Příprava nového územního plánu

O pořízení nového územního plánu České Budějovice (ÚP ČB) rozhodlo z vlastního podnětu Zastupitelstvo města České Budějovice dne 19. 3. 2018 usnesením č. 39/2018.

Dne 25. 6. 2019 byla podepsána smlouva o dílo, jejímž předmětem je nový územní plán, mezi Statutárním městem České Budějovice a Institutem regionálních informací, s.r.o. se sídlem v Brně. Zpracovatel zakázky byl vybrán formou výběrového řízení.

Na základě usnesení ZM č. 78/2023 ze dne 29.5.2023 ukončena spolupráce se společností Institut regionálních informací, s.r.o. se sídlem v Brně dohodou o ukončení smlouvy o dílo a narovnání ze dne 5.6.2023.

Návrh zadání a návrh úpravy zadání.

Obecné informace o oblasti územního plánování a procesu pořízení územního plánu ve vztahu k postavení občana, včetně jeho práv a povinností

Co je nového

  • Zajištění přípravy a administrace veřejné zakázky – Územní plán České Budějovice na základě usnesení RM č. 981/2023 ze dne 17.7.2023.
  • Návrh úpravy zadání - v současné době probíhá návrh úpravy zadání ÚP ČB. Návrh zpracoval Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice
    ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je náměstek primátorky Ing. Lubomír Bureš. Návrh úpravy zadání ÚP ČB byl zveřejněn veřejnou vyhláškou na úřední desce od 13.6.2023 do 14.7.2023, během této lhůty bylo možné uplatňovat připomínky k úpravě návrhu zadání, v současné době probíhá vyhodnocení těchto připomínek.
  • Ukončení spolupráce se zpracovatelem ÚP ČB společností Institut regionálních informací, s.r.o. se sídlem v Brně na základě dohody o ukončení a narovnání
    ze dne 5.6.2023.
  • 1. jednání komise rady města pro rozvoj metropolitní oblasti České Budějovice dne 1.6.2023, na kterém bylo přijato usnesení č. 2/2023 k bodu Územní plán České Budějovice v níže uvedeném znění:

I. bere na vědomí současný stav pořizování nového územního plánu města a úpravu zadání, doporučuje realizovat kroky v pokračovaní postupu pořizování dle upraveného zadání.

II. doporučuje výběr projektanta nového územního plánu formou soutěže o návrh soutěžním dialogem v částech kreativní a aplikační.

III. bere na vědomí navržený způsob pořizování změn stávajícího platného územního města popsaný a navržený vedoucí odboru územního plánování.

IV. doporučuje do doby vydání nového územního plánu, ve strategické rovině rozvoje města postupovat zpracováním koncepčních studí, které budou odpovídat na potřeby města v daném území či problematice.

Stránka byla upravena uživatelem Michaela Urbanová, 2. 8. 2023.