Poplatek z pobytu

S účinností od 1. 1. 2020 došlo k zásadní legislativní změně ve výběru místních poplatků souvisejících s ubytováním, kdy byly novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), zrušeny dosavadní místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity, a namísto nich byl nově zaveden místní poplatek z pobytu.

Předmět poplatku

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to bez ohledu na typ „smlouvy“, na základě které bylo ubytování poskytnuto. Poplatek z pobytu se tak již neváže ani na účel, za kterým ubytovaný host ve městě pobývá, ani na charakter ubytování, ve kterém pobývá. Nově se poplatek vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování v zařízení k tomu určeném (hotel, motel, botel, penzion, autokemp, ubytování v soukromí apod.), tak i na poskytnutí úplatného ubytování v prostoru k tomu primárně neurčeném (např. úplatné poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v karavanu apod.).

Poplatník poplatku

Poplatníkem poplatku z pobytu je ubytovaný host, přičemž povinnost platit tento poplatek dopadá pouze na ty osoby, které nejsou přihlášené k trvalému pobytu na území města České Budějovice.

Plátce poplatku 

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen "ubytovatel"), jež má povinnost poplatek od poplatníka vybrat a odvést správci poplatku, kterým je oddělení poplatků finančního odboru Magistrátu města České Budějovice.

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozené děti do 18 let, nevidomé osoby a osoby, které jsou držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P včetně jejich průvodců, a dále rovněž osoby:

  • hospitalizované na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města, nebo
  • vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, nebo
  • pobývající na území města ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, či pobývající v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, nebo v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo pobývající na území města za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Dle zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozen také příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sazba poplatku 

Pro kalendářní rok 2020 činí sazba poplatku z pobytu na území města České Budějovice částku 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (tj. v podstatě za každou noc).  Stejně jako dosavadní poplatky z ubytování, je i poplatek z pobytu splatný pololetně, a to vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Poprvé tedy bude poplatek ubytovateli hrazen za období prvního pololetí roku 2020, a to nejpozději do 15. 7. 2020. Ve stejné lhůtě předloží ubytovatelé správci poplatku rovněž vyúčtování poplatku z pobytu, prokazující správnost odvedeného poplatku za dané období (formulář je volně dostupný na webových stránkách města v sekci "formuláře finančního odboru"). 

Evidenční povinnost

Nadále jsou ubytovatelé povinni vést evidenční knihu ubytovaných hostů (v listinné nebo elektronické podobě), a to za každé zařízení nebo místo, kde poskytují úplatný pobyt. Přesné náležitosti evidenční knihy jsou definovány zákonem o místních poplatcích a jsou rovněž uvedeny v čl. 10 obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích (dále jen "vyhláška"), která upravuje rovněž veškeré další podrobnosti výběru poplatku z pobytu (vyhláška je zveřejněna na webových stránkách města v sekci "vyhlášky a předpisy").

Ohlašovací povinnost

S ohledem na fakt, že se jedná o legislativou nově zavedený místní poplatek, vzniká ubytovatelům dle čl. 9 odst. 1 vyhlášky, také nová ohlašovací povinnost k tomuto poplatku, na základě které bude následně každému ubytovateli přidělen správcem poplatku variabilní symbol pro úhradu místního poplatku z pobytu (formulář „ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu“ je volně dostupný na webových stránkách města v sekci "formuláře finančního odboru"). 

Kontakt

Ing. Marcela Irová, vedoucí oddělení poplatků finančního odboru Magistrátu města České Budějovice, tel: 386 801 216, e-mail: IrovaM@c-budejovice.cz

 

 

Stránka byla upravena 15. 6. 2020.