Zeleň ve městě a její význam

Stromy ve městě 

Se stromy ve městě je úzce spjat termín veřejné prostranství. To je takový prostor v intravilánu obce, který zajistí využití veřejných ploch pro obyvatele. Mohou to být městské parky, zeleň v okolí vodních toků, volná prostranství mezi domy a jejich zákoutí. Měl by být místem, kam si chodí lidé odpočinout, setkávají se zde a mladá generace zde najde prostor pro své hry. Nedílnou součástí takového prostoru jsou dřeviny. Ty mají množství pozitivních funkcí, které umožňují výše uvedené použití.

Vzrostlá zeleň zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižuje prašnost a opticky odděluje jednotlivé bloky domů, silnice od obytných částí apod. Stromy fungují jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha organismů (nejen člověka). V zimě stromy rostoucí v okolí staveb snižují ochlazování fasády domů a tím šetří náklady na otop. Jsou také významnou estetickou složkou intravilánu měst.

Stabilita vzrostlých solitérních dřevin je většinou velmi dobrá a nehrozí bezprostředním pádem. Největší nebezpečí hrozí při neodborném ořezu např. nevyvážením koruny, odstranění velkých větví z kmene, odřezáním většího množství větví v jednom místě na kmeni apod. Dalším velmi negativním zásahem jsou výkopy v kořenové zóně stromu, utužení půdy, pravidelné zaplavování atd. Na stabilitu má negativní vliv i odstranění několika jedinců ze skupiny dřevin. Skupina dřevin má totiž spojenou kořenovou soustavu tak, aby společně odolávala povětrnostním vlivům. Odstraněním některých jedinců může dojít k narušení stability ostatních stromů a jejich následnému pádu.

Foto vpravo: biotop odumírající strom

Ve městě se snažíme chránit všechna věková stadia stromů, protože se na nich vyskytují různí živočichové.

Foto vlevo: ponechaný kmen dubu pro vývoj zvláště chráněných druhů hmyzu

Staré a umírající dřeviny jsou biotopem pro řadu saproxylických (živících se odumřelou dřevní hmotou) organismů. Tyto organismy jsou často zvláště chráněné, protože jejich přirozené prostředí z krajiny mizí a staré stromy se dnes hlavně nachází v městských parcích a na hrázích rybníků. S tímto fenoménem je spojen termín torzo stromu. Jedná se o části (většinou kmen a část kosterních větví) odumírajících dřevin, které jsou na místě ponechány z důvodů ochrany entomofauny a mykoflóry (viz. následující obrázky). Pouze bohaté prostředí s dostatečnou diverzitou rostlinných a živočišných druhů je stabilní a nevyžaduje časté a finančně náročné zásahy člověka.

Květnaté pásy

V dobách před revolucí byly části města České Budějovice pravidelně osazovány letničkovými záhony a cibulovinami, které měly velmi pozitivní vliv na vzhled městských parků a veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že letničkové výsadby a cibuloviny jsou dosti finančně náročnou záležitostí, tento trend postupně z našich parků zmizel. Jednou z možností oživení intravilánu obce jsou květnaté pásy či květnaté louky. Na podzim roku 2016 se oddělení ochrany životního prostředí, s katedrou botaniky PřF JU, rozhodlo založit květnaté pásy v parku Stromovka. V dalších sezónách by již měly květnaté pásy kvést téměř po celou sezónu. Pro výsevy se používá regionální směs bylin, která má kromě estetického efektu také dopad na zlepšení dostupnosti potravy a úkrytů pro mnoho živočichů. Pokud se Vám budou květnaté pásy líbit, budeme rádi za případnou reakci, která nám pomůže zlepšit životní prostředí ve městě.

Obrázky z výsevů a leaflet jsou publikovány se svolením JČU Přírodovědecké fakulty. Obrázky květnatých pásů jsou z webu společnosti Rieger - Hofmann GmbH, která dodala semena k výsevu květnatých pásů (viz web http://www.rieger-hofmann.de/home.html

Výsev květnatých pásů ve Stromovce

Původní druhy dřevin 

Působením člověka na krajinu dochází ke snižování druhové diverzity původních druhů dřevin. Tím dochází k rozpadu potravních řetězců a to má ve svém výsledku vliv i na člověka. Původní druhy dřevin mají kromě nezpochybnitelného estetického využití také řadu dalších pozitivních vlastností. Je mezi nimi mnoho jedlých a výborných druhů, které jsou velmi často léčivé. Díky jejich původnosti se snadno pěstují, nevymrzají a poskytují útočiště a potravu živočichům. Tím, že na své zahradě vysadíte i původní druhy dřevin, pomůžete zlepšit stav naší přírody a podpoříte druhovou rozmanitost. Podobného efektu lze dosáhnout extenzivním sečením a vytvářením kvetoucích trávníků.

V uplynulých letech odbor ochrany životního prostředí podpořil projekt občanského sdružení Pro živou krajinu a nyní je k vidění expozice původních druhů dřevin, keřů a růží u cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou. (viz. mapka) Mapka založených výsadeb původních druhů vedle cyklostezky na Hlubokou nad Vltavou. 

Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 13. 5. 2022.