Ohlašovací povinnost v oblasti odpadového hospodářství

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Původce odpadů: přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2021, vzniká mu ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. s termínem do 28. února 2022 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon). Oprávněná osoba: bylo-li zařízení alespoň jeden den v roce 2021 v provozu, vzniká mu ohlašovací povinnost do 28. února 2022 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.). Pokud zařízení nenakládalo v roce 2021 s odpadem, ale bylo alespoň jeden den v roce v provozu, musí podat prázdné hlášení dle předchozí věty.

Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hlavního města Prahy – SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (viz www.mzp.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst zde v zákoně č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován, a to prostřednictvím portálu CRŽP (Centrální registr životního prostředí). Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na těchto stránkách CRŽP. 

Upozornění: Provozovatelem ISPOP i CRŽP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese www.cenia.cz.

Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo webových formulářů, které naleznete na této internetové stránce www.ispop.cz.

Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby: 1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): uednwmb. 2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení, resp. doložení autorství podaného hlášení. U všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016 k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn, odpadá jen nutnost autorizace. Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS), musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění. Autorizace Registračních formulářů při registraci do ISPOP zůstává zachována.

Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na této internetové adrese CRŽP.

 

Text převzat ze stránek společnosti INISOFT s jejich laskavým svolením.