Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je druhý největší český operační program. Nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů přes 5 miliard euro. Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz) a Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz) ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech. Podrobné informace o programu lze nalézt na www.opzp.cz.

logo OPŽP

Město České Budějovice již získalo prostředky nebo přislíbené prostředky z OPŽP na podporu projektů v těchto prioritních osách:

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Varovný hlásný profil Dobrovodský potok

Účelem stavby bylo zřízení pevné limnigrafické stanice pro pozorování vodních stavů na Dobrovodském potoce pod mostem v ul. U Křížku na Dobré Vodě. Stanice je využita jako varovný a hlásný profil pro níže položené a potenciálně zaplavené území při výskytu povodňových průtoků.

Celkové náklady: 1.283.460 Kč  
Přidělená dotace:    892.730 Kč   (z toho Fond soudržnosti 843.138 Kč) 

Digitální povodňové plány, zřízení hlásného profilu a doplnění sítě VISO pro České Budějovice

Vytvoření digitálního povodňového plánu pro město České Budějovice, digitálního povodňového plánu pro obec s rozšířenou působností České Budějovice, instalace hlásného profilu na Hodějovickém potoku a také doplnění sítě varovného informačního systému obyvatelstva města České Budějovice.

Celkové náklady: 7.797.170 Kč
Přidělená dotace: 4.171.294 Kč   (z toho Fond soudržnosti 3.939.554 Kč)

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Bezdrevská

V rámci projektu proběhlo zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí, výměna oken, vchodových dveří a zateplení střech 5 pavilónů objektu Základní školy Bezdrevská. Realizací projektu došlo ke snížení CO2 o 344 t/rok.

Celkové náklady: 10.699.220 Kč
Přidělená dotace:   6.620.490 Kč   (z toho Fond soudržnosti 6.252.685 Kč)

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Grünwaldova, České Budějovice

Došlo k realizaci úspor energie – zateplení obvodového pláště, stropní konstrukce a výměně otvorových výplní. Úpravy se týkaly hlavní školní budovy a objektu dílen. Realizací projektu došlo ke snížení CO2 o cca 174 t/rok.

Celkové náklady: 18.694.120 Kč
Přidělená dotace: 14.152.630 Kč   (z toho Fond soudržnosti 13.366.371 Kč Kč)

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Základní školy Kubatova, České Budějovice

Projekt zahrnoval výměnu oken a dveří za plastová a dále zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce. Došlo k realizaci úspor energie – zateplení obvodových stěn, výměna oken a vchodových dveří, zateplení střechy. Zateplování proběhlo na dvou školních pavilonech, spojovacím bloku a tělocvičně. Realizací projektu došlo ke snížení CO2 o 425 t/rok.

Celkové náklady: 24.132.760 Kč
Přidělená dotace: 12.903.433 Kč   (z toho Fond soudržnosti 12.186.575 Kč)

Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích

Cílem projektu bylo zateplení obvodového pláště, střechy, výměna oken a dveří u budovy Základní školy Máj I a Máj II. Objekty těchto dvou základních škol jsou propojeny tzv. krčkem, celkem se jedná o osm pavilonů. Opatření zahrnovalo stavební úpravy zaměřené na zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem použitím fasády na bázi silikátu. Dále byly realizovány práce spojené se zateplením střechy polystyrénem v rámci vnitřního prostoru střechy vč. oplechování. Proběhla výměna původních dřevěných oken za nová plastová a venkovní dveře za nové hliníkové. Meziokenní vložky a montované obvodové dílce (boletické panely) byly vybourány a nahrazeny vyzdívkami z porobetonových tvárnic. Projekt byl zařazen do IPRM Levý břeh Vltavy.

Celkové náklady: 46.713.245 Kč
Přidělená dotace: 34.261.480 Kč   (z toho Fond soudržnosti 32.358.064 Kč)

Zateplení Domova pro seniory Hvízdal

Předmětem projektu bylo zateplení objektu domova pro seniory v ulici U Hvízdal 6, České Budějovice. Cílem bylo udržitelné využívání zdrojů energie a realizace úspor energie (snížení energetické náročnosti). Došlo k zateplení svislých konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, tloušťka izolace byla stanovena na 120 mm fasádního polystyrenu. Zateplení rovné střechy bylo provedeno zateplovacím systémem s tloušťkou izolace 220 mm. Byla provedena výměna otvorových výplní, ale pouze v jedné části objektu, kde neproběhla už v minulosti (cca 36 oken). Štítové stěny byly zatepleny 80 mm polystyrénu. Projekt byl zařazen do IPRM Levý břeh Vltavy.

Celkové náklady: 12.582.275 Kč
Přidělená dotace:   8.710.111 Kč   (z toho Fond soudržnosti 7.755.219 Kč)

Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice

Projekt byl zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budov areálu ZŠ a MŠ L. Kuby. Došlo k zateplení obvodového pláště kontaktním systémem s EPS resp. minerální izolací, výměně oken a zateplení střešní konstrukce. Rekonstrukce střešní konstrukce zahrnovalo převážně sanaci původní asfaltové foliové vrstvy pomocí přířezů izolace, aby se zajistila pojistná vrstva proti zatečení. Provedlo se zateplení vrstvou kompletizovaných dílců z EPS a modifikovaných pásů a provedením nové hydroizolační vrstvy pomocí asfaltových modifikovaných pásů s břidličným posypem. Součástí bylo i nové opracování detailů atik, vpustí, okapových hran apod. Realizace akce proběhla v letech 2013 až 2014.

Celkové náklady: 10.407.498 Kč
Přidělená dotace:   6.260.575 Kč      (z toho Fond soudržnosti 5.912.766 Kč)

  Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova – areál ZŠ Čéčova

Projekt byl zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření ve školském zařízení. Opatření spočívalo v zateplení obvodových stěn tepelnou izolací, výměně oken za okna s nižší tepelnou propustností a zateplení střech u tří objektů základní školy Čéčova – hlavní budovy a pavilonů I. a II. stupně. Realizace byla provedena v roce 2014. 

Celkové náklady: 9.204.929 Kč
Přidělená dotace: 6.965.366 Kč (z toho Fond soudržnosti 6.578.402 Kč)

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Rekultivace skládky Žákův lom

Projekt byl zaměřen na rekultivaci bývalé skládky. Jednalo se o lokalitu skládky Žákův lom, která je situována v severozápadní části starého jámového lomu, cca 650 m jihozápadně od kostela v obci Hosín. V letech 1984 - 1985 byl na skládku vyvážen průmyslový odpad v přirozeném stavu. V následujících letech 1986 až 1995 sloužila lokalita k ukládání směsného komunálního odpadu. V roce 1998 byla skládka převedena darovací smlouvou do vlastnictví statutárního města České Budějovice. Předmětem rekultivace bylo: hrubé technické úpravy, těsnění skládky, biologická rekultivace, odvedení podzemních vod, odvedení průsakových vod, odvedení povrchových vod.

Celkové náklady: 6.579.979 Kč
Přidělená dotace: 5.921.981 Kč   (z toho Fond soudržnosti 5.592.582 Kč)

III. sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin České Budějovice V. – Plynárenská ulice

Předmětem projektu bylo vybudování nového sběrného dvora v Suchém Vrbném. Sběrný dvůr je určen pro tříděný odpad: stavební suť, barevné kovy, nebezpečné odpady, bilogický odpad, směsný komunální odpad, objemný odpad, pneumatiky, plasty ... Prostor byl oplocen, byla vybudována příjezdová cesta, protihluková stěna, bylo nakoupeno vybavení nutné pro provoz sběrného dvora (kontejnery, nádoby).

Celkové náklady: 8.268.844 Kč
Přidělená dotace: 6.224.732 Kč   (z toho Fond soudržnosti 5.908.3255 Kč)

Solární kolektory pro CSS Staroměstská

V rámci projektu bylo instalováno celkem 126 solárních kolektorů na plochých střechách objektů ve stravovací i ubytovací části. Projekt vycházel ze zpracovaného energetického auditu. Kolektory slouží k zajištění tepla využitím obnovitelných zdrojů energie. Řešení spočívá v doplnění původní přípravy teplé vody o předehřev, resp. ohřev studené vody sluneční energií.

Celkové náklady: 5.006.860 Kč
Přidělená dotace: 3.667.720 Kč   (z toho Fond soudržnosti 3.463.957 Kč)

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Revitalizace rybníka Návesný

Hlavním cílem projektu je obnovit retenční schopnost krajiny, snížit možnost vzniku a dopady povodňových situací a zlepšit samočistící schopnost zadržené vody. Zároveň projekt podpoří zvýšení biodiverzity lokality. Obnovený rybník vytvoří podmínky a předpoklady pro rozvoj druhové rozmanitosti fauny a flóry. Projekt nevylučuje i zlepšení podmínek biotopu pro přirozený extenzivní odchov plůdku kaprovitých na bázi výlučně přirozené produkce. Uplatněním režimu extenzivního rybářského hospodaření se současně zabezpečí podmínky pro biodiverzitu rybniční fauny a přilehlých mokřadů a litorálů. Navržená opatření budou mít pozitivní vliv na život žádoucích významných doprovodných organismů – obojživelníků a plazů.

Celkové náklady: 7.098.080 Kč  
Přidělená dotace: 5.466.350 Kč   (z toho Fond soudržnosti 5.162.699 Kč)

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Přírodní zahrada v Mateřské škole Papírenská 23, České Budějovice

Díky podpoře OPŽP bylo v areálu Mateřské školy Papírenská vybudováno hřiště v přírodním stylu. Nová úprava prostoru na zahradě je členěna do tří oblastí: přírodní a výzkumné území v jižní části zahrady, vytvoření prožitkových zón v centrální části zahrady, úprava severovýchodní části zahrady. Vedle přírodních herních prvků a vegetačních úprav bylo vytvořeno i zázemí pro environmentální vzdělávání předškolních dětí - venkovní učebna a zahradnický domek s vybavením.

Celkové náklady: 831.920 Kč
Přidělená dotace: 727.948 Kč (z toho Evropský fond pro regionální rozvoj  687.506 Kč)