Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016020 , dne 7. listopadu 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu09:09:10
Zde spustíte zvukový záznam01.Prezentace a projednání "1. aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy"09:24:51
Zde spustíte zvukový záznam02.Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice 2017-202110:03:41
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 710:46:16
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory I v katastrálním území Haklovy Dvory 11:57:04
Zde spustíte zvukový záznam23.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:04:53
Zde spustíte zvukový záznam05.Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic13:59:36
Zde spustíte zvukový záznam06.Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru14:02:45
Zde spustíte zvukový záznam07.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice14:06:45
Zde spustíte zvukový záznam08.Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/201714:07:44
Zde spustíte zvukový záznam09.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 201816:35:32
Zde spustíte zvukový záznam10.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů16:42:59
Zde spustíte zvukový záznam11.Rozpočtová opatření číslo 142 a 14316:53:02
Zde spustíte zvukový záznam12.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 6316:59:42
Zde spustíte zvukový záznam13.„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty, doplněné podklady17:05:07
Zde spustíte zvukový záznam14.01.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná17:21:16
Zde spustíte zvukový záznam14.03.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice17:30:55
Zde spustíte zvukový záznam14.04.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebních objektů - Retenční nádrž na Dobrovodském potoce, D3 0310/I/Úsilné - Hodějovice17:31:50
Zde spustíte zvukový záznam14.05.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"17:39:55
Zde spustíte zvukový záznam14.06.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.)17:55:10
Zde spustíte zvukový záznam14.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. České Budějovice 2 (pozemek pod ubytovnou Jč. divadla v ul. Bezdrevská, sídliště Vltava)18:21:22
Zde spustíte zvukový záznam14.08.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6 - stavba "Cyklostezka U Lávky"18:22:04
Zde spustíte zvukový záznam14.09.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku  parc. č. 1204/6 v k. ú. České Budějovice 6  – nabídka pozemku Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci18:25:38
Zde spustíte zvukový záznam14.10.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 1131/1, č. 1131/2 a č. 1131/3 v k. ú.  České Budějovice 4 – nabídka pozemků Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci18:27:18
Zde spustíte zvukový záznam14.11.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV, na částech pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - rozšíření a úprava komunikace (ul. U Trojice, Jírovcova)18:28:21
Zde spustíte zvukový záznam14.12.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory)18:40:37
Zde spustíte zvukový záznam14.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na parc. č. 2655 a č. 2660 v k. ú. České Budějovice 6  - v rámci stavba RD fyzické osoby, Mladé u hřbitova19:37:49
Zde spustíte zvukový záznam14.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská19:39:18
Zde spustíte zvukový záznam14.15.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 4733/2 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.)19:42:29
Zde spustíte zvukový záznam14.16.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú.  České Budějovice 2 – pozemek pod stavbou jiného vlastníka (Služba, výrobní družstvo)19:44:30
Zde spustíte zvukový záznam14.17.Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení19:48:48
Zde spustíte zvukový záznam14.18.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7 - zrušení usnesení20:26:55
Zde spustíte zvukový záznam15.Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra20:29:22
Zde spustíte zvukový záznam16.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. září, 3., 17., 19., 24. a 31. října 201620:45:53
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice21:03:04
Zde spustíte zvukový záznam18.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 11. 201621:17:20
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 5. 10. 201621:24:05
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2016 a 26. 10. 201621:31:43
Zde spustíte zvukový záznam21.Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice22:01:32
Zde spustíte zvukový záznam22.Diskuse zastupitelů22:08:58