Příspěvek občanům města České Budějovice

K podpoře rodin s dětmi a poživatelů důchodů z dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“, který reflektuje aktuální ekonomickou situaci a razantně se zvyšující náklady rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb (vzrůstající ceny energií, vzrůstající hypoteční úroky, ceny nájmů, dopravy, potravin atd.).

Podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje

Pro rodiny s dětmi do 3 let a dětmi do 8 let, na které rodiče pobírají příspěvek na péči.

Pro příjemce starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího nebo invalidního důchodu.

Způsoby požádání o podporu, důležitá upozornění a termíny podání.

Podpora rodin s dětmi do 3 let a dětmi do 8 let, na které rodiče pobírají příspěvek na péči

Komu je podpora určena

 • Všem dětem s trvalým pobytem na území statutárního města České Budějovice ke dni 1.8.2022, které k témuž dni dovršily věku 3 let,
 • všem dětem s trvalým pobytem na území statutárního města České Budějovice ke dni 1.8.2022, které k témuž dni dovršily věku 8 let a na které rodiče zároveň pobírají příspěvek na péči a nevyužívají pobytové sociální služby.

V obou případech musí být čistý příjem v rodině nižší než 13 000 Kč na jednoho člena domácnosti.

Výše podpory

Výše příspěvku na dítě činí 4 000 Kč.

Povinné dokumenty předkládané se žádostí

 • Potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení,
 • potvrzení úřadu práce o tom, že žadatel ani společně posuzované osoby nejsou v evidenci úřadu déle než 6 měsíců,
 • potvrzení úřadu práce o pobírání přídavku na dítě,
 • potvrzení úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od okresní správy sociálního zabezpečení,
 • potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na péči o dítě do 8 let,
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet příjmu dle daňového přiznání za rok 2021,
 • potvrzení o bezdlužnosti vůči městu České Budějovice, v případě zastoupení žadatele jinou osobou nutno předložit plnou moc bez úředního ověření podpisů, 
 • výpis z Centrální evidence exekucí, který lze získat na pobočkách České pošty.

Podpora pro poživatele některého z důchodů

Komu je podpora určena

 • Poživatelům starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území statutárního města České Budějovice ke dni 1.8.2022, pokud nevyužívají pobytové sociální služby. Čistý měsíční příjem samostatně žijících seniorů musí být nižší než 16 000 Kč,
 • poživatelům starobního, vdovského/vdoveckého, sirotčího nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území statutárního města České Budějovice ke dni 1.8.2022 žijícím ve společné domácnosti. Čistý měsíční příjem na jednu osobu v takové domácnosti nesmí přesáhnout 12 000 Kč.

Výše podpory

Výše příspěvku pro poživatele důchodu, který žije samostatně, činí 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na poživatele důchodu.

Povinné dokumenty předkládané se žádostí

 • Potvrzení úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení,
 • rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o výši a druhu přiznaného důchodu platné ke dni 1. 8. 2022 (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),,
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet příjmu dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu),
 • potvrzení o bezdlužnosti vůči městu České Budějovice, v případě zastoupení žadatele jinou osobou nutno předložit plnou moc bez úředního ověření podpisů, 
 • výpis z Centrální evidence exekucí, který lze získat na pobočkách České pošty.

Společná pravidla a podmínky pro žadatele

Jak o podporu požádat

 • Osobně na přepážkách v přízemí budovy Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, a to v úředních hodinách PO a ST: 8:00 – 17:00 hodin, PÁ: 8:00 – 11:30 hodin,
 • datovou schránkou (ID: kjgb4yx),
 • prostřednictvím e-podatelny na adrese posta@c-budejovice.cz s uznávaným elektronickým podpisem.

Důležitá upozornění

 • Pokud již byla podpora přiznána, nelze o ni požádat podruhé,
 • žádosti se podávají prostřednictvím formuláře města České Budějovice, formulář lze fyzicky získat přímo na přepážkách magistrátu města,
 • pokud bude žádost vykazovat vady, bude žadateli vrácena a bude mu umožněno nové podání,
 • ověřený výpis z Centrální evidence exekucí lze získat na pobočkách České pošty, jeho vydání je zpoplatněno 50 Kč za jednu stranu výpisu. V případě přiznání podpory bude poplatek žadateli proplacen.

V rámci administrace příspěvku budou zpracovávány osobní údaje žadatele. 

Kdy nelze poskytnout příspěvek

 • Uvedl-li žadatel v žádosti nepravdivé údaje,
 • je-li proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku vedeno exekuční řízení,
 • jsou-li žadatel a společně posuzované osoby v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců,
 • čerpá-li žadatel podporu z dotačního programu Jihočeského kraje zaměřenou na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže od 3 do 19 let věku,
 • má-li žadatel dluh vůči městu České Budějovice,
 • nesplňuje-li žadatel podmínky pro přiznání příspěvku.

 

Termíny podání žádosti a vyplácení příspěvku

 • Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 15. 9. do 30. 12. 2022. Žádosti obdržené po tomto termínu nebudou zpracovány,
 • příspěvky budou oprávněným žadatelům vyplaceny na bankovní účet nebo hotově nejdříve 30 dnů od podání žádosti,
 • hodnocení došlých žádostí a vyplácení příspěvků bude průběžné až do 31. 1. 2023.
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 29. 9. 2022.