Integrovaný plán organizace dopravy (IPOD)

Společnou příčinou dopravních problémů ve městě jsou rostoucí nároky obyvatel i návštěvníků na různé formy přepravy, omezený prostor městské zástavby a limitované investiční prostředky.

Různé potřeby dopravy veřejné, automobilové, cyklistické i pěší a různé možnosti jejich naplnění v historickém centru města, ve velkých obytných oblastech, v průmyslových zónách, na předměstích nebo v rekreačním zázemí města vyžadují hledání kompromisního řešení. To bylo hlavním úkolem Integrovaného plánu organizace dopravy (IPOD), který pro město České Budějovice zpracovala firma Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.

Shrnutí projektu ke stažení.

Aktualizace IPOD včetně oblasti parkování, oblasti cyklistické a veřejné dopravy

Základní „Integrovaný plán organizace dopravy“ (IPOD) zpracovaný v r. 2009 nezahrnoval oblast parkování (kterou chtělo město řešit samostatně), oblast cyklistické a veřejné dopravy (nebyly v té době řešeny formou generelu – tyto podklady byly doplněny později).

Po dokončení IPOD město (resp. Dopravní podnik) dále pracovali na rozvoji podrobnějších koncepčních materiálů, které jsou do aktualizovaného IPOD zapracovány:

  • Generel městské dopravy 2010 – 2020 (2010) – včetně záměru Koridoru MHD
  • Projekt řízení dopravy (2012)
  • Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části města České Budějovice (2013)
  • Studie záchytných parkovišť P+R a P+G (2013)
  • Cyklogenerel (2014)

Aktualizace IPOD přehodnotila všechny zmíněné koncepční materiály města a spojila je do jednotného dokumentu.
Při aktualizaci probíhala aktivní komunikace nejen s vedením města a příslušných odborů magistrátu, ale také s autory jednotlivých koncepčních dokumentů.

Aktualizace IPOD je provedena ve dvou nosných kapitolách:

  • Organizace dopravy (včetně variant a návrhu) je navržena pouze v jedné variantě a skládá se z řady lokálních opatření pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
  • Výstavba nových komunikací (včetně scénářů a priorit) - vychází opět z matematického dopravního modelu města a vyhodnocuje přínosy jednotlivých staveb v nových podmínkách etapovitého dokončování dálnice D3. Sestaveno je opět pořadí priorit na základě strukturovaného posouzení přínosu investic ve vývoji intenzit dopravy ve vztahu k území, časové a výkonové úspoře nebo kritických uzlů sítě.

Časový rámec aktualizace IPOD spadá ve výčtu konkrétních opatření do období 2016 - 2020, se strategickým přesahem do dalších let.

Aktualizace IPOD je jedním ze základních kamenů pro připravovaný „Strategický plán udržitelné městské mobility – SUMP“, který vznikne za účelem uspokojení potřeb mobility lidí ve městě a okolí včetně zajištění lepší kvality života obyvatel, resp. bude řešit všechny druhy dopravy v Českých Budějovicích s vazbou do regionálního zázemí.

Zpracování SUMP je podmínkou pro získání finančních prostředků z evropských fondů.

Zpráva aktualizace IPOD ke stažení.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 17. 8. 2022.