Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2015012 , dne 14. prosince 2015

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, složení slibu Petra Štěpánka - náhradník za Filipa Šmause (rezignace k 23. 11. 2015), zvolení návrhové komise, schválení programu09:12:07
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201609:41:23
Zde spustíte zvukový záznam02.Plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 201411:24:49
Zde spustíte zvukový záznam03.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. pro rok 201611:26:45
Zde spustíte zvukový záznam04.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 - 201811:41:11
Zde spustíte zvukový záznam05.Rozpočtové opatření číslo 18911:45:14
Zde spustíte zvukový záznam06.Rozhodnutí o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících na období od 01.01.2019 do 31.12.2029 pro zájmové území města České Budějovice v rámci Jihočeského kraje, a to přímým zadáním11:48:27
Zde spustíte zvukový záznam07.Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova - smlouva o účasti na programu 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“11:50:19
Zde spustíte zvukový záznam23.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:06:40
Zde spustíte zvukový záznam08.Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací – protipovodňová opatření na Malši16:31:22
Zde spustíte zvukový záznam09.Zadání změny č. 4 regulačního plánu "Suché Vrbné - V Hluboké cestě" v katastrálním území České Budějovice 516:33:00
Zde spustíte zvukový záznam10.Informativní zpráva o zahájení školního roku 2015/2016 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice16:38:12
Zde spustíte zvukový záznam11.Mimořádná žádost Bruslařského klubu České Budějovice, z. s., o udělení neinvestiční dotace na pokrytí nájmu ledové plochy v Pouzar aréně ve školním roce 2015/2016 16:40:51
Zde spustíte zvukový záznam12.Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice - změna usnesení16:47:01
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice16:48:50
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice16:50:17
Zde spustíte zvukový záznam15.Majetkové dispozice16:53:38
Zde spustíte zvukový záznam15.01.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích v k. ú. Třebotovice – stavba VO město x ČR-MO16:54:36
Zde spustíte zvukový záznam15.03.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 337 Přeložka kanalizace" - dálnice D316:55:57
Zde spustíte zvukový záznam15.04.Dispozice s majetkem města - budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 4406/2 a 4409 v k. ú. České Budějovice 316:57:30
Zde spustíte zvukový záznam15.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku v k. ú. Úsilné – cyklostezka ČB - Borek17:00:05
Zde spustíte zvukový záznam15.08.Dispozice s majetkem města – darování podílu id. 1/48 pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. České Budějovice 4, do vlastnictví statutárního města České Budějovice17:02:57
Zde spustíte zvukový záznam15.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 749/18 v k. ú. České Budějovice 3 – „severní spojka“ konkrétní fyzická osoba17:05:19
Zde spustíte zvukový záznam15.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1955/1 v k. ú. České Budějovice 217:09:22
Zde spustíte zvukový záznam15.11.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 6 – areál býv. Žižkových kasáren   17:14:37
Zde spustíte zvukový záznam15.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2 – MANE HOLDING, a. s.17:15:45
Zde spustíte zvukový záznam16.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 12. 201517:26:00
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice17:35:55
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 18. 11. 201517:43:23
Zde spustíte zvukový záznam19.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 20:11:23
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 12., 23. a 25. 11., 2. 12. 201520:23:17
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice   20:28:42
Zde spustíte zvukový záznam22.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 201620:41:11
Zde spustíte zvukový záznam24.Diskuse zastupitelů20:42:57