Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Kdo je oprávněným voličem

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Termín voleb

Předpokládaný termín voleb do zastupitelstev obcí - podzim 2026.

Okrsky a okrsková volební komise

Území města České Budějovice tvoří 90 volebních okrsků (jmenný seznam

Okrsková volební komise dbá o pořádek ve volební místnosti, zajišťuje a dozírá na průběh hlasování, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování, odevzdává volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu s výjimkou jednoho stejnopisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

Starosta stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 6, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

Kontakty

Informace k volbám získáte na Magistrátu města České Budějovice, Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. 1, 2. poschodí, osobně anebo na telefonním čísle 386 805 020 a 386 805 024.

Voličské průkazy

V rámci voleb do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Informace k podávání kandidátních listin

místo: Magistrát města České Budějovice, pracoviště Jeronýmova ul. č. l, 2. poschodí pro obce správního obvodu pověřeného obecního úřadu České Budějovice

lhůta: nejpozději 19. července 2022 do 16:00 hod.

podává: volební strana typu

 • registrované politické strany a politická hnutí
 • koalice politických stran a politických hnutí
 • sdružení nezávislých kandidátů – připojí petici
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů
 • nezávislí kandidáti - připojí petici

Náležitosti kandidátní listiny

 1. název zastupitelstva obce a datum konání voleb
 2. název volební strany a o jaký typ volební strany se jedná (s uvedením názvu politických stran)
 3. pořadí kandidáta pomocí arabského čísla
 4. jména a příjmení kandidátů, věk ke druhému dni voleb(!! ne datum narození), povolání, část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo že jsou „bez politické příslušnosti“
 5. jméno a příjmení zmocněnce a jeho náhradníka, adresa jejich pobytu není-li volební stranou nezávislý kandidát
 6. název politické strany (hnutí), která kandidáta navrhla – jde-li o koalici označení politické strany (hnutí), která kandidáta navrhla nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta – jde-li o sdružení politických stran (hnutí) a nezávislých kandidátů
 7. podpis zmocněnce, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 8. podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena

Počet kandidátů na kandidátní listině

nejvýše tolik, kolik činí počet volených členů zastupitelstva. V obcích, kde se volí 7 a méně členů zastupitelstva – nejvýše tolik kandidátů kolik činí počet volených členů zvýšený o 1/3, zaokrouhlený na celé číslo směrem dolů.

Povinné přílohy

 1. prohlášení každého kandidáta (vlastnoručně podepsané), že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti, případně tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede své jméno, datum narození a místo (celou adresu), kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1,
 2. petice podepsaná voliči podporujícími kandidaturu volební strany připojí ke kandidátní listině volební strana, pokud ji tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Petice musí obsahovat v záhlaví a na každé další straně název volební strany, název zastupitelstva obce a rok konání voleb. U každého voliče musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo (adresa), kde je volič přihlášen k trvalému pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a podpis voliče. Podpisy kandidátů se nezapočítávají! Počet podpisů na peticích bude zveřejněn nejpozději 85 dnů před konáním voleb (viz. § 68 odst. 4 zákona o obcích)

Zmocněnec

Určují si jej volební strany kromě nezávislého kandidáta. Nemůže jím být kandidát, osoba mladší 18 let nebo s omezenou svéprávností k právním úkonům. Prostřednictvím zmocněnce podává volební strana kandidátní listinu a činí další úkony ve volebních věcech jménem volební strany.

 

Stránka byla upravena uživatelem Jan Kostík, 23. 1. 2023.