Odbor kontroly

Kde nás najdete

budova Domu umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, 4. patro

Kontakty

Jméno Telefon E-mail
Ing. Eva Klůcová
vedoucí odboru
386 802 801 klucovae@c-budejovice.cz

Kontakty všech zaměstnanců odboru

Struktura odboru

Schema organizační struktury (PDF)

Činnost odboru

Odbor kontroly provádí interní audit a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice. 
Odbor postupuje především podle základních právních předpisů, kterými jsou zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a příslušná prováděcí vyhláška.

 1. Zajišťuje interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Interní audit přezkoumává a vyhodnocuje operace
     v rámci vnitřního kontrolního systému. Následně předkládá doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo
     ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  

 2. Provádí audit hospodaření odborů magistrátu, Městské policie a Fondu zaměstnanců města.

 3. Provádí audit investičních akcí. Předmětem auditu je výběrové řízení, uzavřené smlouvy a vystavené objednávky, došlé faktury včetně rozpisu prací
     a dodávek, činnost BOZP, TDI, technika investičního odboru, místní šetření a zařazení do majetku. 

 4. Provádí ověřování mezitímních účetních závěrek dle Směrnice č. 10/2022, o schvalování účetní závěrky statutárního města České Budějovice.
     Zprávy o ověření mezitímních účetních závěrek předkládá odbor kontroly finančnímu výboru ZM. V této oblasti jsou přezkoumávány
     následující skupiny majetku a financí:
         - majetek vedený na účtech v systémech GINIS a ENO na Magistrátu města České Budějovice, 
         - majetek ve vybraných příspěvkových organizacích ve vztahu k evidenci v systému ENO na Magistrátu města ČB, 
         - finanční prostředky ve fondových účtech.                         

 5. Provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů a všeobecně platných předpisů.

 6. Vyhodnocuje řídící kontroly jednotlivých odborů a jejich oddělení.

 7. Provádí kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním městem České Budějovice (základní školy, školní jídelny,
     mateřské školy, Jeslová a azylová zařízení, Domov pro seniory Hvízdal, Domov pro seniory Staroměstská, Domov pro seniory Máj, Jihočeské divadlo,
     Pohřební ústav, Sportovní zařízení města České Budějovice).

 8. Kontroluje poskytnuté dotace dle směrnice RM ČB u příjemců veřejné finanční podpory (např. neinvestiční dotace sportovním a mládežnickým organizacím,
     neinvestiční dotace na kulturu a ekologickou výchovu, dotace na sociální oblast, cestovní ruch, regeneraci městských památkových rezervací...).

 9. Provádí mimořádné kontroly.

10. Sestavuje střednědobé a roční plány a sjednává projednávání s primátorem.

11. Vyhotovuje zprávy z kontrol (interní audit), protokoly z kontroly (veřejnosprávní kontrola), které pak projednává s příslušnými vedoucími organizací,
      odborů a náměstky primátora, tajemníkem nebo primátorem.

12. Provádí kontroly nápravných opatření.

13. Vyhotovuje roční zprávy, které předkládá primátorovi a Ministerstvu financí.

14. Provádí konzultační činnost.

Zákony, dle kterých funguje odbor

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.