Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016014 , dne 14. března 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:05:46
Zde spustíte zvukový záznam01.Prezentace spol. Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o.09:17:07
Zde spustíte zvukový záznam02.Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-201810:34:44
Zde spustíte zvukový záznam03.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice10:54:05
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice10:58:19
Zde spustíte zvukový záznam05.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v r. 201611:00:16
Zde spustíte zvukový záznam06.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku11:48:36
Zde spustíte zvukový záznam07.Rozpočtové opatření číslo 15 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 201611:53:07
Zde spustíte zvukový záznam31.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:05:40
Zde spustíte zvukový záznam08.Rozpočtová opatření číslo 20 a 2113:51:59
Zde spustíte zvukový záznam09.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 9 a V 1013:54:00
Zde spustíte zvukový záznam10."D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" - smlouvy o realizaci přeložky čekárny MHD, chodníků a místních komunikací13:56:02
Zde spustíte zvukový záznam11.Prominutí dluhu za odstranění následků havárie - výbuch a následný požár domu Lidická 1363/245, České Budějovice13:57:18
Zde spustíte zvukový záznam12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí za rok 201514:04:54
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce 201614:07:48
Zde spustíte zvukový záznam14.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2015 pro děti a mládež do 18 let14:12:42
Zde spustíte zvukový záznam15.„Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice - Havlíčkova kolonie, 1. etapa – úsek Malý jez – Kaplířova“ - smlouva o financování14:14:25
Zde spustíte zvukový záznam16.Roční zpráva o postupu realizace IPRM Levý břeh Vltavy za rok 201515:46:20
Zde spustíte zvukový záznam17.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 201515:48:00
Zde spustíte zvukový záznam18.Závěrečná zpráva o postupu realizace Tematického IPRM 15:49:16
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na parc. č. 3365 v k. ú. České Budějovice 6 - cyklolávka v ul. Alešova15:50:41
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 372 Přeložka napájecí stoky Pekařského rybníka" - dálnice D315:52:05
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na částech pozemků parc. č. 1211/1, 1211/4, 1211/20  v k. ú. České Budějovice 315:53:40
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města – záměr směny části pozemku parc. č. 3967/2 za část pozemku parc. č. 3966/3, k. ú. České Budějovice 3 (ul. B. Smetany, Mariánské nám.)15:54:54
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/23 v k. ú. České Vrbné – lokalita zahrádky u Nového vrbenského rybníka15:56:37
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 2919/1 v k. ú. České Budějovice 315:58:20
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 2683/1, 2720/13 a 2720/14 v k. ú. České Budějovice 6 – lokalita Nové Hodějovice, Šroubárenská ul.16:00:02
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 492/117 a parc. č. 492/77 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova)16:02:09
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod (darování) části pozemku parc. č. 43/2 v k. ú. České Budějovice 7 (Jihočeská vědecká knihovna, Lidická tř.)16:08:21
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků parc. č. 3949/1, k. ú. České Budějovice 7 a parc. č. 566/1, k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice16:30:45
Zde spustíte zvukový záznam19.11.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí části pozemku parc. č. 2953/40 v k. ú. České Budějovice 7, Rožnov (cyklostezka směr Včelná)16:32:03
Zde spustíte zvukový záznam19.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 – HZ Projects, s. r. o. (dvůr Klavíkova ul.)16:47:17
Zde spustíte zvukový záznam19.13.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5, v trase dálnice D316:49:27
Zde spustíte zvukový záznam19.14.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 598/18, 598/17, 598/16 v k. ú. České Budějovice 517:19:44
Zde spustíte zvukový záznam19.15.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 301/26, 301/27, 301/29 v k. ú. České Budějovice 517:21:06
Zde spustíte zvukový záznam19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2061/318 v k. ú. České Budějovice 2 – areál SK Čtyři Dvory (uplatnění předkupního práva)17:22:11
Zde spustíte zvukový záznam19.17.Dispozice s majetkem města – prodej domu v ulici Fr. Ondříčka 1209/22, 1130/24 a 1129/26, vše v k. ú. České Budějovice 217:40:25
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016 - 1. výzva17:45:54
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva18:00:25
Zde spustíte zvukový záznam22.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 201618:02:22
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9. 3. 201618:05:36
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 2. 201618:06:52
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 24. 2. 201618:12:00
Zde spustíte zvukový záznam26.Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice 18:17:36
Zde spustíte zvukový záznam27.Neinvestiční dotace - významná akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 13. ročník festivalu Budějovický Majáles18:27:40
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 15. a 29. února 201618:36:32
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:37:37
Zde spustíte zvukový záznam30.Diskuse zastupitelů18:45:28