Územně analytické podklady

  • Úvod

 K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který v sobě zahrnuje mimo jiné i nový nástroj územního plánování v podobě územně analytických podkladů (dále jen ÚAP).

ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování regulačních plánů, územních plánů a zásad územního rozvoje, včetně jejich změn, pro poskytování územně plánovacích informací, pro rozhodování stavebních úřadů v územích, pro posouzení vlivů záměrů na veřejnou infrastrukturu a pro uzavření plánovací a veřejnoprávní smlouvy.

ÚAP jsou aktualizovány průběžně na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé 2 roky je pořízena jejich úplná aktualizace (tzn. včetně rozboru udržitelného rozvoje území a jeho aktualizací, viz. odkazy níže).

ÚAP se pořizují pro správní obvody úřadů územního plánování a pro území krajů.

Dle vyhlášky se územně analytické podklady dělí na:

-       podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území dále zahrnují údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, například statistické.

-       rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění, Závěrem těchto tematických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a dále určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Informace pro poskytovatele dat ÚAP

Na základě dohody o zřízení pracovní skupiny pro pořizování ÚAP (aktualizované znění), došlo mimo jiných úprav, k přijmutí Datového modelu pro digitální zpracování sledovaných jevů ÚAP

S datovým modelem vytvořeným společností T-Mapy, s. r. o. se můžete podrobněji seznámit na Portále digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje - pravá dolní zelená ikona SDM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Informace pro obce

Správní obvod obce s rozšířenou působností ČB ....Obce_v_ORP_České_Budějovice

Rozdělení pracovníků pro koordinaci údajů o území jednotlivých obcí ...Rozdělení_ORP_dle_pracovníků

Pasport o údaji o území ...Pasport

Vzor žádosti pro výdej dat ÚAP ....Vzor_žádosti_o_výdej_dat_ÚAP

Sledované jevy ÚAP ... Tabulka_jevu_UAP_priloha_c1_Vyhl_500_2006.pdf

Pořizovatelé územně analytických podkladů:

           /číslo jevu/

                    A 001 - A 040  Ing. Jiří Chlebana, tel. 386 803 006

                    A 041 - A 082  Ing. Veronika Myslivečková, tel. 386 803 007

                    A 083 - A 119  Ing. arch. Jana Rozkopalová, tel. 386 803 005 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Rozbor udržitelného rozvoje ( RURU )

Na základě § 4 odst. (1) písmene b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahují Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování kromě podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území také rozbor udržitelného rozvoje.

- První Rozbor udržitelného rozvoje - 2008

           Doklad o projednání RURU ...Doklad_o_projednání

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie ...http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

             Textová část : zde           

             Výkresová část RURU :

                    Výkres hodnot území  zde

                    Výkres limitů využití území  zde                   

                    Výkres problémů k řešení v ÚPD  zde                   

                    Výkres záměrů na provedení změn v území  zde   

- První úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje - 2010

            Doklad o projednání RURU ...zde          

            Textová část : zde          

            Výkresová část RURU :

                    Klad mapových listů ( platný pro všechny výkresy )  zde                   

                    Výkres hodnot území  zde                    

                    Výkres limitů využití území  zde

                    Výkres problémů k řešení v ÚPD  zde                   

                    Výkres záměrů na provedení změn v území  zde                    

                    Výkres vývoje území zde 

Druhá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje - 2012

             Doklad o projednání RURU...zde            

             Textová část : zde

             Výkresová část RURU :   

                   Výkres hodnot území zde

                   Výkres limitů využití území zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD - zjednodušený   zde                  

                   Výkres záměrů na provedení změn v území zde

Třetí úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje - 2014

             Doklad o projednání RURU...zde            

             Textová část : zde

             Výkresová část RURU :  

                   klad mapových listů zde 

                   Výkres hodnot území zde

                   Výkres limitů využití území zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD - zjednodušený zde                  

                   Výkres záměrů na provedení změn v území zde

                   Analýza ÚSES  zde

                   Kartogramy zde

Čtvrtá úplná aktualizace Rozboru udržitelného rozvoje - 2016

             Doklad o projednání RURU...zde            

             Textová část : zde

             Výkresová část RURU :  

                   klad mapových listů zde 

                   Výkres hodnot území zde

                   Výkres limitů využití území zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD zde

                   Výkres problémů k řešení v ÚPD - zjednodušený zde                  

                   Výkres záměrů na provedení změn v území zde

                   Analýza ÚSES  zde

                   Kartogramy zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Podpory a participace

    Na zpracování sledovaných jevů Územně analytických podkladů a Druhé úplné aktualizace Rozboru 

   udržitelného rozvoje 2012 bylo přispěno v rámci -  

Grantový program na  podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 Stavebního zákona

  V souladu se zněním odst. (2) § 166 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, pořizovatel zveřejňuje územně analytické podklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.

jevy technické infrastruktury ( dle přílohy č.1 k vyhlášce 500/2006 Sb. položky 67-87 )

 

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 13. 11. 2018.