Revitalizace parku Dukelská

Jedná se o rekonstrukci městského parku v blízkosti historického jádra města a přetrasování stávajících komunikací za účelem zamezení kolizí chodců a cyklistů na trase spojující centrum města s jižním předměstím. Navržena je komunikace třídy IV., která navazuje na severojižní cyklistickou trasu při pravém břehu řeky Malše. Komunikace třídy IV. určená výhradně pro chodce je vedena po křivce přibližující se k nábřeží a je napojena na stávající chodník v místě důležitých vazeb u křížení ulice Dukelská a Lidická tř. a u vyústění ulice Alešova. Součástí je krajinářská úprava vegetace, umístění nového mobiliáře a zpevnění koryta řeky výstavbou náplavky.

Náplavka zahrnuje zřízení zpevněných ploch a zpřístupnění bermy řeky Malše v úseku mezi mostem Kosmonautů a Krumlovským mostem a zajištění přístupu k vodnímu toku ve směru logických pěších vazeb. Spodní stupeň náplavky o šířce 2,0 m je vytyčen stávajícími regulačními kameny. Druhý stupeň o šířce 1,5 m je ve výšce 15 cm a po obou stranách vymezen hranami z železobetonových prefabrikátů o šířce 30 respektive 40 cm založených do betonového pásu. Nejvyšší hrana z prefabrikovaného železobetonu sloužící k sezení je ve výšce 45 cm, v místě severního napojení ve výšce 50 cm. Pochozí plochy stupňů jsou dlážděny kamennými šlapáky. Dětské hřiště je navrženo na ose parovodu a konstrukce skluzavky nad objektem podzemního teplovodu. Veškeré prvky hřiště budou provedeny jako převážně dřevěná konstrukce.

Termín realizace

06/2022 - 04/2023

Investiční náklady

27,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Nečekané navýšení ceny herních prvků vedlo k časovému posunu projektu a finalizace prací. Vedení města se proto rozhodlo herní prvky ze smlouvy se zhotovitelem vyjmout, soutěženy budou samostatně. 

V současné době řešeny jsou reklamace.

Stránka byla upravena uživatelem Magdalena Králová, 15. 11. 2023.