Památné stromy na Českobudějovicku

Ochrana památných stromů je v ČR zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Jako památné stromy lze vyhlásit jednotlivé dřeviny, skupiny, či celá stromořadí, mimořádně významné z různých hledisek (např. vysoký věk, mohutný a pozoruhodný vzrůst, historický význam, druhová výjimečnost, cenný regionální ekotyp daného druhu, aj.). Tyto památné stromy je zakázáno jakkoliv poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Každý památný strom má vyhlášené ochranné pásmo. To je buď stanoveno vyhlašovací dokumentací a nebo je častěji stanoveno přímo zákonem o rozsahu 10 násobku průměru kmene měřeného ve 130 cm nad zemí. Každý památný strom musí být ze zákona označen malým státním znakem.

Stromy jsou z hlediska stavby a struktury jejich těl skvělými architektonickými výtvory přírody. Základní funkcí stromové struktury je vynést ke světlu a umístit v prostoru co největší plochu asimilačních listových orgánů (listů, jehlic) a získat tak co nejvíc energie a stavebních látek pro růst a budování architektury dřevnatých částí dřeviny. Tato konstrukční strategie dovoluje stromům rozprostřít v prostoru mnohonásobně větší listovou plochu, než činí prostý průmět koruny.

Stáří a rozměry jednotlivých druhů stromů se velmi různí. Z našich stromů dosahují největšího stáří a mohutnosti duby a lípy. Věk nejstarších jedinců se pohybuje kolem 500-700 let, výjimečně mohou dosáhnout výšky až přes 40 m a obvodu přes 10 m.

Památné stromy na Českobudějovicku:

V části okresu České Budějovice v působnosti Magistrátu města České Budějovice se nachází 67 lokalit s památnými stromy či jejich skupinami, v nichž roste celkem 84 stromů (Tyto údaje pochází z roku 2003, v současné době jsou čísla jiná, protože bylo nutné několik stromů, z důvodu úhynu, zrušit a nějaké nové jsme vyhlásili. V současné době probíhá úprava vystavené publikace a vyhlašování dalších památných stromů. Po dokončení úprav a vyhlášení upravíme i údaje.).

Druhové složení památných stromů:

Z hlediska druhového složení (celkem 11 druhů dřevin) zcela převládá dub letní (Quercus robur) s 47 jedinci, významně méně jsou zastoupeny lípy malolisté (Tilia cordata) s 12 jedinci, zerav západní (Thuja occidentalis) s 14 jedinci a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s 5 jedinci. Ostatní druhy jsou zastoupeny 1-2 jedinci. Nejmohutnějším stromem je lípa velkolistá u kostela v Římově, která má obvod kmene 730 cm a odhadované stáří 400-500 let. Takže je možné, že tato lípa pamatuje první Kolumbovi cesty, anglické Války růží, pád Konstantinopole a konec Byzantské říše, Janu z Arku, v Čechách Husitské války a další významné historické události. Památné stromy představují neuvěřitelnou historickou hodnotu a spojují nás s naší minulostí.

Péče o památné stromy:

Vzhledem ke snížené vitalitě a schopnosti regenerace v důsledku vysokého věku památných stromů, je potřebné věnovat jim mimořádnou a stálou péči, spočívající v odborném ošetření všech poranění a poškození, zejména s ohledem na možné napadení houbovými chorobami, podpoře stability stromů (vazby větví a umístění spon na kmenech). Touto péčí se mnohdy podaří významně prodloužit život památných stromů a jejich zachování budoucím generacím.

Ústřední seznam památných stromů na www.ochranaprirody.cz.

Závěrem bychom rádi všechny čtenáře požádali o pomoc při vyhledávání nových stromů vhodných pro vyhlášení a zajištění jejich dlouhodobého přežití. Dřeviny vhodné pro vyhlášení se mohou nacházet v okolí řek, náhonů mlýnů, na březích rybníků, v lese a jeho okrajích, v alejích podél cest, v parcích hradů, zámků, vilových domů a všech obcí. Nemusí to být jen duby nebo lípy. Nově máme vyhlášenou i hrušeň obecnou (jediná dlouhověká ovocná dřevina).

Zdroje:

Památné stromy na Českobudějovicku, OOŽP MM ČB, 2004, ISBN 80-239-3389-2

www.wikipedia.org

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 13. 5. 2022.