Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most

Charakteristika stavu:

Stávající páteřní litinový vodovodní řad DN 500, který je zavěšen na návodní straně Litvínovického mostu přes řeku Vltavu není v případě povodní dostatečně ochráněn a je na konci své životnosti (byl realizován v roce 1964). Hrozí zde reálné riziko poškození tohoto páteřního vodovodního řadu. Tím by došlo k vypuštění celého vodovodního systému Českých Budějovic a kontaminace vodovodních rozvodů povodňovými vodami. Vodovod je velmi důležitý pro zásobování města, neboť slouží jako propojení levobřežní a pravobřežní vodovodní sítě. Ze strategických důvodů bude provedena přeložka tohoto vodovodního přivaděče. Vodovod bude veden shybkou pode dnem řeky Vltavy.

Realizace je navržena řízeným podvrtem směrovým vrtáním – dvouramenná shybka – každé rameno LT 300 délky 81 m. Při realizaci nebude snížena hladina v řece (vypuštění zdrže).

Dalšími objekty stavby jsou propoje mezi stávajícími vodovody a shybkou, armaturní šachta pro měření průtoku včetně vystrojení a průtokoměru, elektropřípojka pro tuto šachtu, přeložka vodovodu DN 150 a přípojka (prostorová kolize s armaturní šachtou) a suchovod DN  100 pro náhradní zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Vodovod je na mostních konzolách uložen s tepelnou izolací v ochranném plášti z pozinkovaného plechu. Po odstranění ochranného plechu, izolace a potrubí vodovodu budou odstraněny i konzole a provedena oprava mostu sanací včetně ochranného nátěru po konzolách.

Cíl stavby:

Cílem stavby je eliminování jednoho z potencionálně nebezpečných míst na strategickém páteřním vodovodním řadu pro město České Budějovice v případě povodní a zároveň zabezpečení spolehlivé dodávky pitné vody pro město České Budějovice v dostatečném množství a požadované kvalitě.

Zahájení prací:          

07/2020

Předpoklad dokončení prací:

12/2020

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.            

 

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 12. 2020.