Uzavření sňatku

Snoubenci osobně podají žádost na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě uzavření sňatku církevní formou musí snoubenci požádat o církevní osvědčení, k jehož vydání je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. V případě, že snoubenec je cizí státní příslušník, je nutná přítomnost soudního překladatele.

Co je třeba předložit

- platné občanské průkazy snoubenců (popř. platný cestovní pas)
- rodné listy snoubenců
- u rozvedených - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- u ovdovělých - úmrtní list zemřelého manžela/manželky
- u nezletilého snoubence - pravomocné soudní rozhodnutí o povolení uzavření manželství, 
- cizinec - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR - odd. cizinecké policie (nepředkládá občan EU a občan Lichtenštejnska, Norska a Islandu)

K vyplnění dotazníku k uzavření manželství se snoubenci dostaví osobně na oddělení matrik s příslušnými osobními doklady v úředních hodinách alespoň 14 dní před datem plánovaného sňatku.
Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, popř. jsou oba cizinci, dostaví se alespoň měsíc před uzavřením manželství.

Poplatky

  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč (uzavření manželství před Magistrátem města České Budějovice, v pátek bez poplatku od 9:00 – 15:00 hodin, v sobotu 1000,- Kč - z důvodu uzavření mimo stanovenou dobu)
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500,- Kč (správní poplatek se vybírá přímo na místě)
  • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
  • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
matriční úřad, oddělení matrik, 1. patro
kancelář č. 135b, 135c, tel. 386 802 119 a 386 802 122

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 22. 4. 2022.