Odbory magistrátu města

Zajištění protokolu primátora města a náměstků primátora, zajištění informovanosti občanů, zajištění jednání rady města a zastupitelstva města, povinností krizového řízení.

Odbor kanceláře tajemníka zajišťuje koncepční práce v oblasti struktury magistrátu města, koordinaci činnosti odborů magistrátu města, a další.

Matriční úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí, agendu evidence obyvatel včetně změn a rušení trvalých pobytů, agendu občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

Územní a stavební řízení, státní dozor.

Registrace živností (Centrální registrační místo), správní a kontrolní činnost v oblasti živnostenského podnikání.

Výkon státní správy v přenesené působnosti a rozšířené působnosti a výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice.

Rozpočet města, zhodnocování volných finančních prostředků města, poplatky. Eviduje pokuty Městské policie na místě nezaplacené a následně je vymáhá.

Dopravní inženýrství státní správy, činnost silničního správního úřadu, evidence motorových vozidel.

Zajišťuje zřizovatelské funkce u škol v Českých Budějovicích a výkon státní správy u škol spadajících do působnosti obce III. typu. Spravuje granty v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

Odbor kultury a cestovního ruchu zajišťuje kulturní akce, dotace na kulturu, koordinaci výstav v radniční výstavní síni. Dotační program v oblasti kultury.

Zajišťuje chod magistrátu města (budovy a vybavení), podatelnu, dopravu, centrum ochrany zvířat, ztráty a nálezy.

Řešení přestupků, vymáhání pohledávek z přestupkového řízení, zajištění organizace a průběhu voleb, oznamování a kontrola veřejných shromáždění, opatrovnictví, poradenství.

Výkon státní správy na úseku územního plánování pro město České Budějovice a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti.

Zajišťuje investiční akce města.

Pronájem, prodej a nabývání majetku města, nemovitostí.

Správa a údržba komunikací, zvláštní užívání komunikací, parkování, péče o zeleň, odpady.

Výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, ekologická výchova, administrace městského dotačního programu v oblasti životního prostředí.

Odbor ICT zajišťuje rozvoj a plynulý provoz (správu) magistrátu města v oblasti výpočetní techniky, informačních systémů a technologií, neboli ICT.

Odbor kontroly provádí interní audit a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice.

Připravuje a realizuje strategický plán a integrované plány města, připravuje, zpracovává a vede agendu spojenou s dotačními programy EU a národními zdroji, zajišťuje zadávání veřejných zakázek.

Odbor památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče pro město České Budějovice a příslušné obce v přenesené a rozšířené působnosti, ale také zajišťuje výkon památkové péče v samostatné působnosti.

Organizační řád

Organizační řád magistrátu města v dokumentech ke stažení ve formátu PDF.

Aktuální úřední hodiny

Úřední hodiny magistrátu města.

Městské informační centrum

Poskytuje informace občanům a je kontaktním místem Czech POINT.