Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021019 , dne 22. března 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 18.1 a 18.6, schválení programu09:11:07
Zde spustíte zvukový záznam01.Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích09:17:35
Zde spustíte zvukový záznam02.Neinvestiční dotace - významná akce - 18. ročník festivalu Budějovický Majáles 202109:18:53
Zde spustíte zvukový záznam03.Změna č. 90 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v katastrálním území České Budějovice 2, pořizované dle § 55a a 55b stavebního zákona, tzn. zkráceným postupem pořizování09:44:47
Zde spustíte zvukový záznam04.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 202109:53:17
Zde spustíte zvukový záznam05.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 202109:57:04
Zde spustíte zvukový záznam06.Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol10:10:22
Zde spustíte zvukový záznam07.Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Boršov nad Vltavou a Dobrá Voda u Českých Budějovic10:12:23
Zde spustíte zvukový záznam08.Podpis Memorand o spolupráci při rozvoji klubových akademií10:14:02
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestiční dotace ze strany města na částečné pokrytí nákladů souvisejících s činností Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje v roce 202111:09:06
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice za období leden - prosinec 2020 pro děti a mládež od 10 do 18 let11:11:52
Zde spustíte zvukový záznam11.Plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností  České Budějovice11:14:33
Zde spustíte zvukový záznam12.Roční zpráva o postupu realizace Tematického IPRM za rok 202011:18:32
Zde spustíte zvukový záznam13.Roční zpráva o postupu realizace IPRM "Levý břeh Vltavy" za rok 202011:21:05
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtové opatření číslo 24 - zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 202111:22:11
Zde spustíte zvukový záznam23.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:00:46
Zde spustíte zvukový záznam15.Rozpočtové opatření číslo 3213:26:56
Zde spustíte zvukový záznam16.Program regenerace městské památkové rezervace České Budějovice - rozdělení státní finanční podpory a spolupodílu města na rok 202113:29:14
Zde spustíte zvukový záznam17.Žádost o prominutí valorizace nájemného pro rok 2021 v objektu Krajinská 29/13, 370 01 České Budějovice (restaurace „Masné krámy“) – nájemce Budějovický Budvar, národní podnik13:31:05
Zde spustíte zvukový záznam18.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova13:48:12
Zde spustíte zvukový záznam18.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/540 v k. ú. České Budějovice 2  (ul. N. Frýda – M. Horákové, sídl. Máj)14:01:05
Zde spustíte zvukový záznam18.03.Dispozice s majetkem města – budoucí odkoupení pozemků v rámci stavby „Technologický park Na Světlících - II. etapa v k.ú. České Budějovice 4“ (lokalita Okružní ul., Na Světlících)14:03:02
Zde spustíte zvukový záznam18.04.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí stavby dvojhrobky na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích14:05:20
Zde spustíte zvukový záznam18.05.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1202/4 a parc.č. 1201/180 v k.ú. České Budějovice 4 (ul. Slévárenská)14:15:34
Zde spustíte zvukový záznam18.06.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27, v k. ú. Haklovy Dvory14:17:22
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice14:21:51
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 22. a 26. února, 8. března 202115:18:44
Zde spustíte zvukový záznam21.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 10. 2020 a 9. 12. 202015:57:20
Zde spustíte zvukový záznam22.Diskuze zastupitelů16:46:33