Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016013 , dne 8. února 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:05:42
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova v katastrálním území České Budějovice 709:48:19
Zde spustíte zvukový záznam02.Žádost fotbalového klubu TJ Malše Roudné, z. s., o finanční příspěvek na uhrazení nákladů spojených se sportovní činností dětí a mládeže10:07:27
Zde spustíte zvukový záznam03.Poskytnutí neinvestiční dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na reprezentaci města v Poháru evropské volejbalové federace CEV v soutěžním ročníku 2015/201610:12:24
Zde spustíte zvukový záznam04.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice10:15:12
Zde spustíte zvukový záznam05.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 12 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018, pro dotčený rok 201610:18:25
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytování hospicové péče pro občany města České Budějovice10:38:33
Zde spustíte zvukový záznam07.Poskytování tísňové péče pro občany města České Budějovice11:00:49
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou11:07:12
Zde spustíte zvukový záznam09.Zřízení peněžního fondu - Fond pro dopravu v klidu11:08:28
Zde spustíte zvukový záznam10.Rozpočtová opatření číslo 7 až 1011:17:58
Zde spustíte zvukový záznam11.Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 311:58:41
Zde spustíte zvukový záznam24.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:06:32
Zde spustíte zvukový záznam12.Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku  na činnost Jihočeské hospodářské komoře na rok 201613:23:59
Zde spustíte zvukový záznam13.Dodatek č. 9 ke Smlouvě o realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města - změna hodnoty závazných indikátorů 13:39:52
Zde spustíte zvukový záznam14.Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 201513:41:41
Zde spustíte zvukový záznam15.„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování13:43:46
Zde spustíte zvukový záznam16.01.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú. České Budějovice 2, ul. E. Rošického14:34:34
Zde spustíte zvukový záznam16.02.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 1650, 2216/70, 2208/1 a 2208/11 v k. ú. České Budějovice 2 (cyklostezka „U Sodovkárny“)16:12:39
Zde spustíte zvukový záznam16.03.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 25/32 v k. ú. České Budějovice 3 – DPmČB, cyklostezka ČB - Borek16:17:30
Zde spustíte zvukový záznam16.04.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 1002 v k. ú. Litvínovice – cyklolávka u TJ Meteor16:18:56
Zde spustíte zvukový záznam16.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 541/4 a parc. č. 543/1 v katastrálním území České Budějovice 3 -  Nemanice (ul. Rybářská)16:20:13
Zde spustíte zvukový záznam16.06.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na části pozemků v k. ú. Třebín a k. ú. Dubné – pozemkové úpravy komunikací, obec Dubné16:41:24
Zde spustíte zvukový záznam16.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2017/29 v k. ú. České Budějovice 2 – Ant. Barcala čp. 1470, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)16:44:49
Zde spustíte zvukový záznam16.08.Dispozice s majetkem města -  prodej nemovitostí v trase dálnice D316:51:19
Zde spustíte zvukový záznam16.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí id. ½ pozemků parc. č. 1841/2 a parc. č. 1841/3 v k. ú. České Budějovice 3, v blízkosti ul. Strakonická  a SCONTO nábytek, do vlastnictví statutárního města České Budějovice17:00:55
Zde spustíte zvukový záznam16.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 3352/7 v k. ú. České Budějovice 7, ul. Krumlovská17:04:08
Zde spustíte zvukový záznam16.11.Dispozice s majetkem města - budoucí odkoupení stavby  a pozemků v rámci stavby "ZTV Za Otýlií, České Budějovice"17:22:30
Zde spustíte zvukový záznam16.12.Dispozice s majetkem města – přijetí daru stavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 477/2, parc. č. 477/3 a parc. č. 457 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)17:24:45
Zde spustíte zvukový záznam16.13.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Bytový dům na p. p. č. 1297/8, 1297/7, 1297/11 a 1536/1, k. ú. České Budějovice 2“ - ul. Na Zlaté stoce17:26:23
Zde spustíte zvukový záznam16.14.Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení - odkoupení části pozemku parc. č. 1369/13 v k. ú. České Budějovice 317:28:12
Zde spustíte zvukový záznam16.15.Dispozice s majetkem města - zrušení usnesení (odkoupení dokončené a zkolaudované stavby vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1694/1 v k. ú. České Budějovice 3)17:29:54
Zde spustíte zvukový záznam16.16.Dispozice s majetkem města – směna objektu Litvínovice – Šindlovy Dvory 25 s příslušnými pozemky v k. ú. Litvínovice za objekt Puklicova čp. 900/73 v k. ú. České Budějovice 3 – zrušení usnesení17:31:23
Zde spustíte zvukový záznam16.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)17:34:22
Zde spustíte zvukový záznam17.Účast města České Budějovice v destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko, z. s.18:11:31
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 201618:30:40
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:31:57
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice18:39:07
Zde spustíte zvukový záznam21.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 18:43:05
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 21. prosince 2015, 11., 12., 25. a 28. ledna, 1. února 201618:44:57
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:46:58
Zde spustíte zvukový záznam25.Diskuse zastupitelů18:57:07