Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky:

Rezervace leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. Zahrnuje 4 velké rybníky (Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník) a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Zřízena byla k 1. dubnu 1990, od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků.
 

Ornitologie:

Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající podmínky pro vodní ptactvo, jednak přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm (jedná se o cca 193 druhů ptáků).
 

Entomologie:

Velmi ceněné jsou i z hlediska entomologů, neboť se zde vyskytuje velmi bohaté společenstvo motýlů (831 druhů, pro některé to je jediná známá lokalita výskytu na území ČR).
 

Botanika:

V rezervaci je potvrzen výskyt 40 druhů vyšších rostlin, což znamená, že se jedná o druhově velmi bohatou oblast. Za zmínku stojí rozsáhlý porost bažinných olší a stromořadí starých dubů na hrázích rybníků. Přímo na rybnících roste kotvice plovoucí (Trapa natans), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum). V pobřežních oblastech se vyskytují orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), rákos a zblochan bahenní. 

Mokřadní louky jsou z 20 % kryté rašeliníkem, z bylin se vyskytují bazánovec kytkokvětý, zábělník bahenní (Potentilla palustris). Na loukách roste orchidejprstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica) a ocún jesenní (Colchicum autumnale). V bažinných olšinách tvoří bylinné patro ďáblík bahenní (Calla palustris), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris), z dřevin se především na okrajích vyskytují bříza pýřitá (Betula pubescens), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Vrbenské rybníky a jejich bezprostřední okolí jsou významnou mykologickou lokalitou. Jsou zde popsány výskyty řady hřibů včetně teplomilných a ohrožených druhů, které jsou z většiny mykorhizně vázané na kořeny dubů. Některé patří mezi zvláště chráněné druhy a dále se vyskytují vzácné a ohrožené druhy evidované v Červeném seznamu ČR. Kvůli jejich ochraně není vhodné tyto houby v rezervaci sbírat.

Příhodná poloha vzhledem k největším českobudějovickým sídlištím předurčuje území rezervace k odpoledním procházkám a venčení psů. V prostoru přírodní rezervace se ale nesmí pouštět psi na volno. Venčit je možné pouze na vodítku. Důvodem jsou právě hnízdící a přebývající ptáci.

Odkaz na vyhlášku města č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

Rezervace je hojně navštěvovaná po turistických trasách, které zároveň slouží i jako cyklostezky. Mimo značené stezky je vstup zakázán. Rezervace je rovněž cílem řady přírodovědných exkursí.

Kolegové z agentury ochrany přírody a krajiny vytvořili zábavné materiály k naučné stezce Vrbenské rybníky a nejen pro ně (ke stažení na následujícím odkazu).

http://blanskyles.ochranaprirody.cz/informace/blansky-les-detem/

http://vrbenskerybniky.wz.cz/ stránky k přírodní rezervaci

Zdroje:
www.wikipedia.org
Chráněná území ČR – Českobudějovicko, Agentura ochrany přírody a krajiny, 2003

letecký pohled PR Vrbenské rybníky
letecký pohled PR Vrbenské rybníky
kvakoš noční
kvakoš noční
kvakoš noční
kvakoš noční
pisila čáponohá
pisila čáponohá
kolpík bílý
kolpík bílý
kolpík bílý
kolpík bílý