Územně analytické podklady

Úvod

 K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který v sobě zahrnuje mimo jiné i nový nástroj územního plánování v podobě územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).

ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování regulačních plánů, územních plánů a zásad územního rozvoje, včetně jejich změn, pro poskytování územně plánovacích informací, pro rozhodování stavebních úřadů v územích, pro posouzení vlivů záměrů na veřejnou infrastrukturu a pro uzavření plánovací a veřejnoprávní smlouvy.

ÚAP jsou aktualizovány průběžně na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé 2 roky je pořízena jejich úplná aktualizace (tzn. včetně rozboru udržitelného rozvoje území a jeho aktualizací, viz. odkazy níže).

ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování a pro území krajů.

Dle vyhlášky se územně analytické podklady dělí na:

-       podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické.

-       rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění, Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Informace pro poskytovatele dat ÚAP

Na základě dohody o zřízení pracovní skupiny pro pořizování ÚAP (aktualizované znění), došlo mimo jiných úprav, k přijmutí Datového modelu pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP

S datovým modelem vytvořeným společností T-Mapy, s. r. o. se můžete podrobněji seznámit na Portále digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje - pravá dolní zelená ikona SDM

Informace pro obce

Správní obvod obce s rozšířenou působností ČB ....Obce_v_ORP_České_Budějovice

Rozdělení pracovníků pro koordinaci údajů o území jednotlivých obcí ...Rozdělení_ORP_dle_pracovníků

Pasport o údaji o území ...Pasport

Vzor žádosti pro výdej dat ÚAP ....Vzor_žádosti_o_výdej_dat_ÚAP

Sledované jevy ÚAP ... Tabulka_jevu_UAP_priloha_c1_Vyhl_500_2006.pdf

Pořizovatelé územně analytických podkladů:

           /číslo jevu/

                    A001 - A040  Ing. Jiří Chlebana

                    A041 - A082  Ing. Michaela Urbanová

                    A083 - A119  Ing. arch. Jana Rozkopalová

Rozbor udržitelného rozvoje ( RURÚ )

Na základě § 4 odst. (1) písmene b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahují Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování kromě podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území také rozbor udržitelného rozvoje území.

Jednotlivé RURÚ námi pořízené jsou k nahlédnutí zde

Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 Stavebního zákona

V souladu se zněním odst. (2) § 166 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27. jevy technické infrastruktury ( dle přílohy č.1 k vyhlášce 500/2006 Sb. položky 67-87 )

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 25. 8. 2022.