Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018034 , dne 3. září 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu10:02:41
Zde spustíte zvukový záznam01.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské lípy v katastrálním území České Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování10:08:06
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Suchomel IV v katastrálním území České Budějovice 3 ve zkráceném postupu pořizování10:11:28
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní II") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování10:23:50
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice ("Okružní I") v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování10:50:29
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka v katastrální území České Budějovice 511:27:18
Zde spustíte zvukový záznam06.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Třebotovice V v katastrálním území Třebotovice ve zkráceném postupu pořizování11:33:23
Zde spustíte zvukový záznam07.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Řeky, Stará cesta a České Vrbné v katastrálním území České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování11:38:04
Zde spustíte zvukový záznam08.Návrh na pořízení změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory ve zkráceném postupu pořizování11:52:23
Zde spustíte zvukový záznam09.Zrušení usnesení ZM č. 154/2018, 155/2018, 156/2018 v souvislosti s rozhodnutím zadavatele o zrušení veřejné zakázky vypsané pod názvem „Multifunkční centrum Dlouhá louka“12:11:10
Zde spustíte zvukový záznam31.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:04:13
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí investiční dotace pro SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s., na zpracování kompletní projektové dokumentace výstavby Sportovního centra mládeže Složiště13:26:07
Zde spustíte zvukový záznam11.Mimořádná žádost Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice o navýšení investiční dotace k projektu "Rekonstrukce tribuny atletického stadionu" 14:23:32
Zde spustíte zvukový záznam12.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 571/2 v k. ú. České Budějovice 1, Sokolský ostrov15:47:51
Zde spustíte zvukový záznam13.Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Kubatova 1, České Budějovice15:53:24
Zde spustíte zvukový záznam14.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce v roce 2018 a jejich realizace v roce 201915:54:59
Zde spustíte zvukový záznam15.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů16:31:58
Zde spustíte zvukový záznam16.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 201816:33:22
Zde spustíte zvukový záznam17.Rozpočtová opatření číslo 112 a 11316:36:28
Zde spustíte zvukový záznam18.Rozpočtové opatření číslo 114 - úprava rozpočtu 201816:39:49
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města – budoucí nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „I/20 České Budějovice, Okružní ulice“16:41:11
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města - bezúplatné nabytí stavebních objektů - dešťové kanalizace v rámci stavby "Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa" 16:43:21
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání staveb v rámci realizace stavby "I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice"16:44:27
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města - směna částí pozemků parc. č. 1693/1 a parc. č. 753/1 v k. ú. České Budějovice 3 - "PPO stoka JIH" (ul. Suchomelská) - protipovodňová opatření16:46:02
Zde spustíte zvukový záznam19.05.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2599/1 v kat. území České Budějovice 6 – ul. Ke Špačkům, Mladé16:47:26
Zde spustíte zvukový záznam19.06.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2143/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)17:10:27
Zde spustíte zvukový záznam19.07.Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro realizaci výstavby na pozemcích v areálu býv. kasáren Čtyři Dvory v k. ú. České Budějovice 2  - MANE HOLDING, a.s.17:12:39
Zde spustíte zvukový záznam19.08.Dispozice s majetkem města - prodej  pozemků parc. č. 4641/2, parc. č. 4641/3 v k. ú. České Budějovice 3 -pozemky pod stavbami 2 garáží17:14:16
Zde spustíte zvukový záznam19.09.Dispozice s majetkem města -  prodej části pozemku parc. č. 2453/1 v k. ú. České Budějovice 317:15:36
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Světlíky)17:16:48
Zde spustíte zvukový záznam19.11.Dispozice s majetkem města - uzavření budoucí darovací smlouvy na stavbu "Zastávka BUS Pražská třída" na části pozemku parc. č. 4731/1 v k.ú. České Budějovice 3 17:18:15
Zde spustíte zvukový záznam19.12.Dispozice s majetkem města – odkoupení staveb ZTV vybudovaných v rámci stavby ZTV V Hluboké cestě v k.ú. České Budějovice 5 dle „Pravidel“ (Suché Vrbné)17:20:12
Zde spustíte zvukový záznam19.13.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc.č. 244/1 v k.ú. České Budějovice 4 dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“ (ul. Žerotínova, Husova kolonie)17:21:33
Zde spustíte zvukový záznam19.14.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Budějovice 417:22:40
Zde spustíte zvukový záznam19.15.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 217:24:48
Zde spustíte zvukový záznam19.16.Dispozice s majetkem města – odkoupení části pozemku parc. č. 425/4 v k.ú. České Budějovice 6, Senovážné náměstí u Metropolu17:26:34
Zde spustíte zvukový záznam19.17.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2145/7 v k. ú. České Budějovice 3 - lokalita "Za Voříškovým dvorem"17:32:13
Zde spustíte zvukový záznam19.18.Dispozice s majetkem města – směna nemovitostí v k.ú. České Budějovice 1 a k.ú. České Budějovice 2 (SPRÁVA DOMŮ s.r.o.)17:38:24
Zde spustíte zvukový záznam19.19.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 1636 v k. ú. České Budějovice  3 - Suchomelská, K. Světlé18:05:27
Zde spustíte zvukový záznam19.20.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3321/4 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Ot. Březiny18:08:25
Zde spustíte zvukový záznam19.21.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory18:09:14
Zde spustíte zvukový záznam19.22.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné18:11:11
Zde spustíte zvukový záznam19.23.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1165/1 v k. ú. České Budějovice 6, ul. Polní, Mlýnská stoka18:18:15
Zde spustíte zvukový záznam20.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč18:21:07
Zde spustíte zvukový záznam21.Neinvestiční dotace na zajištění provozu kina Kotva v roce 201918:22:41
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2018 - Výzva 2 18:24:37
Zde spustíte zvukový záznam23.Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem České Budějovice a Nadačním fondem Jihočeského divadla18:25:46
Zde spustíte zvukový záznam24.Přehled podaných žádostí o dotaci za období duben-srpen 201818:50:33
Zde spustíte zvukový záznam25.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 201718:53:03
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 25. 6., 16. 7., 20. 8. 201818:55:02
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice18:56:00
Zde spustíte zvukový záznam28.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 29. 8. 201819:07:13
Zde spustíte zvukový záznam29.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 6. 2018 a 22. 8. 2018       19:08:33
Zde spustíte zvukový záznam30.Diskuse zastupitelů19:13:59