Výstavba křižovatky na Branišovské

Stávající styková křižovatka ulic Branišovská a M. Horákové bude realizací v I. etapě změněna na čtyřramennou okružní včetně napojení nové komunikace. V místech napojení na stávající komunikace dojde ke stavebním úpravám těchto komunikací. Šířka okružního pásu okružní křižovatky bude 6 m, prstenec 2 m a průměr středového ostrova bude 16 m. Okružní křižovatka bude čtyřramenná se třemi by-pasy. V prostoru okružní křižovatky jsou řešeny chodníky a přechody pro chodce přes všechna ramena křižovatky. Vozovka je řešena jako městská komunikace se silničními obrubníky a odvodněním do nových uličních vpustí napojených do stávající kanalizace. Na ulici M. Horákové bude v délce cca 200 m změněno vodorovné dopravní značení. Vodovodní řady OC DN600, LT DN300 budou přeloženy mimo vozovku a armaturní objekt zrušen. Přeložení se týká i STL a NTL plynovodu, sdělovacího kabelu Cetin a kabelů NN. Veřejné osvětlení v zájmovém území stavby zrušeno a nahrazeno novým vedením. Provede se příprava pro nové vedení horkovodu a podél celé stavby budou osazeny záložní chráničky pro případné uložení kabelů a vedení SSZ. Bude provedena výsadba stromů a keřů v okružní křižovatce. Případné projekty a realizaci na uložení sítí si zajistí jednotlivý správci v koordinaci se zhotovitelem této stavby.

Předpokládaný termín zahájení květen 2022
Předpokládaný termín ukončení úsek propojení Branišovská - Na Sádkách je plánován na rok 2023
Investor statutární město České Budějovice a Jihočeský kraj
Zhotovitel STRABAG a.s.