Majetkový odbor

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1
budova historické radnice, vchod č. 3, 2. patro 

vedoucí odboru - kancelář číslo 232a
sekretariát - kancelář číslo 232
oddělení dispozice s nemovitostmi - kanceláře číslo 235, 236
oddělení evidence nemovitostí - kancelář číslo 233

Kontakty

Jméno Telefon E-mail Kancelář
JUDr. Luďka Starková
vedoucí odboru
386 802 401 starkoval@c-budejovice.cz kancelář 232a
Šárka Talířová
sekretariát odboru, ekonomka
386 802 402 talirovas@c-budejovice.cz  
Eva Vachová
vedoucí oddělení dispozice s nemovitostmi
386 802 409 vachovae@c-budejovice.cz  
Stanislava Schönbauerová

vedoucí oddělení evidence nemovitostí, zástupce VO

386 802 403 schonbaus@c-budejovice.cz  

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Důležité informace odboru
Prodej pozemku p.č. 2688/6 (vodní plocha, zamokřená plocha) v k.ú. Třebotovice
Veškeré dispozice s pozemky ve vlastnictví města jsou v kompetenci majetkového odboru.
Město České Budějovice již neprodává byty, drží si pouze některé v historicky cenných budovách a také byty sociální. Pronájem bytů, ale i nebytových prostor acelých budov pro město zprostředkovává jeho společnost SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Zájemce o koupi objektu, který je vlastnictví města, nechť kontaktuje nebo raději osobně navštíví majetkový odbor města.

Činnost odboru

Evidence nemovitého majetku města (ENM)

 • Správa aplikace ENM.
 • Určení nemovitého majetku města - soulad katastrální, městské majetkové a účetní evidence.
 • Záznamy o úbytku a přírůstku majetku města v ENM a jeho formách.
 • Stanovení ceny nemovitého majetku.
 • Archivace cenové dokumentace.
 • Určování a archivace změny ceny.
 • Doplnění nabývacích titulů.
 • Zápis majetku do katastru nemovitostí.
 • Změny kultur v KN - uvedení do souladu fyzického stavu nemovitého majetku.
 • Změny údajů v KN (pojmenování ulic, zápisy staveb, dělení pozemků)
 • Měsíční inventury o pohybu majetku.
 • Roční inventura.
   

Registr katastru nemovitostí - RKN

 • Správa aplikace RKN.
 • Zajišťování měsíční aktualizace písemných i grafických dat.
 • Součinnost s Katastrálním úřadem při vyhlašování obnovených opetrátů.

Činnost oddělení

Oddělení dispozice s nemovitostmi

 • evidence a vyřizování žádostí o dispozice (prodej, pronájem, směnu, odkoupení, věcná břemena...) s pozemky v majetku Statutárního města České Budějovice
 • zveřejňování záměru města převést nemovitý majetek nebo pronajmout nemovitý majetek po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech města na úřední desce
 • realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města
 • zpracování podkladů materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • zajištění vypracování příslušných smluv týkajících se jednotlivých dispozic

Oddělení evidence nemovitostí

 • evidence a vyřizování žádostí o prodej obytných domů
 • evidence a vyřizování žádostí o dispozice s objekty v majetku Statutárního města České Budějovice
 • zveřejňování záměru prodejů
 • vypořádání spoluvlastnických podílů
 • vypořádání staveb bez čp.
 • nabývání staveb do majetku města (komunikace, infrastruktura...)
 • zveřejňování záměrů města převést nebo pronajmout nemovitý majetek po dobu nejméně 15dnů před projednáním v orgánech města na úřední desce
 • realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města
 • zpracování podkladových materiálů pro jednání rady města a zastupitelstva města
 • zajištění vypracování příslušných smluv týkajících se jednotlivých dispozic

 

Zákony dle kterých funguje odbor

zákon č. 128/2002 Sb., o obcích
zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
zákon č. 89/2012 Občanský zákoník
Cenové předpisy