Majetkový odbor

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
budova historické radnice, vchod č. 3, 2. patro 

vedoucí odboru - kancelář číslo 232a
sekretariát - kancelář číslo 232
kanceláře číslo 233, 235, 236

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
Bc. Veronika Königsmarková
vedoucí odboru

386 802 401

702 168 540

konigsmarkovaV@c-budejovice.cz č. dv. 232a
Šárka Talířová
sekretariát odboru, ekonomka
386 802 402 talirovas@c-budejovice.cz č. dv. 232
       
       

 

Kontakty všech zaměstnanců odboru

 

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru

Od 1.4.2024 se mění výše náhrad uvedených v Dohodě o náhradách za zřízení věcných břemen na uložení technické infrastruktury do pozemků ve vlastnictví měst a obcí.

Město České Budějovice již neprodává byty, drží si pouze některé v historicky cenných budovách a také byty sociální. Pronájem bytů, ale i nebytových prostor acelých budov pro město zprostředkovává jeho společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Veškeré dispozice s majetkem ve vlastnictví města jsou v kompetenci majetkového odboru.

Činnost odboru

Evidence nemovitého majetku města (ENO)

 • Správa aplikace ENO.
 • Určení nemovitého majetku města - soulad katastrální, městské majetkové a účetní evidence.
 • Záznamy o úbytku a přírůstku majetku města v ENO a jeho formách.
 • Stanovení ceny nemovitého majetku.
 • Zápis majetku do katastru nemovitostí.
 • Změny kultur v KN - uvedení do souladu fyzického stavu nemovitého majetku.
 • Změny údajů v KN (pojmenování ulic, zápisy staveb, dělení pozemků)
 • Měsíční inventury o pohybu majetku.
 • Roční inventura.
   

Registr nemovitostí - katastr

 • Zajišťování měsíční aktualizace písemných i grafických dat.
 • Součinnost s Katastrálním úřadem při vyhlašování obnovených opetrátů.

Činnost odboru

 • evidence a vyřizování žádostí o dispozice (prodej, pronájem, směna, odkoupení, věcná břemena...) s pozemky v majetku statutárního města České Budějovice
 • evidence a vyřizování žádostí o dispozice s objekty v vlastnictví statutárního města České Budějovice
 • vypořádání spoluvlastnických podílů
 • vypořádání staveb bez čp.
 • nabývání staveb do majetku statutárního města České Budějovice (komunikace, infrastruktura...)
 • zveřejňování záměru města převést nebo pronajmout nemovitý majetek po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech města na úřední desce
 • realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města
 • zpracování podkladů materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • zajištění vypracování příslušných smluv týkajících se jednotlivých dispozic

 

 

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 128/2002 Sb., o obcích
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
zákon č. 89/2012 Občanský zákoník
Cenové předpisy