Územní plánování

odbor územního plánování komplexně zajišťuje v přenesené působnosti agendu na úseku územního plánování, tj. vykonává působnost úřadu územního plánování, která je magistrátu svěřena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s odkazem na § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy z této oblasti.

V rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování odbor provádí pořizování územního plánu, regulačních plánů, územních studií pro území města, pořizování územně analytických podkladů, vydávání závazných stanovisek. Dále pořizuje územní plány, regulační plány a územní studie na žádost 78 obcí ve správním obvodu magistrátu a provádí i další činnosti svěřované právními předpisy magistrátu jakožto úřadu územního plánování. Ve smyslu § 6 stavebního zákona vydává v územním řízení závazná stanoviska pro 6 stavebních úřadů. Vede příslušná řízení a příslušné úkony směřující k vydání územně plánovací dokumentace, dále zabezpečuje soulad dokumentů územního plánování s nadřazenou územně plánovací dokumentací (Politika územního rozvoje ČR, Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje).

Zveřejněné územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovací podklady (ÚPP)

- povinné zveřejnění dle přechodného ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

Platný ve znění jeho pozdějších změn.

Pouze pořízené OÚP

ORP České Budějovice

Geoportál Jihočeského kraje

Aktuálně zveřejněné na úřední desce.

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 15. 1. 2024.