Poplatek ze psů

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města České Budějovice.

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku ze psů je kalendářní rok. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Obdobný postup platí pro výpočet poměrné výše poplatku při změně místa přihlášení nebo sídla.

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. Držitel psa je povinen rovněž oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.
 4. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře apod.).

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

za jednoho psa 400 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600 Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

 1. osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 3. osoba provozující útulek pro zvířata,
 4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku ze psů je dále osvobozen držitel psa, který:

 1. je členem lesní, myslivecké nebo rybářské stráže,
 2. je pracovníkem Městské policie České Budějovice nebo Policie ČR a používá psa ke služebním účelům,
 3. převzal dotčeného psa z útulku zřízeného městem České Budějovice, a to v roce převzetí a ve dvou následujících kalendářních letech,
 4. je vlastník záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné osvědčení,
 5. je držitelem průkazu TP.

V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 7/2023, o místních poplatcích (dále jen "vyhláška"), nárok na osvobození zaniká.

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný dnem, kdy držitel psa splní svou ohlašovací povinnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené vyhláškou pro ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.

Zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře, apod.).

Formuláře:

Stránka byla upravena uživatelem Daniela Johnová, 25. 6. 2024.