Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2021024 , dne 1. listopadu 2021

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, schválení programu09:11:30
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice09:39:05
Zde spustíte zvukový záznam02.Postup statutárního města České Budějovice ve věci vlastnictví pozemků v lokalitě Děkanská pole v Českých Budějovicích  - právní stanovisko Advokátní kanceláře Zvolánková, s. r. o.09:45:11
Zde spustíte zvukový záznam03.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích11:29:48
Zde spustíte zvukový záznam04.Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích 11:31:14
Zde spustíte zvukový záznam05.Změna č. 97 územního plánu města České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou v katastrálním území České Budějovice 311:32:16
Zde spustíte zvukový záznam06.Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 a č. 2/201911:37:09
Zde spustíte zvukový záznam07.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  13:06:56
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Jeslových a azylových zařízení České Budějovice, příspěvkové organizace13:13:33
Zde spustíte zvukový záznam09.Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města České Budějovice, příspěvkové organizace13:14:42
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí podpory z důvodu realizace projektu „Restart cestovního ruchu v Českých Budějovicích v roce 2021“ – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zastoupení a spolupráci, dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a smlouvě o poskytnutí podpory malého rozsahu13:16:37
Zde spustíte zvukový záznam11.Záměr vypsání veřejných zakázek na investiční akci "Urbanistické úpravy Senovážného náměstí v Českých Budějovicích"13:20:42
Zde spustíte zvukový záznam12.Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích14:04:10
Zde spustíte zvukový záznam13.01.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemků parc. č. 753/1, parc. č. 751/1, parc. č. 747/19 a parc. č. 749/4, vše v k. ú. České Budějovice 4 (ul. Vodní)14:10:48
Zde spustíte zvukový záznam13.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2658/3 v k. ú. České Budějovice 6 (ul. Ke Studánce, Nové Hodějovice)14:19:48
Zde spustíte zvukový záznam13.03.Dispozice s majetkem města - prodej částí pozemků parc. č. 2143/1 a 4728/1 v k. ú. České Budějovice 3 (U Voříškova dvora)14:21:20
Zde spustíte zvukový záznam13.04.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2702/2, k. ú.  České Budějovice 3 (ul. Klaricova)14:24:37
Zde spustíte zvukový záznam13.05.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 755/1, k. ú. Třebotovice14:28:39
Zde spustíte zvukový záznam13.06.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1527/2, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Křižíkova)14:29:45
Zde spustíte zvukový záznam13.07.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2014/89, 2014/90, 2014/91, 2014/92 a 2014/141, vše k. ú. České Budějovice 2 (sídliště Máj – ul. M. Horákové)14:30:36
Zde spustíte zvukový záznam13.08.Dispozice s majetkem města – záměr převodu části pozemku parc. č. 62/5, k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (u knihovny)  14:31:34
Zde spustíte zvukový záznam13.09.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/136 s objektem čp. 1243, k. ú. České Budějovice 2 (KD Vltava)14:33:05
Zde spustíte zvukový záznam13.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje částí pozemků parc. č. 22/1 a 74 v k. ú. České Budějovice 7, Mánesova14:43:46
Zde spustíte zvukový záznam13.11.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127/1 v k. ú. Třebín, Třebínský rybník14:44:50
Zde spustíte zvukový záznam13.12.Dispozice s majetkem města – záměr směny pozemku parc. č. 2162/66, k. ú. České Budějovice 2 za pozemky parc. č. 2014/8, k. ú. České Budějovice 2, parc. č. 2599/53, 2599/55, 2599/56, k. ú. České Budějovice 6, konkrétní fyzická osoba – sídliště Vltava x Mladé14:46:28
Zde spustíte zvukový záznam14.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovice a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice15:02:41
Zde spustíte zvukový záznam15.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice15:21:09
Zde spustíte zvukový záznam16.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 6., 20. a 30. září, 4., 11., 14., 18. a 25. října 202115:28:59
Zde spustíte zvukový záznam17.Diskuse zastupitelů16:36:19