záměrem je vybudování nové trasy cyklostezky v souběhu se silnicí III/00354 (Lidická třída) v Č. Budějovicích, která začíná připojením na novou místní komunikaci (zóna 30) vybudovanou v rámci ZTV Rožnov Jih a končí připojením na místní komunikaci směr Roudné. Vybudovaná stezka pomohla svést cyklistický provoz z pozemní komunikace s intenzitou dopravy cca 10.000 vozidel /den, čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Výstupem projektu je 573,14 m cyklostezky. Spolu s dokončenými zbylými dvěma  etapami a dále po dokončení cyklostezky budované v rámci "jižní tangenty" bude pro cyklisty zprovozněn celý úsek od ulice Sokolovská až na hranici katastru obce Včelná. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 3.540.671,20 Kč

Výše podpory: 2.784.851,90 Kč

15.  Cyklostezka U Lávky, České Budějovice

Účelem stavby bylo vybudování samostatné cyklostezky o délce 214 m, která navazuje na svém začátku na stezku pro pěší přes kolejiště ČD na křižovatce ulic Dobrovodská - U Lávky a na konci na stávající cyklostezku vedoucí v souběhu se silnicí II/156 od hřbitova Mladé ve směru na Nové Hodějovice. Nově budovaná cyklostezka svádí cyklistický provoz z pozemní komunikace II/156 (Zanádražní komunikace) s intenzitou automobilové dopravy 10 753 vozidel /den. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 1.987.593,49 Kč

Výše podpory: 1.772.658,10 Kč

16. Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých Budějovicích

Projekt byl zaměřen na výstavbu nové cyklostezky (a chodníku) v těsné blízkosti nově budované komunikace - přeložky silnice III/14539. Cyklostezka vytvořila bezpečné podmínky pro cyklistický provoz ve směru ze sídliště Máj (i Šumava) na sídliště Vltava a dále do centra města. Výstupem projektu bylo 706 m nové cyklostezky. Tento projekt se stal součástí celé akce „Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa“, kterou město realizovalo společně s Jihočeským krajem. Vzájemná spolupráce byla podložena „Smlouvou o společnosti“, která definovala rozdělení stavebních objektů mezi oba investory. V souladu s podmínkami výzvy IROP byly jen některé stavební objekty určené městu označeny za způsobilé. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice.

Rozpočet projektu: 24.655.023,22 Kč

Výše podpory: 6.224.764,77 Kč

17.  Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – 2. + 3. etapa

Záměrem projektu byla výstavba samostatné cyklostezky o délce 264,91 m v souběhu se silnicí III. třídy, která po dokončení cyklostezky v rámci „Jižní tangenty“ spojí cyklisticky obec Včelná s městem České Budějovice. Vybudovaná stezka svádí současný cyklistický provoz z pozemní komunikace (Lidická třída) s intenzitou dopravy cca 10.000 vozidel /den. Oddělením cyklistické a motorové dopravy byla zvýšena bezpečnost dopravy jak pro cyklisty,  tak také pro ostatní účastníky silničního provozu.

Rozpočet projektu: 2.592.789,02 Kč

Výše podpory: 2.090.378,54 Kč

18. Parkoviště Jírovcova II

Předmětem projektu je vybudování záchytného parkoviště doplněného o parkovací místa pro jízdní kola, které bude sloužit jako veřejná parkovací plocha s možností přestupu na linku MHD obsluhovanou elektrobusy. Stavba je situována v místě stávajících zpevněných ploch bývalých kasáren. Stavební pozemek je ohraničen ze dvou stran místními komunikacemi - ulice Nádražní a ulice U Trojice a navazuje na již vybudované parkoviště - Parkoviště Jírovcova. Výstupem projektu je 257 kolmých parkovacích stání a 48 parkovacích stání pro jízdní kola.  

Rozpočet projektu: 17.540.598,34 Kč

Výše podpory: 4.165.000,- Kč

19. Cyklostezka – trasa E, úsek Nádražní - Dukelská

Předmětem projektu bylo vybudování nové cyklostezky s odděleným provozem cyklistů a chodců a samostatné komunikace pro pěší. Stavba byla realizována v prostoru od křižovatky Nádražní ulice s ulicí Průmyslovou, vede přes část Novohradské ulice, Alešovou ulicí až po křižovatku s ulicí Dukelskou, kde následně část stavby zasahuje do parku podél řeky Malše a napojuje se zde na smíšenou cyklostezku.  Součástí nové cyklostezky byl také přechod přes Mlýnskou stoku - lávka. Další částí projektu byla realizace komunikace pro pěší, která odklání pěší dopravu od silnice III. třídy podél ulice A. Trägera, kde vede až k zastávkám MHD umístěných u stávajícího objektu TJ Sokol v Kněžských Dvorech a na opačném konci pokračuje podél ulice Roberta Bosche.

Rozpočet projektu: 22.163.920,23 Kč

Výše podpory: 13.475.849,67 Kč

20. Modernizace přestupní zastávky "Nádraží" v ulici Nádražní, České Budějovice

Předmětem projektu byla modernizace a rekonstrukce stávající zastávky MHD „Nádraží“ v ulici Nádražní v Českých Budějovicích, v oblasti mezi Lannovou a Žižkovou třídou, naproti vlakovému nádraží. Stavba zahrnovala položení nových silničních zastávkových panelů, částečné předláždění stávajícího chodníku z důvodu bezbariérových úprav zastávkového prostoru a umístění 6 stojanů pro kola ve tvaru obráceného U (celkem pro 12 kol).

Rozpočet projektu: 6.073.400,- Kč

Výše podpory: 5.246.893,71 Kč

21. Nové odborné učebny ZŠ Pohůrecká, České Budějovice

Předmětem projektu bylo vybudování pěti nových odborných učeben na Základní škole Pohůrecká v Českých Budějovicích, v lokalitě Suché Vrbné, jakož i kabinetů, šaten a potřebného sociálního a provozního zázemí pro žáky a pedagogy školy. V rámci projektu došlo k přístavbě nového jednopodlažního pavilonu ke stávajícím pavilonům v areálu školy. Součástí projektu bylo kromě stavebních prací také pořízení vnitřního vybavení odborných učeben a čtyř kabinetů nábytkem, učebními pomůckami a výpočetní technikou.

Rozpočet projektu: 33.430.232,60 Kč

Výše podpory: 30.087.209,34 Kč

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 9. 6. 2023.