Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018033 , dne 18. června 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:06:32
Zde spustíte zvukový záznam01.Cena statutárního města České Budějovice za rok 201709:26:28
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích09:33:07
Zde spustíte zvukový záznam03.Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2018 v Českých Budějovicích - změna usnesení09:45:18
Zde spustíte zvukový záznam04.Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027 - finální verze dokumentu po hodnocení SEA10:18:16
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu10:24:45
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice II v katastrálním území Třebotovice10:28:55
Zde spustíte zvukový záznam07.Úprava směrné části č. 4 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita Lannova“ v k. ú. České Budějovice 3, 610:32:24
Zde spustíte zvukový záznam08.Regenerace sídliště Máj - část 06 východ - povýsadbová údržba stromů, keřů a travnatých ploch, smlouva o dílo č. 2012001367 - žádost o zmírnění denní sazby smluvní pokuty 11:11:46
Zde spustíte zvukový záznam09.Plán rozvoje sportu ve městě České Budějovice11:22:52
Zde spustíte zvukový záznam10.Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2018/201911:46:57
Zde spustíte zvukový záznam11.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 201711:55:05
Zde spustíte zvukový záznam12.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na pokrytí nákladů souvisejících s činností SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.11:56:21
Zde spustíte zvukový záznam42.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)13:05:59
Zde spustíte zvukový záznam13.Poskytnutí neinvestiční dotace hokejovému klubu HC LVI 2009, z. s., na celoroční činnost dětí a mládeže v hokejové sezóně 2017/201814:24:26
Zde spustíte zvukový záznam14.Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice15:01:22
Zde spustíte zvukový záznam15.Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 201715:03:49
Zde spustíte zvukový záznam16.Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutární město České Budějovice15:11:50
Zde spustíte zvukový záznam17.Zpráva o majetku města České Budějovice k 31. 12. 201715:13:14
Zde spustíte zvukový záznam18.Dodatek č. 9 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 2010000971 ze dne 13. 4. 2010, uzavřené mezi Českou spořitelnou, a. s., a statutárním městem České Budějovice15:14:45
Zde spustíte zvukový záznam19.Rozpočtová opatření číslo 63, 70 a 7115:16:27
Zde spustíte zvukový záznam20.01.Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 1 a k. ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.)15:17:34
Zde spustíte zvukový záznam20.02.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  15:49:03
Zde spustíte zvukový záznam20.03.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 2930, 2935, 2937/2, 2937/4, 2937/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Puklicova)15:55:30
Zde spustíte zvukový záznam20.04.Dispozice s majetkem města – vzájemné darování částí pozemku parc. č. 3950/2 za část pozemku parc. č. 3950/6 v k. ú. České Budějovice 7, nám. Br. Čapků16:03:52
Zde spustíte zvukový záznam20.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2717/3 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb16:05:09
Zde spustíte zvukový záznam20.06.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/11 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb16:07:13
Zde spustíte zvukový záznam20.07.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2720/12 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb16:09:50
Zde spustíte zvukový záznam20.08.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby „České Budějovice – Suché Vrbné, Hlinecká ZTV“ v k. ú. České Budějovice 5 (ul. E. Krásnohorské, Suché Vrbné)16:10:54
Zde spustíte zvukový záznam20.09.Dispozice s majetkem města - odkoupení  pozemku parc. č. 2146/1 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení16:12:17
Zde spustíte zvukový záznam20.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/105 v k. ú. České Budějovice 2 (pod stávajícím stánkem) – ul. J. Opletala,  sídliště Šumava16:18:49
Zde spustíte zvukový záznam20.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v katastrálním území Třebín16:20:19
Zde spustíte zvukový záznam20.12.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 3811/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jar. Haška)16:21:44
Zde spustíte zvukový záznam20.13.Dispozice s majetkem města – návrh na změnu katastrální hranice mezi statutárním městem České Budějovice a obcí Staré Hodějovice16:23:18
Zde spustíte zvukový záznam21.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč16:26:59
Zde spustíte zvukový záznam22.Návrh na odpis pohledávky za dlužníkem Bohatý sirotek, z. s., IČO 02892499, Horní 115, 251 64 Mnichovice - Božkov16:28:24
Zde spustíte zvukový záznam23.Záměry vypsání veřejných zakázek "Kurátor Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" a Lektor výtvarného ateliéru Galerie současného umění a architektury v letech 2019-2025" - zrušení usnesení16:30:05
Zde spustíte zvukový záznam24.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 201716:33:19
Zde spustíte zvukový záznam25.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 201716:34:52
Zde spustíte zvukový záznam26.Veřejná podpora - pověřovací akt pro Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o.16:36:06
Zde spustíte zvukový záznam27.Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice16:40:20
Zde spustíte zvukový záznam28.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice16:41:28
Zde spustíte zvukový záznam29.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice16:43:06
Zde spustíte zvukový záznam30.Informace o přípravě stavby sportovní haly (bez podkladového materiálu)16:44:29
Zde spustíte zvukový záznam31.Poskytnutí investiční dotace pro SK Mladé, z. s. na rekonstrukci nafukovací haly17:41:56
Zde spustíte zvukový záznam32.Poskytnutí provozní dotace pro SK Mladé z. s.17:46:25
Zde spustíte zvukový záznam33.Poskytnutí investiční dotace TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s., na rekonstrukci šaten a sociálního zázemí sportovní haly17:50:02
Zde spustíte zvukový záznam34.Rozpočtová opatření číslo 73 a 7418:39:32
Zde spustíte zvukový záznam35.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 21. 5. a 4. 6. 201818:43:22
Zde spustíte zvukový záznam36.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice 18:44:34
Zde spustíte zvukový záznam37.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 13. 6. 201818:56:13
Zde spustíte zvukový záznam38.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 2. 5. 201818:57:37
Zde spustíte zvukový záznam39.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice19:00:17
Zde spustíte zvukový záznam40.Termín zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na II. pololetí 201819:05:13
Zde spustíte zvukový záznam41.Diskuse zastupitelů19:06:42