Uzavření sňatku

Snoubenci osobně podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou musí snoubenci požádat o církevní osvědčení, k jehož vydání je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě, že snoubenec je cizí státní příslušník a nerozumí dostatečně česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.

Co je třeba předložit

- platné občanské průkazy snoubenců (popř. platný cestovní pas)
- rodné listy snoubenců
- u rozvedených - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela/manželky
- u nezletilého snoubence - pravomocné soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, 
- cizinec - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR - odd. cizinecké policie (nepředkládá občan EU a občan Lichtenštejnska, Norska a Islandu)

K vyplnění dotazníku k uzavření manželství se snoubenci dostaví osobně na oddělení matrik s příslušnými osobními doklady v úředních hodinách alespoň 14 dní před datem plánovaného sňatku.
Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, popř. jsou oba cizinci, dostaví se alespoň dva měsíce před uzavřením manželství.

Poplatky

Správní poplatky se hradí při podání žádosti v hotovosti.

  • vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu 3000,- Kč (uzavření manželství před Magistrátem města České Budějovice - obřadní síň, v pátek bez poplatku od 9:00 – 15:00 hodin, v sobotu 3000,- Kč - z důvodu uzavření mimo určenou dobu)
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč 
  • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstupi do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 5000,- Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
  • přítomnost matrikáře u prohlášení snoubecnů, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která není matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubecn přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této otce 1000 Kč
  • vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
matriční úřad, oddělení matrik, 1. patro
kancelář č. 135b, 135c, tel. 386 802 119 a 386 802 122

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Andrea Kašparová, 1. 1. 2024.