Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016017 , dne 20. června 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 09:22:33
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suchomel I v k. ú. České Budějovice 310:30:05
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě U Pekárenské v katastrálním území České Budějovice 310:33:19
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Vrbenská I v katastrálním území České Budějovice 410:38:43
Zde spustíte zvukový záznam04.Podnět k pořízení regulačního plánu "Novohradská - J. Masaryka" v katastrálním území České Budějovice 610:41:11
Zde spustíte zvukový záznam05.Valná hromada společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., svolaná na den 22. 6. 201610:48:04
Zde spustíte zvukový záznam06.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201511:13:29
Zde spustíte zvukový záznam07."Koncesní projekt provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice"11:35:07
Zde spustíte zvukový záznam42.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:09:12
Zde spustíte zvukový záznam08.Informativní zpráva o zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2016/201715:04:16
Zde spustíte zvukový záznam09.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích15:05:41
Zde spustíte zvukový záznam10.Žádost Volejbalového klubu České Budějovice, z. s., o mimořádný finanční příspěvek za reprezentaci města České Budějovice ve volejbalové sezóně 2015/201615:11:46
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201515:18:50
Zde spustíte zvukový záznam12.Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 201515:19:39
Zde spustíte zvukový záznam13.Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku15:20:46
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtová opatření číslo 81 a 8215:27:27
Zde spustíte zvukový záznam15.Zpráva o majetku města k 31. 12. 201516:13:58
Zde spustíte zvukový záznam16.Dodatek č. 7 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s. a statutárním městem České Budějovice16:15:08
Zde spustíte zvukový záznam17.Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce z Fondu podpory kvality bydlení uzavřené s konkrétní fyzickou osobou16:16:42
Zde spustíte zvukový záznam18.Informace o vydání Pravidel pro poskytování peněžních prostředků z Fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice16:18:13
Zde spustíte zvukový záznam19.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201516:22:33
Zde spustíte zvukový záznam20.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva - 2. část16:23:50
Zde spustíte zvukový záznam21.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice16:25:16
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice16:26:39
Zde spustíte zvukový záznam23.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice16:27:56
Zde spustíte zvukový záznam24.Pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 11. 2011 (2012/21/EU) - sociální služby16:29:01
Zde spustíte zvukový záznam25.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 2015 - aktualizace16:30:45
Zde spustíte zvukový záznam28.Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy"  16:34:03
Zde spustíte zvukový záznam29.01.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí dohodě o převzetí staveb - SO119 - Úprava MK Ledenická a SO 322 - Odvodnění MK Ledenická 16:35:26
Zde spustíte zvukový záznam29.02.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a darovací smlouvy k pozemku parc. č. 9/7, k. ú. České Budějovice 7, "Parkovací dům"16:36:40
Zde spustíte zvukový záznam29.03.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 334 Přeložka kanalizace v km 135,970" - dálnice D316:40:46
Zde spustíte zvukový záznam29.06.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná16:42:38
Zde spustíte zvukový záznam29.09.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (majetkové vypořádání pro stavbu koridoru MHD a cyklostezky) – lokalita u výstaviště16:54:19
Zde spustíte zvukový záznam29.10.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č.  109, jehož součástí je stavba bez čp/če, k. ú. České Vrbné (bývalá požární zbrojnice)17:04:08
Zde spustíte zvukový záznam29.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. České Vrbné17:06:23
Zde spustíte zvukový záznam29.12.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1121/1 v k. ú. České Budějovice 717:10:21
Zde spustíte zvukový záznam29.13.Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2061/928, 2061/964 a 2061/965 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná17:12:09
Zde spustíte zvukový záznam29.14.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)17:13:58
Zde spustíte zvukový záznam29.15.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)17:15:22
Zde spustíte zvukový záznam29.16.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul.17:16:31
Zde spustíte zvukový záznam29.17.Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 1871 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ant. Janouška) - výsledek výběrového řízení17:18:11
Zde spustíte zvukový záznam29.18.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 492/37 se stavbou garáže, v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova) - výsledek výběrového řízení17:19:33
Zde spustíte zvukový záznam29.19.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemku parc. č. 664/7 v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Jižní) - výsledek výběrového řízení17:21:50
Zde spustíte zvukový záznam29.20.Dispozice s majetkem města – odkoupení čerpací stanice OMV na Vltavském nábřeží, k. ú. České Budějovice 2 (uplatnění předkupního práva)17:23:03
Zde spustíte zvukový záznam29.21.Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 4739 v k. ú. České Budějovice 317:25:18
Zde spustíte zvukový záznam29.22.Dispozice s majetkem města – záměr odkoupení pozemku parc. č. 1388/22 v k. ú. Strážkovice – lesní porost v chatové oblasti17:27:05
Zde spustíte zvukový záznam29.23.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby „Realizace polní cesty „Světlíky“ v k. ú. České Budějovice 4“17:28:58
Zde spustíte zvukový záznam29.24.Dispozice s majetkem města – převod stavby chodníku v k. ú. České Budějovice 7 a v k. ú. Roudné, Nové Roudné – Plavská silnice17:30:18
Zde spustíte zvukový záznam29.25.Dispozice s majetkem města – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1901/13 v k. ú. Dvorec u Třebče – silnice JK17:31:37
Zde spustíte zvukový záznam29.26.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)17:33:30
Zde spustíte zvukový záznam29.27.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání investiční akce statutárního města České Budějovice – Město a voda – Vodácký přístav u Valchy - zrušení usnesení18:11:00
Zde spustíte zvukový záznam30.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše  přesahuje částku 20.000 Kč18:33:36
Zde spustíte zvukový záznam31.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201518:36:42
Zde spustíte zvukový záznam32.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201518:39:30
Zde spustíte zvukový záznam33.Poskytnutí dotace z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 - 1. výzva pro opatření 218:40:33
Zde spustíte zvukový záznam34.Poskytnutí dotace jako příspěvek na zajištění promítání v Letním kině Háječek v roce 201618:41:57
Zde spustíte zvukový záznam35.Neinvestiční dotace - významná akce - multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE18:47:10
Zde spustíte zvukový záznam36.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 9., 16., 20. a 23. května, 2. a 6. června 201619:00:45
Zde spustíte zvukový záznam37.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice19:03:49
Zde spustíte zvukový záznam38.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 15. 6. 201619:09:13
Zde spustíte zvukový záznam39.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 5. 201619:10:54
Zde spustíte zvukový záznam40.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 201619:14:47
Zde spustíte zvukový záznam41.Diskuse zastupitelů19:18:39