Ostatní místní poplatky

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného:

a) diskotéky  20%

b) výstavy  10%

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích, vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje. Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považuje pozemek parcelní číslo 196, katastrální území České Budějovice 1, tj. Piaristické náměstí.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí  za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den 20 Kč.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Poplatek lze zaplatit přímo na místě pracovníku Magistrátu města České Budějovice, a to před zahájením prodeje.

 

Forma úhrady místních poplatků

Všechny místní poplatky je možné hradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8:00 - 17:00, úterý, čtvrtek 8:00 - 14:00 a v pátek 8:00 - 11:30
  • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny a.s., č. účtu pro platbu poplatku za komunální odpad: 4210312/0800, č. účtu pro platbu ostatních místních poplatků: 4209362/0800
  • poplatek za komunální odpad lze na žádost poplatníka hradit také formou SIPO
  • podklady pro platbu poplatku za komunální odpad lze na žádost poplatníka zasílat rovněž e-mailem.
Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 3. 11. 2022.