Místní poplatky

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města České Budějovice.

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa: 400 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 600 Kč
 • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 300 Kč

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem je osoba, která není přihlášená na území města České Budějovice.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku z pobytu činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 

Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.

 

Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného:

a) diskotéky  20%

b) výstavy  10%

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se podle obecně závazné vyhlášky statutárního města České Budějovice č. 4/2019, o místních poplatcích, vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje. Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považuje pozemek parcelní číslo 196, katastrální území České Budějovice 1, tj. Piaristické náměstí.

 

Sazba poplatku

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí  za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den 20 Kč.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Poplatek lze zaplatit přímo na místě pracovníku Magistrátu města České Budějovice, a to před zahájením prodeje.

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") pro rok 2020 činí 680 Kč.

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená na území města České Budějovice, přičemž se za přihlášení považuje:
 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, či který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu, anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana, nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.  
 1. fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Od 1. 1. 2020 jsou na území města České Budějovice od poplatku za komunální odpad placeného dle bodu 1 (tj. z titulu přihlášené osoby)osvobozené děti do tří let věku a senioři od 75 let věku.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

 

Forma úhrady místních poplatků

Všechny místní poplatky je možné hradit:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8.00 - 17.00h, úterý, čtvrtek 8.00 - 14.00h a v pátek 8.00 - 11.30h
 • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny a.s., č. účtu pro platbu poplatku za komunální odpad: 4210312/0800, č. účtu pro platbu ostatních místních poplatků: 4209362/0800
 • poplatek za komunální odpad lze na žádost poplatníka hradit také formou SIPO
 • podklady pro platbu poplatku za komunální odpad lze na žádost poplatníka zasílat rovněž e-mailem.
Stránka byla upravena 16. 1. 2020.