Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017022 , dne 13. února 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance  náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu09:10:27
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 509:51:29
Zde spustíte zvukový záznam03.Informativní zpráva o zahájení školního roku 2016/2017 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice a zápisech do základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/201810:04:47
Zde spustíte zvukový záznam04.Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice 10:10:11
Zde spustíte zvukový záznam05.Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice10:16:58
Zde spustíte zvukový záznam06.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích10:21:06
Zde spustíte zvukový záznam07.Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice10:22:44
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje č. 201600142710:24:44
Zde spustíte zvukový záznam09.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná10:38:48
Zde spustíte zvukový záznam10.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice10:50:41
Zde spustíte zvukový záznam11.Změna názvu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu10:54:19
Zde spustíte zvukový záznam12.Zřízení nového místa vzdělávání a školských služeb a odloučené pracoviště - Mateřská škola, A. Trägera 44, České Budějovice u příspěvkové organizace Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice10:55:50
Zde spustíte zvukový záznam02.Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice10:57:59
Zde spustíte zvukový záznam29.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)13:05:06
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice14:42:50
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice14:44:55
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice14:46:16
Zde spustíte zvukový záznam16.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 201614:47:33
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtová opatření číslo 14 a 1514:50:38
Zde spustíte zvukový záznam18.Přijetí bankovního úvěru k předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-202215:16:42
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263 v k. ú. České Budějovice 3, (ul. Klostermannova)15:18:31
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení, snížení ceny za prodej pozemků (ul. K. Světlé)15:21:31
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitosti parc. č. 2743 se stavbou č. p. 1184 v k. ú. České Budějovice 5 v trase dálnice D315:26:14
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebního objektu - SO 120.1 Úprava MK U Křížku, v rámci stavby dálnice D315:31:48
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zrušení usnesení15:34:19
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 997/4 v k. ú. České Budějovice 4 - areál spol. D.I.P., s. r. o.15:36:27
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa. část 2.2."15:39:22
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"15:41:06
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (CB Auto, a. s.)15:42:26
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO 16:12:56
Zde spustíte zvukový záznam19.11.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.)16:15:16
Zde spustíte zvukový záznam19.12.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – severní spojka (Praha West Investment, k. s.)16:17:42
Zde spustíte zvukový záznam19.13.Dispozice s majetkem města - darování  pozemku parc. č. 139/127 a odkoupení stavby chodníku na pozemku parc. č. 139/127 v k. ú. České Budějovice 317:11:46
Zde spustíte zvukový záznam19.14.Dispozice s majetkem města – budoucí převod části pozemku parc. č. 1247/2, k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera17:15:24
Zde spustíte zvukový záznam19.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů17:16:31
Zde spustíte zvukový záznam19.16.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)17:17:51
Zde spustíte zvukový záznam19.17.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 k. ú. České Budějovice 4 (ul. Blahoslavova)17:23:51
Zde spustíte zvukový záznam19.18.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (České Vrbné)17:27:00
Zde spustíte zvukový záznam19.19.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/13, k. ú. Třebotovice17:28:39
Zde spustíte zvukový záznam19.20.Dispozice s majetkem města – smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na budovách na parc. č. 36 a parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodné skříně - zrušení usnesení17:30:35
Zde spustíte zvukový záznam19.21.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2037/10 v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Máj, les Bor – U Hada)17:32:58
Zde spustíte zvukový záznam20.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč17:37:28
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201717:39:41
Zde spustíte zvukový záznam22.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích18:26:08
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 5., 12. a 19. prosince 2016, 16. a 30. ledna 201718:28:29
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:32:54
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 8. 2. 201718:38:52
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:39:55
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 1. 201719:00:35
Zde spustíte zvukový záznam28.Diskuse zastupitelů 19:12:50