Trvalý pobyt

Trvalé pobyty – přihlášení, ukončení a zrušení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Přechodné pobyty byly zrušeny s účinností od 1.7.2000. Na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu - jedná se o tzv. doručovací adresu. Doručovací adresu občan ohlásí, změní nebo zruší oznámením na ohlašovně obyvatel v místě trvalého pobytu nebo v místě posledního trvalého pobytu na území ČR, a to v písemné podobě.

Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání tj. ohlásit změnu místa trvalého pobytu, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník.

Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

  

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz)
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu  (nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před  zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle §10 odst. 6 písm. c) nedokládá své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.  

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč, děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu (zákonný zástupce při změně pobytu osobě mladší 15 let musí předložit občanský průkaz občana mladšího 15 let, pokud mu byl vydán).

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

Po změně údaje o místu trvalého pobytu je občan povinen 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti podat žádost o nový občanský průkaz. Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne, kdy došlo k ohlášení změny místa trvalého pobytu. 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vlastník objektu nebo oprávněná osoba (nájemce bytu) podá návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu písemně. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v návrhu ohlašovně prokázat. Neužívání nemovitosti či bytu lze prokázat i svědeckou výpovědí nezúčastněné osoby. Zastupování na základě plné moci je přípustné.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč za každou osobu.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jsou-li splněny zákonné podmínky, tj. zánik užívacího práva a faktické neužívání nemovitosti.

Informace pro občany s trvalým pobytem na "úřední adrese"

Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu, tj. nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice, nelze přijímat listovní zásilky určené těmto občanům.
V zájmu každého občana je učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, aby využil možností, které mu v souvislosti s doručováním dává nová právní úprava příslušných předpisů.
Občané s "úřední adresou" mají tyto možnosti:
1. zajistit si na poště zdarma "odnos", tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště
2. zajistit si na poště za poplatek tzv. "dosílku", tj. přeposlání písemností na adresu, kde se zdržují
3. zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX
4. zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede do informačního systému evidence obyvatel
5. nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování v konkrétním řízení

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Ukončení trvalého pobytu na území ČR sdělí občan písemně ohlašovně pobytu podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan toto sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být také zasláno formou datové zprávy, kterou občan podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana ukončení pobytu může sdělit i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území ČR jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče.

Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý právně jednat, sdělí ukončení trvalého pobytu na území ČR opatrovník.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku 100 Kč, poplatek se hradí při podání žádosti.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu podléhá správnímu poplatku 300 Kč, poplatek se hradí při podání žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Výpis podléhá správnímu poplatku 50 Kč za stránku i započatou.

Žádost vyřizuje ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo ministerstvo. Údaje se poskytují obyvateli staršímu 15 let, které jsou vedeny k jeho osobě v evidenci obyvatel, a to na základě písemné žádosti. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud obyvatel prokáže svou totožnost, předloží žádost osobně a podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Žádost lze podat několika způsoby:

  • osobně
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)
  • elektronicky na formuláři zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem
  • prostřednictvím datové schránky žadatele provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu

Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý právně jednat, žádá o poskytnutí údajů opatrovník.

O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud žádost podává zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost a jeho identifikační údaje se zapisují na žádosti o poskytnutí údajů. 

Žádost o poskytnutí výpisu přihlášených osob na adrese objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Správní poplatky – hradí se při podání žádosti v hotovosti, nelze platit kartou.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu – 50 Kč (poplatek platí pouze osoby starší 15 let)

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – 100 Kč za osobu

Ukončení trvalého pobytu na území ČR – 100 Kč

Ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím ZÚ – 300 Kč

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému – 50 Kč za stránku i započatou.

Žádost o poskytnutí výpisu přihlášených osob na adrese objektu – 15 Kč za první stránku, další 5 Kč

Formuláře

přímo na úřadě – viz kontakty

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel(.pdf)(.pdf)

Informace - trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny(.pdf)(.pdf)

Kontakty

Magistrát města, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, budova historické radnice (vchod č. 3), přízemí zcela vzadu, přepážky 11 a 12 (ohlašovna pobytu), přepážky 13 a 14 (rušení pobytu)

tel. 386 802 108-109 (ohlašovna pobytu), 386 802 111-113 (rušení trvalého pobytu)

Úřední hodiny:

pondělí a středa 08:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 08:00 – 14:00, pátek 08:00 – 11:30 h.

Na přepážku se lze dopředu objednat pomocí objednání na přepážky.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 16. 2. 2023.