Oddělení matrik

Kde nás najdete

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice

1. patro - kancelář č. 136 - matrika narození

1. patro - kancelář č. 111 - matrika úmrtí, změna jména a příjmení

1. patro - kancelář č. 134a - matrika úmrtní, zvláštní matrika narození

1. patro - kancelář č. 135b, c - matrika manželství, registrovaného partnerství, zvláštní matrika manželství, registrovaného partnerství a úmrtí

1. patro - kancelář č. 134 - stejnopisy matričních dokladů, potvrzení o žití

přízemí - přepážka č. 8, 9, 10- ověřování listin a podpisů, výpis z rejstříku trestů

Kontakty

Jméno Telefon E-mail
Kašparová Andrea, vedoucí odd., úmrtí, změny jmen a příjmení 386 802 117 kasparovaa@c-budejovice.cz
Jandoušová Martina, narození 386 802 118 jandousovm@c-budejovice.cz
Pokorná Jana, narození 386 802 120 pokornaj@c-budejovice.cz
Žemlová Ivana, manželství, registrované partnerství 386 802 122 zemlovai@c-budejovice.cz
Kaločajová Libuše, manželství, registrované partnerství 386 802 119 kalocajovl@c-budejovice.cz
Bc. Sikorová Petra, úmrtí, zvláštní matrika narození 386 802 121 sikorovap@c-budejovice.cz
Lindovská Pavla, stejnopisy matričních dokladů, potvrzení o žití 386 802 115 lindovskap@c-budejovice.cz
     
Kovářová Monika, administrativa, ověřování, výpis z RT, vítání občánků 386 802 124 kovarovam@c-budejovice.cz
Svobodová Andrea, Bc., ověřování, výpis z RT, vítání občánků 386 802 125 svobodovaa@c-budejovice.cz

Matrika narození

 • kontrola a doplnění hlášení o narození předaných zdravotnickým zařízením
 • přidělování rodných čísel
 • provádění zápisů do knihy narození
 • vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky
 • vystavování rodných listů
 • plnění oznamovací povinnosti na úseku narození
 • určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • provádění dodatečných záznamů a změn do knihy narození (popření otcovství, určení otcovství, osvojení, změny jména, příjmení)
 • volba druhého jména
 • prohlášení o užívání ženského příjmení v mužském tvaru
 • vyřizování žádostí o osvědčení a ověření rodných čísel
 • zajištění občanských obřadů vítání občánků

Matrika manželství

 • objednávání svatebních obřadů
 • zajištění svatebních obřadů
 • provádění zápisů do knihy manželství
 • vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky
 • vystavování oddacích listů
 • plnění oznamovací povinnosti na úseku manželství
 • vystavování vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vystavování osvědčení o splnění zákonných podmínek k uzavření církevních sňatků
 • provádění dodatečných záznamů a změn do matričních knih (rozvody, změny příjmení)
 • evidence oznámení o přijetí předešlého příjmení po rozvodu manželství a vydávání potvrzení o přijetí oznámení
 • uzavírání registrovaného partnerství
 • provádění zápisů do knihy registrovaného partnerství
 • vedení knihy registrovaného partnerství pomocí výpočetní techniky
 • vystavování dokladů o registrovaném partnerství
 • plnění oznamovací povinnosti na úseku registrovaného partnerství
 • aktualizace a archivace druhopisů matričních knih a sbírek listin pro matriční úřady ve správním obvodu

Matrika úmrtí

 • kontrola a doplnění listů o prohlídce zemřelého předaných zdravotnickým zařízením
 • doplnění objednavatelů pohřbů dle hlášení pohřebních služeb
 • převzetí občanských průkazů zemřelých osob a jejich následné předávání příslušným obecním úřadům s rozšířenou působností – evidenci obyvatel
 • provádění zápisů do knihy úmrtí
 • vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky
 • vystavování úmrtních listů
 • plnění oznamovací povinnosti na úseku úmrtí
 • zajištění pohřbů osobám zemřelým bez pozůstalých

Ověřování listin

 • provádění vidimace a legalizace
 • vedení a archivace ověřovacích knih 

Stejnopisy matričních dokladů

 • vystavování matričních dokladů na žádost občanů a orgánů státní správy
 • vystavování potvrzení o údajích z matričních knih a ze sbírek listin
 • vystavování matričních dokladů pro použití v cizině, zajištění jejich legalizace dle mezinárodních smluv

Ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

 • ověřování žádostí, jejich evidence a následné zaslání k vyřízení Rejstříku trestů Praha nebo vydání výpisu prostřednictvím CzechPOINTu

Zvláštní matrika

 • zprostředkování zápisů podkladů k vystavení matričních dokladů občanů ČR, kteří se narodili, uzavřeli manželství, partnerství nebo zemřeli v cizině
 • kontrola všech cizozemských veřejných listin dle ustanovení mezinárodních smluv a jejich zaslání zvláštní matrice

Legalizace matričních dokladů

 • kontrola matričních dokladů vystavených matričními úřady ve správním obvodu, jejich doplnění legalizačními doložkami a následné odeslání Ministerstvu zahraničních věcí

Změna jména, příjmení

 • vyřizování žádostí o povolení změny jména a příjmení ve správním řízení
 • zápisy změn do matričních knih
 • vystavení nových matričních dokladů
 • zajištění oznamovací povinnosti o provedené změně

Potvrzení pro použití v cizině

 • vystavování potvrzení na žádost občanů pro potřebu cizozemských úřadů

Kontrolní a metodická činnost

 • provádění pravidelných kontrol výkonu státní správy u všech matričních úřadů ve správním obvodu
 • provádění školení, zkoušek odborné způsobilosti a vydávání osvědčení úředníkům provádějícím vidimaci a legalizaci u obecních úřadů ve správním obvodu
Stránka byla upravena uživatelem Andrea Kašparová, 4. 7. 2024.