Upozornění pro původce odpadů

Metodika, jak nakládat s odpadem

  • Důkladným tříděním papír, plasty, sklo, kov a bioodpad se značně sníží objem komunálního odpadu. Tento druh odpadu je cennou surovinou (recyklovatelnou surovinou) a nepatří do směsného odpadu; stejně jako sem nepatří zbytky ze stravování.
  • Pokud přesto objemově Vaše odpadové nádoby nepostačují, je třeba si navýšit četnost odvozů.
  • Kameninové koše umístěné na veřejných prostranstvích jsou určeny pouze pro odkládání drobného směsného odpadu občanů, nikoliv k odkládání celých pytlů s odpadem (ať z podnikatelské činnosti či z domácností). Odkládání plastů, skla, papírových krabic atd. do kameninových košů města a vedle nich a taktéž odkládání neoznačených pytlů znečišťuje prostranství a vzhled obce a bude považováno za založení neoprávněné skládky a za porušení Vyhlášky obce o nakládání s komunálním odpadem.
  • Každý podnikající subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně po dobu 5 let. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobu nakládání s nimi za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede dle Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., § 26 a vždy obsahuje: datum a číslo zápisu do evidence; jméno a příjmení osoby odpovědné za evidenci; Evidence se vede při naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu nebo při předání odpadu. Při nepřetržitém vzniku odpadů a periodickém svozu KO se vede průběžná evidence v měsíčních intervalech. Průběžná evidence odpadů se zpracovává za každou provozovnu včetně skladu samostatně
  • Sběrná místa separovaného odpadu jsou určena pro obyvatele města, pro fyzické osoby. Odkládání skla, plastů, kovů a papíru z podnikatelské činnosti do těchto obecních separačních míst lze výhradně na základě písemné smlouvy s obcí. Pokud v současné době poctivě třídíte, ale vytříděné komodity papíru, skla, kovů a plastů z podnikatelské činnosti odkládáte do separačních hnízd vybudovaných městem, jedná se o přestupek, pokud nemáte písemnou smlouvu s obcí.

Elektrozařízení: když jim dáte možnost dostat se do sběrného místa elektroodpadu, jde znovu využít až 95 % jejich materiálů a ochráníte přírodu i sebe. některá elektrozařízení obsahují škodlivé látky (např. rtuť v zářivkách), která škodí přírodě, potažmo i lidem.

Žárovky: Už ani žárovky běžné a halogenové neodkládáme do směsného odpadu jako dříve. Od roku 2021 vracíme je zpětným odběrem jako zářivky a výbojky v obchodech při nákupu nových, ve sběrných dvorech nebo do některé ze sběrných nádob společnosti EKOLAMP, která recyklaci světelných zdrojů v České republice zajišťuje.

Polystyren: má význam třídit, odkládat zvlášť. Z pěnového polystyrenu se vyrábí izolační desky a obalové tvarovky a plnivo do lehkých tepelně izolačních betonů; silně znečištěný polystyren jde do cementáren jako tuhé alternativní palivo.

 

ORP České Budějovice může vydat povolení k upuštění od odděleného soustřeďování ostatních odpadů (§30). Nový odpadový zákon 541/2021 Sb., klade maximální legislativní podporu na zvýšení recyklace odpadů, Česká republika musí postupně snižovat ukládání odpadů na skládky, proto zákon o odpadech legislativně podporuje odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek.

 

Kontaktní osoba
Ing. Martina Růžičková, tel.: 386 801 114, RuzickovaM@c-budejovice.cz

Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice

vchod č. 3, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, 3. patro, č. dveří 325