Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2017028 , dne 6. listopadu 2017

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:07:57
Zde spustíte zvukový záznam01.Informace o Územním plánu statutárního města České Budějovice 10:15:29
Zde spustíte zvukový záznam02.Strategie 2040 - Dlouhodobá koncepce podnikatelské činnosti Teplárny České Budějovice, a. s., v letech 2018-204511:08:29
Zde spustíte zvukový záznam03.Revitalizace rybníka Lišovský - změna finanční podpory na projekty "Rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov" a "Oprava koruny hráze rybníků Černiš a Domin" 12:54:43
Zde spustíte zvukový záznam28.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:03:39
Zde spustíte zvukový záznam04.Změna č. 2 územního plánu České Budějovice v lokalitách Hardtmuthova a V Háječku I v katastrálním území České Budějovice 713:57:51
Zde spustíte zvukový záznam05.Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice14:09:34
Zde spustíte zvukový záznam06.Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice14:13:45
Zde spustíte zvukový záznam07.Vynětí ze správy a předání nemovitého majetku Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice Základní škole, Nová 5, České Budějovice v souvislosti se změnou zařazení mateřské školy, K. Šatala 17, České Budějovice do sítě škol14:18:08
Zde spustíte zvukový záznam08.Změna názvu  Základní školy, Nová 5, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu a změna názvu Základní školy a Mateřské školy, Nerudova 9, České Budějovice včetně výmazu mateřské školy a školní jídelny   14:20:16
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice14:22:18
Zde spustíte zvukový záznam11.Záměr realizace veřejných zakázek v rozsahu dle podané žádosti v rámci dotační výzvy č. 28 IROP - "Informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provoz Magistrátu města České Budějovice"14:25:25
Zde spustíte zvukový záznam12.Smlouva o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv na akci „I/3 České Budějovice - úprava přemostění Dobrovodské stoky"14:27:06
Zde spustíte zvukový záznam10.Záměr uskutečnění veřejné zakázky na "Zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice"14:29:46
Zde spustíte zvukový záznam13.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14:35:46
Zde spustíte zvukový záznam14.Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne  23. 2. 2017, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., a statutárním městem České Budějovice 14:38:26
Zde spustíte zvukový záznam15.Rozpočtová opatření číslo 158 a 15914:40:19
Zde spustíte zvukový záznam16.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 46 a V 4714:41:26
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí parc. č. 2520/285, parc. č. 2520/289 v k. ú. České Budějovice 5 - v trase dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice15:20:14
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3841 v k. ú. Vrábče15:23:04
Zde spustíte zvukový záznam17.03.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 397/23 a pozemků parc. č. 180/2 a 180/12 v k. ú. České Vrbné a pozemků parc. č. 2190/5 a 2215/2 v k. ú. České Budějovice 2 – ProInvesta CB, Nová Vltava15:41:11
Zde spustíte zvukový záznam17.04.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání stavby „Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova – České Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště“, k. ú. České Budějovice 216:36:36
Zde spustíte zvukový záznam17.05.Dispozice s majetkem města – nabytí pozemků v k. ú. České Budějovice 3, 5 a 716:38:14
Zde spustíte zvukový záznam17.06.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 2575/1 za část pozemku parc. č. 2636/3, k. ú. Kaliště u Českých Budějovic16:39:20
Zde spustíte zvukový záznam17.07.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Propojení ulic Branišovská – Na Sádkách, České Budějovice“ – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA + LODINGEN)16:40:58
Zde spustíte zvukový záznam17.08.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „Sluneční terasy Suché Vrbné – I. etapa“ v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné)16:42:57
Zde spustíte zvukový záznam17.09.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucím odkoupení VO - ZTV Rožnov „U školy“ v k. ú. České Budějovice 7, ul. Kozinova16:44:32
Zde spustíte zvukový záznam17.10.Dispozice s majetkem města - odkoupení části parc. č. 4503 v k. ú. České Budějovice 3 - přesah azylového domu (ul. Riegrova)16:45:51
Zde spustíte zvukový záznam17.11.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 1928/1 v k. ú.  České Budějovice 5 (ul. Hlinecká, H. Malířové, Suché Vrbné)16:48:26
Zde spustíte zvukový záznam17.12.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/6 v k. ú. Litvínovice16:49:55
Zde spustíte zvukový záznam17.13.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1970/1, parc. č. 1970/31 v k. ú. České Budějovice 316:51:12
Zde spustíte zvukový záznam17.14.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3577/1 v k. ú. České Budějovice 7, Fügnerova, Rožnov16:52:53
Zde spustíte zvukový záznam17.15.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny16:54:22
Zde spustíte zvukový záznam17.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení budovy čp. 1556 na pozemku parc. č. 2764 v k. ú. České Budějovice 2 (restaurace) – sídliště Máj16:57:03
Zde spustíte zvukový záznam18.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč17:09:13
Zde spustíte zvukový záznam19.Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025"17:10:35
Zde spustíte zvukový záznam20.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 201817:12:55
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 11. a 25. září, 9., 16., 23. a 30. října 201717:14:54
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice17:20:56
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 31. 10. 201717:28:41
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 4. 10. 201717:33:05
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice17:37:14
Zde spustíte zvukový záznam26.Informace o parkovacích zónách ve městě České Budějovice17:47:54
Zde spustíte zvukový záznam27.Diskuse zastupitelů19:19:15