Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky ČR se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.

Termín

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v termínu 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo volby se pak uskuteční 27. a 28. ledna 2023.

Okrsky

Na území statutárního města České Budějovice je zřízeno celkem 90 volebních okrsků.

Komise

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a, a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Okrsková volební komise

- dbá o pořádek ve volební místnosti,
- zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,
- sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
- odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování.

Kontakty

Informace k volbám lze získáte osobně na Magistrátu města České Budějovice, Správní odbor, pracoviště Jeronýmova ul. 1, 2. poschodí anebo na telefonních číslech 386 805 020 a 386 805 024. Na uvedených číslech též mohou voliči požádat o přenosnou volební schránku v případě, že se z důvodu imobility nebo z jiných zdravotních důvodů nemohou dostavit přímo do volební místnosti.

Voličské průkazy

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Informace k voličským průkazům poskytujeme na tel. 386 802 108 a 386 802 109. Místem pro podání žádostí a pro výdej voličských průkazů je pracoviště ohlašovny pobytu, budova historické radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1.

Stránka byla upravena 23. 1. 2023.