Operační program Životní prostředí

1. ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD

V rámci projektu byly v období 06 – 09/2019 zatepleny obvodové konstrukce a střešní konstrukce objektů mateřské školy a školní družiny ZŠ a MŠ Kubatova. Realizací tohoto zateplení budov jsou předpokládány energetické úspory a také výrazné snížení emisí skleníkových plynů, což přispívá ke zlepšení životního prostředí a snížení nákladů na provoz..  

Rozpočet projektu: 6.307.335,55 Kč

Předpokládaná výše podpory: 1.617.420,87 Kč

2. ZŠ a MŠ Kubatova - zateplení objektu MŠ 1 a ŠD – rekuperace

V rámci tohoto projektu byl v období 06 – 09/2019 realizován systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve dvou budovách ZŠ a MŠ Kubatova. Jednalo se o budovy mateřské školy a školní družiny. Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění a emisí CO2, ale i navýšení komfortu a hygieny vnitřního prostředí.

Rozpočet projektu: 2.119.209, 07 Kč

Předpokládaná výše podpory: 1.312.748,78 Kč

3. Výstavba, modernizace a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů, doplnění dPP města a ORP České Budějovice

V roce 2018 v rámci projektu došlo k výměně všech jednosměrných hlásičů systému VISO-VOX na území města (215 ks), jejich doplnění na místech nové výstavby a zahuštění v místech nedostatečného pokrytí. Dále byly pořízeny limnigrafy na vodních tocích procházejících městem a pořízení srážkoměrů. Nedílnou součástí projektu byla i aktualizace Digitálních povodňových plánů města a ORP České Budějovice.  

Rozpočet projektu: 16.690.709,- Kč

Výše podpory: 11.161.141,74 Kč

4. Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická

V rámci projektu bylo v období 2017–2019 realizováno zateplení obvodových konstrukcí a střechy objektu MŠ Kališnická na parc. č. 2161/1 a 2161/2, ČB 6, které prokazatelně vedlo k energetickým úsporám. Cílem projektu bylo dosáhnout vyššího energetického standardu budovy. Rekonstruované budovy vykazují veliké energetické úspory a výrazně se snížily i emise skleníkových plynů, což přispívá zlepšení životního prostředí a výrazně snižuje náklady na provoz MŠ.

Rozpočet projektu: 6.385.820,98 Kč

Výše podpory: 1.886.022,63 Kč

5. Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská

V rámci projektu bylo v období 2019–2020 realizováno zateplení obvodových plášťů, střechy a oken u objektů mateřské školy, kde prokazatelně povede k energetickým úsporám. Cílem projektu bylo dosáhnout vyššího energetického standardu školních pavilonů. Dle energetického posudku a jeho doporučení budou rekonstruované pavilony vykazovat energetické úspory a sníží se emise skleníkových plynů.

Rozpočet projektu: 19.263.765,45 Kč

Výše podpory: 4.927.134,- Kč

6. Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská - rekuperace

V rámci projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská - rekuperace byl v období 2019–2020 realizován systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve dvou budovách mateřské školy Papírenská. Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění a emisí CO2, ale i k navýšení komfortu a hygieny vnitřního prostředí, což lze považovat u mateřské školy za zásadní.

Rozpočet projektu: 1.941.468,62 Kč

Výše podpory: 1.114.228,50 Kč

7. Aktualizace plánu lokálního ÚSES pro ORP České Budějovice

Předmětem projektu je aktualizace stávajícího plánu ÚSES. Tato aktualizace bude probíhat po 10 letech od vypracování stávajícího plánu ÚSES, který je již neaktuální a neodpovídá současnému stavu. Bude řešen na území 145 katastrálních území a také ve spolupráci s okolními ORP z důvodu návaznosti na okolní síť ÚSES. Cílem projektu je pořídit podklad pro projednávání skladebních částí ÚSES v rámci pořízení územně plánovacích dokumentací.

Rozpočet projektu: 2.407.900,- Kč

Výše podpory: 2.046.715,- Kč

8. Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – zateplení

V rámci projektu bude v období 2021–2023 realizováno zateplení obvodových plášťů, střechy a oken u objektů mateřské školy, kde prokazatelně povede k energetickým úsporám. Cílem projektu je dosáhnout vyššího energetického standardu školních pavilonů. Dle energetického posudku a jeho doporučení budou rekonstruované pavilony vykazovat energetické úspory a sníží se emise skleníkových plynů.

Rozpočet projektu: 60.403.007,76 Kč

Předpokládaná výše podpory: 15.950.755,20 Kč

9. Snížení energetické náročnosti MŠ K. Štěcha – rekuperace

V rámci projektu bude v období 2021–2023 realizován systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve hospodářském pavilonu a v budovách mateřské školy K. Štěcha. Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění a emisí CO2, ale i k navýšení komfortu a hygieny vnitřního prostředí.

Rozpočet projektu: 22.369.917,40 Kč

Předpokládaná výše podpory: 9.989.532,84 Kč

 

Stránka byla upravena uživatelem Zuzana Fišerová, 7. 10. 2022.