Poplatek z pobytu

Předmět poplatku

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to bez ohledu na typ „smlouvy“, na základě které bylo ubytování poskytnuto. Poplatek z pobytu se tak neváže ani na účel, za kterým ubytovaný host ve městě pobývá, ani na charakter ubytování, ve kterém pobývá. Poplatek se vztahuje jak na úplatné poskytnutí ubytování v zařízení k tomu určeném (hotel, motel, botel, penzion, autokemp, ubytování v soukromí apod.), tak i na poskytnutí úplatného ubytování v prostoru k tomu primárně neurčeném (např. úplatné poskytnutí zahrady pro účely stanování nebo pobytu v karavanu apod.).

Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Poplatník poplatku

Poplatníkem poplatku z pobytu je ubytovaný host, přičemž povinnost platit tento poplatek dopadá pouze na ty osoby, které nejsou přihlášené k trvalému pobytu na území města České Budějovice.

Plátce poplatku 

Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen "plátce"), jež má povinnost poplatek od poplatníka vybrat a odvést správci poplatku, kterým je oddělení poplatků finančního odboru Magistrátu města České Budějovice.

Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozené děti do 18 let, nevidomé osoby a osoby, které jsou držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P včetně jejich průvodců, a dále rovněž osoby:

  • hospitalizované na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města, nebo
  • vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, přičemž sezónní prací je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje, nebo
  • pobývající na území města ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, či pobývající v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, nebo v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo pobývající na území města za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
  • pobývající na území města v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den, nebo pobývající na území města v zařízeních sloužících pro přechodené ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávácí nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení, nebo ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, a to v případech, kdy jejich pobyt není hrazený z veřejného zdravotního pojištění. 

Dle zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozen také příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo tohoto města v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Sazba poplatku 

Od 1. 1. 2024 činí sazba poplatku z pobytu na území města České Budějovice částku 50 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku (tj. v podstatě za každou noc).  Poplatek je splatný pololetně, a to vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ve stejné lhůtě předloží ubytovatel správci poplatku rovněž vyúčtování poplatku z pobytu, prokazující správnost odvedeného poplatku za dané období (formulář je volně dostupný na webových stránkách města v sekci "formuláře finančního odboru"). 

Evidenční povinnost

Ubytovatelé jsou povinni vést evidenční knihu ubytovaných hostů (v listinné nebo elektronické podobě), a to za každé zařízení nebo místo, kde poskytují úplatný pobyt. Přesné náležitosti evidenční knihy jsou definovány zákonem o místních poplatcích a jsou uvedeny také v čl. 9 obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 7/2023, o místních poplatcích (dále jen "vyhláška"), která upravuje rovněž veškeré další podrobnosti výběru poplatku z pobytu (vyhláška je zveřejněna na webových stránkách města v sekci "vyhlášky a předpisy").

Ohlašovací povinnost

Ubytovatelům vzniká dle čl. 8 odstavce 1 vyhlášky ohlašovací povinnost k tomuto poplatku, na základě které je ubytovateli pak přidělen správcem poplatku variabilní symbol pro úhradu místního poplatku z pobytu, a to na základě Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Kontakt

Ing. Daniela Johnová, vedoucí oddělení poplatků finančního odboru Magistrátu města České Budějovice, tel: 386 801 216, e-mail: JohnovaD@c-budejovice.cz