Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2022031 , dne 5. září 2022

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice Jakubovi Krejčímu v obřadní síni českobudějovické radnice od 9:00 hodin. Jednání zastupitelstva bude zahájeno bezprostředně poté v zasedací místnosti zastupitelstva města ve 2. patře budovy magistrátu města. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:20:01
Zde spustíte zvukový záznam01.Záměry vypsání veřejných zakázek malého rozsahu pod názvem "Zajištění výstavní činnosti ve výstavním prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025" a "Provozování výtvarného ateliéru výstavního prostoru města České Budějovice v Domě umění v letech 2023-2025"10:00:38
Zde spustíte zvukový záznam02.Poskytnutí daru na podporu kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028 spolku Budějovice 2028, z. s.10:06:56
Zde spustíte zvukový záznam03.Záměr spolufinancování veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty v majetku statutárního města České Budějovice“11:05:31
Zde spustíte zvukový záznam04.Místní adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu (kompletní dokument)11:59:18
Zde spustíte zvukový záznam05.Návrh na zrušení smlouvy č. 2018001818 a jejích dodatků č. 1 a 2 - Sportovní centrum mládeže Složiště, SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s.12:09:02
Zde spustíte zvukový záznam06.Poskytnutí mimořádného finančního příspěvku sportovním klubům ve výši 10% z již přidělené dotace na celoroční činnost v OP1v rámci dotačního programu na podporu sportu na rok 2022, na pokrytí zvýšených provozních nákladů12:10:37
Zde spustíte zvukový záznam25.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 hodin)13:03:36
Zde spustíte zvukový záznam07.Vyhodnocení Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 202114:43:31
Zde spustíte zvukový záznam08.Poskytnutí neinvestiční dotace provozovateli Taxíku Maxíku14:46:15
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí mimořádných neinvestičních dotací z fondu pomoci Ukrajina14:47:42
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí neinvestiční dotace pro poskytovatele hospicové péče v Českých Budějovicích14:57:37
Zde spustíte zvukový záznam11.Dotační program vyhlášený Jihočeským krajem: „My v tom Jihočechy nenecháme II“  14:59:05
Zde spustíte zvukový záznam12.Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Doprava a Operačního programu Životní prostředí - součást Akčního plánu integrované územní strategie ITI Českobudějovické aglomerace16:40:18
Zde spustíte zvukový záznam13.Záměr vypsání veřejné zakázky na zhotovitele investiční akce "Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách"16:42:40
Zde spustíte zvukový záznam14.Rozpočtové opatření 150 - úprava rozpočtu 202216:44:36
Zde spustíte zvukový záznam15.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 202216:51:05
Zde spustíte zvukový záznam16.Informace o splnění přijatých opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2020 zjištěných v rámci závěrečného přezkoumání16:54:45
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Rozpočtové opatření číslo 14816:56:16
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Rozpočtové opatření číslo 14916:57:49
Zde spustíte zvukový záznam18.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu  památkové péče v roce 2022 - Výzva 217:00:55
Zde spustíte zvukový záznam19.01.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2688/6 v k. ú. Třebotovice17:03:04
Zde spustíte zvukový záznam19.02.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 953 se stavbou čp. 359 a pozemku parc. č. 954, vše k. ú. České Budějovice 3 – ul. Nemanická (severní spojka)  17:04:46
Zde spustíte zvukový záznam19.03.Dispozice s majetkem města – prodej částí pozemků parc. č. 580/1 a parc. č. 599/2 v k. ú. České Budějovice 5 (lokalita V Hluboké cestě, Složiště)17:06:54
Zde spustíte zvukový záznam19.04.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 924/35 v k. ú. České Budějovice 5 (Puchmajerova ul., Suché Vrbné)17:09:15
Zde spustíte zvukový záznam19.10.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. st. 43 v k. ú. Branišov u Dubného17:10:51
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o činnosti Výboru pro záležitosti Třebotovic a Kaliště Zastupitelstva města České Budějovice17:11:52
Zde spustíte zvukový záznam21.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích17:12:47
Zde spustíte zvukový záznam22.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice17:13:40
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 20. a 27. června, 18. a 22. července, 8. a 22. srpna 202217:14:31
Zde spustíte zvukový záznam24.Diskuse zastupitelů17:15:27